Volume 4

Page 1636

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מאיר פיאלקוב

נולד בפינסק, רוסיה, בשנת תרכ''ז (1867), לאביו יוסף שמואל. למד בחדרים ואח"כ עבד בבנאות והתמחה בזריזות ידים בכל עבודה.

בתרמ"ח עלה ארצה ונכנס לעבוד בבנין בתים בפתח-תקוה.

נבחר לועד המושבה ופעל לטובת הצבור בכשרון מעשי. בראותו שהתושבים מתענים בשאיבת מים במשיכת הדלי בחבל מתוך הבאר הצבורית היחידה שהיתה אז (היא היתה במקום שהוא כיום בקרן הרחובות רוטשילד וחובבי ציון, ורק לפני שנים אחדות נסתמה), הציע לאסוף כסף ולקנות משאבתיד להקל את השאיבה. כשסירבו התושבים המעטים והדלים "לבזבז" כסף למטרה זו, קנה והעמיד את המשאבה בכספו הפרטי ונעל אותה במנעול עד שיחזירו לו את הוצאותיו. התושבים רגזו, אך הוכרחו לשלם, וכשנוכחו לדעת כי אכן חוסכים הם בעזרת מכשיר זה כח ובריאות, התחרטו על עקשנותם והביעו לו את תודתם בשליחת יין לקידוש בביתו מטעם הצבור.

בכספים שחסך משכר עבודתו קנה קרקע, נטע פרדס ובנה בית ברחוב פינסקר, ובעבודתו השקדנית היה לאחד האכרים האמידים במושבה. כארבע שנים היה פקיד ראשי בועד המושבה בתפקיד שנקרא אז בכינוי "המוציא מכח אל הפועל" (מבצע הפעילות והמפעלים שהועד החליט עליהם). היה ער לכל מפעל צבורי והרבה תיקונים חשובים במושבה נעשו ביזמתו.

כשנתים לפני פטירתו נדב לבית-הכנסת הגדול "בית יעקב" ארון קודש מהודר, שעלה בכמה מאות לירות והוא אחד היפים ביותר בכל הארץ. חלק מאבני השיש לציפויו הביא בעצמו מעבר הירדן.

נפטר בפתח תקוה, כ"ו אייר תרצ"ח (27.5.38).

צאצאיו: שמואל, אהובה אשת יוסף גלילי, שפרה אשת דב גודל, חיים, יהודה.

נחמן תרדיון (כהן)

נולד בימפול, (אוקראינה) ביום כ' כסלו תרס"א (12.12.1900), לאביו אריה ולאמו מלכה בת אברהם קורנבלום . קיבל חינוך מסורתי ולמד בגימנסיה רוסית ובאוניברסיטה.

הצטרף לתנועת "צעירי ציון" בפודוליה. בתקופת מלחמת-האזרחים והפרעות באוקראינה עבר לבסראביה, הצטרף ל"החלוץ" והיה חבר מרכזו בבסראביה וברומניה.

בתרפ"ד עלה לארץ. עבד כפועל חקלאי במושבות הגליל וביהודה והתנחל עם חבריו על הקרקע בקבוצת השרון, "רמת דוד" ליד נהלל.

ב-1935 נשא לאשה את דבורה בת שלמה מרקוס. בתרצ"ו הוציא את קיצור כתבי א. ד. גורדון, בכרך אחד (בהשתתפות א. שוחט, בהוצאת א. י. שטיבל, ת''א).

בתרצ"ז הוציא קונטרס "א. ד. גורדון - פרקי חייו" (בהוצאת "גורדוניה").

תוך עבודתו במשק ובועדות שונות של הקבוצה הנו עוסק גם בעבודה ספרותית כעורך "השדה לנוער" "השדה לגן ולנוף", המאסף "ליוגב'', חבר מערכת "השדה" וספרית "השדה". פרסם מאמרים, רשימות וסיפורים ב"דבר", "הפועל הצעיר", "מאזנים", "עתידות" ו"ניב הקבוצה".

בתו: עמליה.

אהרן משה ויזנסקי

נולד בקלוואריה, פלך סובלק (פולין הרוסית), בשנת תרל"ד (23.3.1874), לאביו יחיאל (סוחר ועסקן) ולאמו רחל ליבה בת משה שימן קיבל חינוך תורני, השתלם בהשכלה כללית ועמד בבחינת בגרות. היה פעיל כמארגן ומדריך קבוצת-נוער ציונית וספריה ציונית על שם אליעזר בן-יהודה בקאלוואריה.

למד באוניברסיטת ציריך בשווייץ והוסמך למהנדסמכונות, ובשנות לימודיו היה פעיל שם באגודתהסטודנטים הציונית "החבר".

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1636). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1636