Volume 12

Page 4016

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

למסורת אבות. גם מרוח הזמרה הדתית קלט שם בנערותו וניכרת "האסכולה של ר' נח" כשמזדמן לו לעבור לפני התיבה בתור "חובב". היה פעיל בעבודה הציונית של הנוער וזמן רב שימש מדריך ומחנך בתנועה החינוכית "השומר הצעיר".

למד באוניברסיטאות: בווארשה, לונדון, פאריס והיידלברג והוסמך לד"ר לרפואה.

ב-1934 נשא לאשה את אסתר בת הרב ישעיהו שפירא. ב-1935 עלה לארץ, התיישב ברמת-גן, והנו רופא ילדים ובבתי-ספר ברמת-גן. היה פעיל בשרות הרפואה של ההגנה ושל צה"ל בעת הקרבות בגוש דן.

פעיל בחיים החברתיים והציבוריים, אח בלשכת בניברית ונותן יד לכל מפעל ציבורי המשמש לטובת הכלל.

השתתף בקונגרס הבינלאומי (פאריס 1959), בתור נציג ישראל. בו הרצה על הבריאות בבתי-הספר.

בספר תולדות יהודי קאליש מאת ישראל דוד בית הלוי , באה הערכה על משפחת ר' נח זאלודקובסקי. כתב מאמרים בענייני חינוך ובריאות בעתונות המקצועית בעברית ובצרפתית.

בנותיו: איילה אשת חיים שוחט, נועה.

ד"ר מכס (מאיר) לייסטינה

גולד בזולינה (פולין) בשנת תרל"ד (21.9.1874). לאביו ר' יוסף לייסטינה (מצאצאי דון אברבנאל מספרד) ולאמו אסתר מלכה בת יהושע ולד. קיבל חינוך מסורתי, גמנסיה בפרג ואוניברסיטה בוינה, והוסמך לרופא נשים.

היה פעיל בארגונים הציונים בפרג ובוינה. בשנת 1894 התגייס לצבא האוסטרי. ואז התכתב עם ד"ר הרצל, בראשית התנועה הציונית.

במלחמת העולם הראשונה גויס כקצין-רופא ונפצע בחזית הרוסים בבסרביה. שוחרר בשנת 1920.

נשא לאשה את צביה-רוזה בת אברהם ורחל לאה הלמן (נפטרה בתל-אביב 30.1.46).

עלה לארץ בשנת 1920.

בימי המאורעות השתתף עם חברי ההגנה בגבול גבעת רמבם להגן על הסביבה מחדירתם של אנשי הכנופיות שטעמו מהכדורים של הקשיש-הצלף הותיק והמנוסה.

במלחמת העולם השניה התנדב לצבא הבריטי. הקצין הבריטי הממונה על הגיוס ענה על בקשתו - אצלנו אין "מושב זקנים", אך בראותו את עקשנותו, מרצו ואומץ לבו של הקשיש, המליץ על קבלתו למשטרה המיוחדת.

במלחמת העצמאות רצה להתגייס לצה"ל (והוא אז בן 74), בת"א לא הסכימו לגייסו, נסע לחיפה, ושם שירת בהגנה כחיל מסור ועמד עם רובהו על המשמר. הועלה לדרגת רב-סרן עבור פעולות מיוחדות.

השתתף בהעברת נשק ובכיבוש מחנה צבאי גדול.

השתתף בהגנת עין-גב.

ברמת-גן נתמנה כאחראי על מצוד משתמטים והצליח להעביר לצה"ל כמה מאות מהם.

צאצאיו: ד"ר אברהם (ארתור) בארצות-הברית, פרידה אשת שרגא רוזינג במלבורון, דבורה נעמי אשת העו"ד בן-שמש, מרים אשת אריה סמולנסקי, עדית אשת ד"ר ביכלר (רמת-גן), יחזקאל יואכים.

חיים דוד בר-טוביא (פיקרש)

נולד בכפר ע"י קוצ'ק (פולין) בכסלו תרנ"ו (סוף 1895).

לאביו טוביא דב פיקרש ולאמו פסיא בת יעקב ניסנבוים. קיבל חינוך מסורתי.

בשנת תרע"ו (1916) נשא לאשה את צפורה בת דוד פוברוזניק. היה בעל בית מסחר לספרים.

ממארגני שתי שכונות דתיות בחדרה: "שכונת יצחק" ו"שיכון ב' הפועל המזרחי".

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4016). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4016