Volume 11

Page 3743

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(החי כעת עם משפחתו בישראל), והתמסר להפצת הרעיון בין העמלים היהודיים ולהרחבת שורות התנועה בהנהגת אישיה הגדולים ; ד"ר נחמן סירקין, בר בורוכוב , ד"ר ח. ז'יטלובסקי, פ. רוטנברג ועוד. וכשהחלה התנועה למען כינוס הקונגרס היהודי, נבחר ברקנבליט למזכיר הועד המכין בברוקלין. משפרצה מלחמת-העולם הראשונה ונוסד ועד הסיוע לטובת נפגעי המלחמה היהודיים באירופה ובארץ-ישראל, נבחר הוא ליו"ר הסניף הברוקליני. אח"כ נבחר כחבר לועדה למען פועלי א"י, יחד עם ד. בן גוריון,י. בן צבי, י. זרובבל, חאשין ואחרים, והשתתף במפעל כלהעבודה, שהתפתח במשך הזמן למוסד הקבוע של מגבית ההסתדרות. ב-1916 השתתף ביסוד סניף-הפערבאנד מס' 24 על שם שלום עליכם ונבחר למזכירו לעניני כספים. השתתף בתעמולה למען הגדוד העברי האמריקאי, אך נבצר ממנו להתנדב לשרות בו, כי בהיותו אזרח ארה"ב הוטל עליו להתגייס לצבא הסדיר. מששוחרר מהצבא אחרי המלחמה, חזר לפעילותו במפלגת פועלי ציון וב"פערבאנד" של הפועלים היהודים ובשנים 1927-1923 היה חבר הועד המרכזי והועד הפועל הגדול של ה"פערבאנד". ב-1925 נבחר ברשימת פועלי ציון לקונגרס הציוני ה-14 בווינה והשתתף שם גם בועידת האיחוד של צ. ס. עם פועלי-ציון, ואח"כ ביקר בארץ-ישראל ובברית המועצות, ובהיותו בארץ ניהל מו"מ בשם הועד הפועל של ה"פערבאנד" עם חברת הביטוח ההסתדרותית "הסנה" בדבר שיתוף פעולה בעניני ביטוח.

בשנת 1927 נשא לאשה את צפורה (פייגל ) בת אסתר וסנדר אושומירסקי. (נולדה ב-1900 באיוואנקוב שברוסיה. ב-1925 עברה חינוך והכשרה במשק הפועלות בירושלים. היתה פעילה במשך שינים רבות בארה"ב ובקנדה באירגון נשים יהודיות ב"פיאנערן פרויען" ולהפעילן בעזרה למועצת הפועלות בישראל. - כיום מזכירה של חוג ה"פיאנערן פרויען" בתל-אביב).

פעל גם למען החינוך היהודי והשתתף ביסוד כמה וכמה בתי-ספר. שנים רבות היה חבר בועד בתי-הספר בניו-יורק וזמן מה גם בועד המנהל של בית-המדרש למורים. כן פעל במסירות ובהצלחה בחוגי הפועלים היהודים - בשימוש בהשפעתו כאחד מראשי ה"פערבאנד" למען מגביות ההסתדרות ובעניני הציונות וארץ-ישראל העובדת.

ביתם בניו-יורק היה בית ישראלי מובהק ולבנם ולבתם נתנו חינוך ישראלי-עברי.

אחרי ביקורו בישראל ב-1949 עלתה המשפחה ב-1951 לישיבת קבע והזוג ברקנבליט המשיך בפעולה : הוא במועדון ה"פערבאנד" בתל-אביב ובפעילות במפא"י והיא במועדון ה"פיאנערן פרויען".

נפטר בתל-אביב, י"ט סיון תשי"ט (25.6.1959). צאצאיו: דבורה אשת אברהם הרצפלד, יחיאל.

רפאל בשן (בלומנשטיין)

נולד בדרזדן (גרמניה), ל' כסלו תרצ"א (20.12.1930). לאביו יעקב בלומנשטיין (סוחר מכובד בדרזדן) ולאמו סידיניה בת יחזקאל ורבקה קרל. הסבא ר' יחזקאל היה מנהל בית-ספר מיסודו של הברון הירש בגליציה המזרחית ומידידיו של הד"ר יהושע והד"ר יעקב טוהן. עלה לארץ בשנת 1933.

למד בחיפה. בתחילה בבית הספר הריאלי, בבית הספר יבנה ובמדרשות נע"ם.

מעורכי "חזון" בטאון של נע"ם, בעיקר שירים ורשימות ספרותיות. עבד ככתב של "הקול" בירושלים, חבר פעיל של ההגנה מימי נעוריו. אחר היה עסוק ככתב החיפאי של "ידיעות אחרונות" ובין חברי המערכת הראשונים של "העולם הזה".

עם יסודו של "מעריב" עבר לעבוד ככתבו החיפאי, בעיקר בשטח הריפורטז'ה ולאחר מכן כבעל הטור "ראיון השבוע", בו ממשיך עד היום הזה.

כן כתב ביקורת קולנוע עבור "קול-ישראל", ערך דו-שבועיות ברדיו בשם "דרכי אדם" ועורך כיום את התכניות הדו-שבועיות ב"קול ישראל" בשם: "לך גם לך".

בשנת 1954 נשא לאשה את רות בת יוסף לבית בינדי (חברת מערכת "דבר השבוע").

בתו: טל.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3743). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3743