Volume 11

Page 3873

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מזכיר ביה''ס התיכוני למסחר, מזכיר בחברת "פרדס" - עם פרוץ המלחמה העולמית הראשונה (1914).

עזר לסופר אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ ז"ל בתרגומי הספרים "אגדות התנאים" ו"אגדות אמוראי א"י" מאת ב. ז. בכר. פירסם רצנזיות בעתוני אמריקה על ספרים עבריים שיצאו לאור בא"י - ב"דאס אידישע פאלק" וב"דער אידישע ווארט". בפרסומים אלה ראה תפקיד תרבותי כדי לקרב את הקוראים בגולה עם המלה העברית הנדפסת בא"י.

שמחה צ'חובל

נולד בבנדר (בסרביה) בשנת תרס"א (1.5.1901).

לאביו שלום (חקלאי בכפר סבא).

קיבל חינוך מסורתי, בי"ס ואוניברסיטה בקיוב.

עלה לארץ בשנת 1921.

עבד כפועל בפרדסי פתח-תקוה.

בשנת 1925 עם היווסד "אוהל", נתגלה ע''י משה הלוי (כרך שני עמוד 953) ועבר לתל-אביב והיה מראשוני מיסדי ה"אוהל".

כשאר חבריו לבמה עבד במשך שנים כפועל בנין, ובערבים עסק באומנות.

מאז שיחק 84 תפקידים ב-84 מחזות, מבין 115 המחזות שהציג "אוהל" מאז היווסדו.

מתפקידיו: ירמיהו ("ירמיהו" - לסטיפן צוויג); דנטון ("מות דנטון''); ליליאום ("ליליאום''); שבתי צבי ("שבתי צבי"); "המלך ליר", "בשפל" (של גורקי), "שלמה המלך" (כ-300 פעם הציגו), "שלמי הסנדלר" (לסמי גרונימן) ועוד.

במיוחד הצטיין ב"ירמיהו".

הוא לא נמנע מלשחק גם תפקידים קטנים, אפיזודיים. אך כשרונו הבולט העלהו לתפקידים הראשיים.

בביקורו האחרון של ה"אוהל" בלונדון, לאחר משחקו בתפקיד שלמה ושלמי, ציינה הביקורת, כי הוא "דני קיי" ישראלי.

ידע את סוד הגילגול בעשרות דמויות נפלאות. ידע להיות לוהט, סוער ומסתער על הבמה.

היה רוק. רכושו בחדרו הקטן היו הספרים על התיאטרון וצילומים רבים של הדמויות אותן שיחק. ביתו היחיד - היה התיאטרון.

נפטר בירושלים, כ"ה חשון תשט"ז (10.11.1955).

הרב דוד אסף

נולד בקאלאשין (פולין), כ"ט אייר תרס"ט (1909).

לאביו ר' אברהם אליעזר אסף. קיבל חינוך מסורתי בישיבות.

היה פעיל בתעמולה לא"י. נאם ודרש בפני קהל רב למען קרנות הארץ, הדתיים והציונים.

בשנת תרצ"ה עלה לארץ.

נתמנה כרב ומו"צ בשכונת גאולה בחיפה.

מגיד שיעור בביהכ"נ רבי עקיבא בכל יום, מגיע שיעור לפני הנוער. ושיעור בפרשת השבוע בבית המדרש המרכז בכל שבת וחגים לפני הקהל.

רב בית הכנסת של "בעלי מלאכה" בחיפה. פרסם ספרים: "קהלת דוד" (חלק ראשון, תרפ"ח, וורשה); "קהלת דוד" (חלק שני ושלישי עם "שביל דוד", "ויאמר דוד" עם הסכמת גדולי רבני פולניה תרפ"ט, וורשה); "תפארת צבי" (תרפ"ט, וורשה) : "ילקוט דת ודין בא"י" (תש"י. עם הסכמות ששת הרבנים הראשיים בארץ.

בכתב יד: על הלכות ספר "שמחות", ספר על ה"שבת", וספר "ארץ העליונה".

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3873). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3873