Volume 11

Page 3715

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יסד קבוץ הכשרה של החלוץ המזרחי בגורליצה. היה בין מיסדי ובוני בנין מיוחד בבי"ס "חדר עברי ובית תפילה של המזרחי".

לימד שעור לפני חברי המזרחי בכל התקופה עד תרצ"ט (1939).

כל השנים כיהן כמזכיר המזרחי בעירו.

בימי מלחמת העולם השניה עבר את כל מדורי הגיהנום.

אחרי גמר המלחמה יסד בישצ'צין קבוץ של הפועל המזרחי ובית ילדים. שימש בתור יו"ר קהלת שצ'צין וניהל תלמוד תורה. היה גזבר קרן היסוד, סגן מוורשה של קק"ל (לאות הוקרה עבור הפעולות הברוכות נרשם בספר הזהב של קק"ל).

בשנת 1948 עלה לארץ ונתקבל כפקיד מנהל חשבונות בסוכנות היהודית.

היה ממיסדי ארגון יוצאי גורליצה בישראל. בנותיו: חיה שושנה, אלה.

אברהם משה בלום

נולד בלונדון (אנגליה) בשנת תרמ"ח (1888).

לאביו הרב ראובן דוד בלום ולאמו חיה.

קבל חנוך מסורתי וכללי.

בילדותו הועבר לברוקלין - ניו-יורק.

בשנת 1917 עלה לקנדה, ומשם התגייס בין הראשונים לגדוד 38 קלעי המלך של הצבא הבריטי עם הגדודים היהודים האמריקאים שנשלחו למצרים.

בשנת 1918 הגיע עם הגדודים העברים לא"י ונלחם בעבר הירדן.

הוזכר לטובה ע"י הקולונל פטרסון, מפקד הגדודים העברים.

נשא לאשה את פנינה בת ירוחם פישל קאופמן (ראה בכרך זה).

עלה לדרגת סרג'נט בגדודו.

היה אח בלשכת הבנאים החפשים, "ברקאי" בתלאביב.

מהמלצרים הראשונים בארץ. ממארגני הסתדרות המלצרים בתל-אביב (פתח את המסעדה המודרנית הראשונה ביפו אחרי הכיבוש הבריטי).

השתתף בהגנת יפו-תל-אביב במאי 1921.

ע"י קשריו הטובים עם ערביי יפו, עזר להשיג תמיד ידיעות חשובות מהנעשה אצלם, בעיקר על הכנותיהם לפרעות.

נפטר במונטריאל (קנדה), ט"ז אדר ב' תשי"ט (26.3.1959).

צאצאיו: דוד ז"ל,זאב (מורה), מרים אשת רוברט הולצר, דוד, שלום, אמנון, יהודה, יגאל.

זלמן אייזנברג

נולד בפינסק בשנת ת"ר (1840).

לאביו מרדכי איזנברג. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה.

נשא לאשה את לאה אפרת.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3715). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3715