Volume 11

Page 3716

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תר"ן (1890) עלה עם משפחתו לארץ והיה מראשוני המתישבים במושבה רחובות, שנוסדה באותה שנה.

עבד עם בניו את אדמות קרובו מתתיהו כהן מוורשה, שרכש מחברת "מנוחה ונחלה".

היה פעיל במוסדות הדתיים במושבה.

נפטר בירושלים בשנת תרס"ט (1909).

צאצאיו : מנחם איזנברג, בלומה יעבץ, ליבוש, דבורה בירמן, שינדל קלר, שמואל, מרדכי.

ישעיהו קפלן

נולד ברוזינוי (פולניה) בערב י"ח אלול תרע"א (1911).

לאביו גרשון ולאמו צפורה בת אברהם גלוך. קבל חנוך מסורתי ותיכוני בוילנה.

בשנים 1930-34 למד משפטים באוניברסיטה בורשה (פולניה).

היה פעיל ב"החלוץ באיזור ביאליסטוק.

שימש בהוראה - כמורה וכמנהל בית ספר עברי.

בנובמבר 1934 עלה לארץ.

בשנת 1938 נשא לאשה את חנה בת ר' משה אלתר ברזניצקי. היה חבר פעיל בהגנה ושירת בצה"ל.

מנהל חברת יבואני תבואות ומספוא קבוצה ב', תלאביב, וכן מנהל חברת "אילון" - הספקה חקלאית בע"מ. מייסד ובעל מניות בשתי החברות הנ"ל.

בנותיו: עדי, עליזה, אהובה.

מאיר רולניק

נולד בפלונגיאן (ליטא) בשנת תר"ס (1900).

לאביו יצחק אבא ולאמו חנה בת מנחם לוי. קבל חנוך מסורתי, עממי ובי"ס למסחר בחוץ לארץ.

עלה לארץ בספטמבר 1925.

היה הבר ועד אגודת "צעירי ציון" בממל.

בעל הוצאות ספרים "עבר" ו"אחיעבר". הוציא לאור ספרי למוד רבים וספרות יפה.

מוציא לאור ובעל בית מסחר לספרים בעברית ובלועזית. בשנת 1931 נשא לאשה את חמדה (מורה בית ספר עממי) בת יצחק אינלגר. בימי המצור במלחמת השחרור נשאר בירושלים ולקח חלק ב"משמר העם".

היה חבר פעיל בהגנה בשנות 1930-35.

צאצאיו: יורם (עובד קבוע בשרות השידור בירושלים), שרה (גננת) אשת מתתיהו עצמון, חנה.

אברהם אליעזר שמואל (בערנרד) גרשוני (גולדברג)

נולד בלטביה, בשנת תר"מ (1880). לאביו גרשון ולאמו יוהנה. קבל חנוך מסורתי וכללי בבית ספר עממי בלטביה. כשעלה לארץ המשיך ללמוד תלמוד אצל המורה ציפקין בתלפיות.

בשנת תרס"ו (1906) נשא לאשה את איטע לאה בת יעקב צניימער. אחרי נשואיו התיישב בוואלמאר (לטביה) וניהל בית מסחר לגלנטרי ואח"כ עבר לפטרוגראד (לנינגראד) ושם עזר להרב אייזנשטאט להקים מוסד לעזרת פליטים יהודים שגרו שם במלחמת העולם הראשונה.

היה פעיל בתנועה הציונית ובעניני הקהלה.

בשנת תרפ"א. (1921) עלה לארץ.

היה ממיסדי שכונת "תלפיות" בירושלים וחבר הועד שלה.

מפעילי סניף בני-ברית בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3716). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3716