Volume 11

Page 3831

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לכך, אך לא פרש מהעבודה החינוכית, כי בשנה שלאחריה נכנס להוראה בסמינר למורות ולגננות ביפו, והמשיך בו אף אחרי שנשתנו שמו ומבנהו לגימנסיה פדגוגית על שם "סוקולוב"'. יומים לפני חלותו עוד מסר נושאים לעבודה בכתב בתלמוד, ובדרכו לגימנסיה לקה בהתקפת לב.

נפטר בתל-אביב, ט"ז כסלו תשט"ז (1.12.1955).

בנו: מרדכי.

רופאה טמה (אמה) ברמן

נולדה בקרליץ, מחוז מינסק (רוסיה) לאביה יוסף זלמן ברמן ( ראה בכרך זה) ולאמה פרומה מלכה בת משה סמסונוביץ , מקרליץ.

בשנת 1904 עברה המשפחה לביאליסטוק. גמרה גמנסיה ממשלתית בביאליסטוק, באוניברסטה בווארונז'-דערפט וגמרה רופאה למחלות נשים וגינוקוליה (לידות).

עבדה במוסקבה בשני בתי חולים עד 1933.

היתה חברה בהסתדרות הרופאים.

בשנת 1933 עלתה לארץ עם בנה יונתן.

שנים דפקה על דלתות מוסדות הרפואה, ולא הצליחה להשיג משרה, בו בשעה ש"זוגות" אחזו במשרות כפולות.

לא התיאשה, לא האשימה ולא עזבה את הארץ. בכוחה ובמרצה רכשה לקוחות פרטיים, הציבור הכיר ביכולתה המקצועית, והסתדרה בירושלים במקצועה, והביאה תועלת רבה לחולים נצרכים.

משנת 1950 החלה לעבוד בתחנות לנשים הרות של הדסה בירושלים.

חברה בהסתדרות הרפואית, ופעילה למען השחפת.

ד"ר שמואל זנוויל כהנא

נולד בוורשה (פולין) בשנת תרס"ה (14.12.1905) לאביו הרב שלמה דוד כהנא (רבה של וורשה וירושלים העתיקה. נכדו של ר' ז. קלפפיש , רבה של וורשה, בן נין לר' חיים מולוזין) ולאמו אסתר בת הרב קלפפיש. קיבל חינוך מסורתי בחדר, בבימ"ד לרבנים "תחכמוני, בישיבת "מיר" ובאוניברסיטה ליז' Ph.D.

היה מנהל רשת בתי הספר של "יבנה" ומרצה במכון לחכמת ישראל בוורשא.

בשנת 1938 נשא לאשה את הינדה בת מנחם מנדל פרישברג. בשנת 1940 עלה לארץ.

לשעבר, מנהל מרכז התרבות של "הפועל המזרחי". היה חבר בועד הלאומי, בארגוני יהודי פולין. היה חבר הנהלת "קול-ישראל" (תש"ח - ט). מנהל המכון לחקר המקומות הקדושים שליד אוני ברסיטה ת"א, ממונה על המקומות הקדושים והרציון, מדריך רוחני של "ישראל הצעיר" ובית הכנסת ביל"ו.

חבר הנשיאות של המועצה התרבותית.

חבר הקונגרס היהודי העולמי.

מנהל כללי של משרד הדתות במדינת ישראל. עוסק בעניני הקרן הקימת וגאולת המקומות הקדושים.

היה ציר בקונגרסים עד שנת תרצ"ט (1939) ובקונגרס היהודי העולמי.

כתב מאות מאמרים בעתונים ובירחונים וקובצים. ספרים : "לחשבונה של התקופה", "הרמב"ם". דרך ציונה", "ליסודות המחחשבה הדתית", "חורשת ההר", "מנורת ההר". "במרצפת המזלות", "אתחלתא לגאולה", "בגלגולי השנה".

בתו : נחמה.

הרב משה פארדו

לאביו ר' רפאל פארדו. נולד בירושלים בשנת תק"ע (1810).

מצד אביו התיחס לגאון ר' דוד פאדרו ומצד אמו לחכם המפורסם ר' חיים יוסף דוד אזולאי (חיד''א). למד תורה בישיבת "חסד לאברהם ובנין שלמה" בירושלים.

חי חיי צער ועוני. אולם זה לא מנע ממנו להתמיד בלימוד התורה.

בגיל צעיר שלט יפה בש"ס ובפוסקים ונתמנה לדיין בירושלים בבית-דינו של הרב אברהם אשכנזי, שהיה אח"כ ראשון-לציון , יחד עם ר' אהרן עזריאל. בשנת תרכ"ז (1867) נתעלה לדרגת ראש-בית-דין. בשנת תר"ל (1870) יצא בשליחות כולל הספרדים בירושלים לאיטליה וכו' (פראנקיה) ובחזירתו בחודש שבט שנת התרל"א, עבר דרך אלכסנדריה ונתקבל לרבה של הקהילה שם.

באחד המקומות בספרו "צדק ומשפט" הוא מביע

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3831). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3831