Volume 10

Page 3594

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נוד" (מסות, 1924), "שבעה עשר ספורים" (1928), "תנחום מכפר ינוח" (מחזה, 1929). בשנת 1938 ראה אור ספרו "על היפה''. ב-1947 פרסם ספרו "הצחוק". משנת 1953 ערך את הרבעון "בחינות". בשנת 1952 ראה אור ספרו האוטוביוגרפי "שנה ראשונה" (ת"א) ובו תיאור של האוירה וההווי בישוב הא"י ב-1904.

מספריו האחרים: "סיפורים מחיי הארץ" (ירושלים, תרצ"ט), "בימי מסה" (ת"א, תש"ה), "עבודה ואדמה" (ירושלים, תש"י). "אדם עם אחרים" (ת"א, תשי"ד), "מסה ובקורת" (ת"א, תשי"ד), "כתבים נבחרים" (ת"א 1956). וכן פירסם כמה חוברות מקצועיות בשאלות גידולי השלחין (בשיתוף עם נח נפתולסקי). בשנת 1957 קיבל פרס אהרונוביץ לספרות.

בתו: עדה.

נסים רוסו

נולד בירושלים, כ"ה שבט תרנ"ט (1899).

לאביו אהרן ולאמו פאלומבה (יונה) בת אברהם כהן. קבל חנוך מסורתי בתלמוד תורה, וכללי בבי"ס "למל" ובבית מדרש למורים "העזרה" ואח"כ בבית מדרש למורים העברי בירושלים.

התנדב במלחמת העולם הראשונה לגדוד העברי הא"י 40 קלעי המלך, הראשון ליהודה.

בשנת 1923 נשא לאשה את יהודית בת אברהם משה רוטשטיין. מינואר 1921 פקיד בממשלת פלשתינה (א"י) בתפקידים שונים: בנצרת, צפת וחיפה. התפקיד האחרון גזבר משנה בחיפה.

פקיד חשבונות ראשי בקונסוליה הכללית הבריטית בחיפה לתקופה של שנה אחת מיד עם קום המדינה.

חבר בועד המחוזי של פקידי המנדט, חיפה.

חבר בועד ההורים, בית ספר עממי א', חיפה.

אחת בלשכת בני ברית "הכרמל" חיפה.

יו"ר ועדת השומה בעירית חיפה.

חבר בית הדין למס עסקים בעירית חיפה.

צאצאיו : תבורה, אהרן, דרור.

ר' שבתי סגל

נולד בחולויב בשנת תרמ"א (1881).

למד תורה מפי רבה של חולויב, ולאחר מכן מפי גדולי תורה בגליציה.

בגיל 22 היה רב בחצרו של הרבי מסדיגורה, עם תלמידיו באותם הימים נמנה גם מי שעתיד אח"כ להיות הרב מפשמישל (הרב מרדכי שלום יוסף פרידמן). בשנים 1916-1929 לימד בישיבה בצ'רנוביץ. משם הוזמן לפשמישל לעמוד בראש ישיבתה.

בשנת 1927 חזר שוב לצ'רנוביץ, מקום שם המשיך ללמד תורה עד שנת 1933, שנת עליתו ארצה.

עליתו היתה הגשמת חלום בן שנים רבות, חלומו של יהודי ירא-שמים וציוני כאחד.

בארץ היה בין מיסדי הספריה התורנית ע"ש הרמב"ם בתל-אביב, לה הקדיש את כל אהבתו לספר.

הצטיין בעמקות מחשבתו, כח זכרונו הבלתי שכיח הפכו לאוצר-בלום של ידיעות.

בין תלמידיו - גדולי תורה ותלמידי חכמים, בארץ ובגולה.

נפטר בירושלים, כ"ב בכסלו תשי"ח (15.12.57).

הלל זיידל

נולד בשנת תר"פ (9.10.1920) בעיר קרקוב (גאלי ציה המערבית).

לאביו הרב אליעזר זיידל (תלמיד חכם וירא שמים ובעל צדקה מגזע ר' צבי הירש מזודיצ'ב) ולאמו דבורה בת ר' דב אויסאיבל. בגמר לימודיו התיכוניים ובהיותו חבר התנועה החלוצית "עקיבא" יצא ב-1937 להכשרה ובשלב יותר מאוחר לארגון ולניהול קבוצי הכשרה של התנועה בראדום ובידגושץ, מתוך השתלמות מתמדת בכלכלה ובידיעות כלליות.

משנת 1939 עד 1941 היה בוילנה, לשם ברח מפולין המרכזית ביחד עם פעילי תנועה אחרים ונתקבל

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3594). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3594