Volume 11

Page 3728

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אחד לעברית ואחד לאידית, ואח"כ לאיחודם בסמינר כללי יהודי בקנדה.

פרסם מאמרים רבים בעתונות היהודית ותמך בעתונים יהודיים חיבב את הספרות והאמנות ותמך בהן וביוצריהן ועזר בכספו לסופרים אידיים לפרסם את יצירותיהם.

ב-1934 פרסם ספר "אידישע שרייבער אין קאנאדא" והתעתד לפרסם ספרים בתעמולה ציונית, אך העסקנות והעזרה לאחרים אכלו את רוב זמנו.

נפטר במונטריאל, ט"ו טבת תשי"א (24.12.1950) בנותיו: נינה (רקדנית) אשת מייק (מרדכי) קליין, גיטה (ציירת מפורסמת).

שמואל קריסטל

נולד בפאדסאנוב פלך קילצה (פולניה) י"ח שבט תרל"ט (1879).

לאביו ר' אברהם זלמן קריסטל ולאמו אסתר בת ר' יעקב בז'סקי. קבל חנוך מסורתי. עסק במסחר בעירו.

היה ממקורבי הרב יצחק יעקב ריינס, ובהשראתו הצטרף ל"המזרחי".

היה פעיל בתנועת המזרחי, ייסד בעירו בי"ס מזרחי למופת.

נשא לאשה את לאה בת ר' שאול גיטלר , מבנדין. ב ז' אלול תרפ"ד (6.9.1924) עלה לארץ.

עסק בנכסי דלא ניידי, וגאל שטחי קרקע ניכרים מהערבים.

תלמיד חכם ועסקן צבורי ביהדות החרדית.

נפטר בתל-אביב, כ"ז כסלו תשכ"א (16.12.60).

צאצאיו: צבי, אברהם זלמן (מזכיר כללי של התאחדות בעלי התעשיה בישראל), יעקב, חיה אשת יעקב הלל (במשרד הבטחון), יהודית ז"ל, אשת אלוף פקוד הדרום אברהם יפה.

שמואל השמשוני (סמסונוף)

נולד בפיטרא - ניאמץ (רומניה) בשנת תרל"ט (1879). לאביו דב סמסונוף (שהיה ממשכילי היהודים ברומניה).

קבל חנוך מסורתי וכללי.

בשנת תרנ"ו (1896), עלה לארץ. אחד מנוסעי האניה גנב ממנו את תעודותיו, ובחשכת הלילה עבר מהאניה לסירה ערבית מחוף יפו עד לחוף הירקון, ומשם נשא רגליו עד ראשון לציון. שבה הסתדר כפועל חקלאי.

מיהודה עבר לגליל והיה אחד מהפועלים הראשונים בחוות סג'רה וממיסדי הקומונה היהודית הראשונה.

בשנת תרס"ג (1903) נשא לאשה את זהבה שניידמן, בת אכר מראשוני החלוצים בגליל.

בשנת תרפ"ז (1917), אחרי מחלת קדחת ממארת ששלטה בימים ההם, אנוס היה לעזוב עפ"י פקודת רופא את עבודתו החקלאית, וירד למצרים.

בשנת 1916-18 היה בקהיר, ממיסדי העתון (שבועון) הציוני הראשון בצרפתית LA RENUSANCE JUIVE ביחד עם יוסף אלחדף ומנשה פולק. בקהיר מצא שדה פעולה רחב בקהלה היהודית, בהסתדרות הציונית, בבני-ברית לשכת "מימון" (הלשכה הראשונה בארצות המזרח) שבחרה בו לנשיאה.

בביתו דברו עברית.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3728). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3728