Volume 11

Page 3874

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר דניאל גדליה רוט (רוזנבלט)

Dr. Daniel Guedalia Ross נולד בניו-יורק, כ"ט תמוז תרס"ד (12.7.1904).

לאביו אלברט (בר) רוזנבלט ולאמו לינה לבית גולדברג (ממשפחת פרופ' גצל זליקוביץ). ביום 19.6.1934 נשא לאשת את גב' גריס א. לבית ד"ר ירחו. שותף עם בני משפחתו לתעשיות בגדי נשים בארצות הברית.

בשנת 1925 ביקר בארץ ומאז הוא פועל למען הציונות והארץ.

באמצעות הרב משה אפשטיין (כרך ו' עמוד 2711). ראש ישיבת "תורת חיים" בירושלים העתיקה: תרם והתרים לטובת המוסד.

B.A. Yale College )1924(; LL.B. Columbia : (1927)U.S. Ross and Stone, lawyers. Chmn., board of trustees, soc. for the Advancement of Judaism, 1945-49; vice pres. American Friends of Hebrew University )1950-54(; chmn. natl. planning )1952-54(; member board of directors 1950-54(; member board of directors.) פעיל במוסדות צבוריים שונים.

צאצאיו: אן, ג'ימס, לין, בקר. דו"ח של הועדה להענקת תואר דוקטורלשם כבוד למר דניאל רוס הועדה מציעה להעניק תואר דוקטור כבוד למר דניאל רוס מניו יורק בעד תרומותיו החשובות לעניינים יהודיים בכלל ולטובתה של האוניברסיטה העברית בפרט.

מר דניאל רוס גילה ענין ופעילות רבת פנים בתחומים שונים של החיים היהודיים בארה''ב הן בחיים הדתיים והן בשדה השרות הציבורי והעבודה הסוציאלית.

בתור נשיא אגודת שוחרי האוניברסיטה ויו''ר הועד הפועל שלה גילה מר רוס מסירות מיוחדת בתקופה מכרעת בתולדות האוניברסיטה בשעת בנין הקריה האוניברסיטאית בגבעת רם בהירתמו בעול גיוס האמצעים שהיו דרושים להגשמת התכנית שהיתה בינתיים למציאות.

על אף טרדותיו הרבות כמשפטן בעל מעמד בניויורק הקדיש הרבה זמן ומאמץ לנסיעות ברחבי ארה''ב, כדי לגייס סיוע לעבודה המעשית של שוחרי האוניברסיטה. בשעת כהונתו כנשיא שוחרי האוניברסיטה ובהשתתפותו הפעילה גויסו סכומים ניכרים לשיקומה של האוניברסיטה. כאישיות מכובדת ומקובלת בחוגים רחבים ביהדות ארצו ניצל את קשריו האישיים כדי לעורר ענין בפעולות האוניברסיטה ולהדק את הקשרים בינה לבין מוסדות תרבות בארה"ב.

לאות הוקרה על שרותיו המצוינים למען האוניברסיטה ממליצה הועדה בפני הסינט להעניק למר דניאל רוס את התואר דוקטור לשם כבוד. חתומים ד. אוסטר א. א. אויבך א. גלבר ב. אקצין חברי הועדה ה"ה י. מייזר ור. פרנקל הודיעו על הצטרפותם להמלצה להענקת התואר למר דניאל רוס.

ירושלים, י"ט באדר תשכ"א (7.3.61).

זאב יוסף צוייג.

נולד בתל-אביב, כ"א אייר תרפ"ב (19.5.22).

לאביו שמואל ולאמו חוה. את ילדותו בילה בעפולה, שבה גמר שש כיתות של בית ספר עממי.

בשנת 1933 עברו הוריו לגור לתל-אביב וכאן המשיך ללמוד בבית ספר "תחכמוני''. באותה תקופה נכנס לבית"ר והיה פעיל בה. ועבר בה קורס למפקדים.

כתוצאה מתאונה נקעה רגלו ושנתיים ימים היה מרותק למטה. בהבריאו, החל לעבוד כטכנאי לרדיו, אבל את רוב זמנו הקדיש לארגון הצבאי הלאומי שאליו הצטרף.

ב-8 בספטמבר 1944 נעצר על ידי הבריטים והיה בין ה-251 הגולים הראשונים אשר נשלחו לאריתריאה.

בינואר 1946 הוחזר מאריתריאה לארץ ונכלא במחנה המעצר בלאטרון שבה שהה כמה חדשים נוספים עד ששוחרר.

על אף סבלותיו לא הפסיק את עבודתו במחתרת והמשיך להקדיש לה את רוב זמנו.

כאשר הארגון הצבאי הלאומי יצא לפעולת ההסתערות על יפו, לשם כיבושה של עיר הפורעים, היה הוא בין ראשוני המסתערים וביום הראשון להסתערות, ט"ז ניסן תש"ח (25.4.1948) נפל חלל מכדורי האויב.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3874). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3874