Volume 12

Page 3999

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הציונית ובעזרה לעליה (כל עוד לא נאסרו מטעם השלטונות).

עלה לארץ בשנת 1953. השתקע ברמת-גן ועוסק בתעשיה ובמסחר בטכסטיל בתור מנהל חברת אצלאן שהרבאני ושות' בע"מ . עוסק גם כאן בצרכי ציבור בתור חבר עירית רמת-גן, חבר המועצה הדתית, חבר מפלגת הדתיים-הלאומיים, מראשי עדת הבבליים (חילק לבתיהתפילה שלהם ספרי תורה שהביא מבגדאד), ונותן יד למפעלי צדקה וחסד.

צאצאיו: עזרא, אברהם, צבי, משה, תקוה אשת יוסף פנירי, (מהנדס), טובה, כרמלה, עליזה, תמרה.

ד"ר מאיר דוד

נולד ז' אדר תרע''ב (25.2.1912) בבגדאד (עיראק).

לאביו שאול (ממשפחת ששון בן דודו סיר ששון היה שר האוצר בממשלת עיראק הראשונה. דודו מעסקני העדה הבבלית, שיסד את בית החולים הגדול ביותר בבגדד) ולאמו נעימה בת ראובן אליהו-שאול. למר בבית-הספר של אליאנס בבגדאד, אח''כ למד באוניברסיטה האמריקאית בביירות (שם היה יו''ר אגודת "קדימה" של הסטודנטים היהודים), ואחרי שהוסמך לד"ר לרפואה השתלם באוניברסיטת לונדון בריפוי מחלות טרופיות והוסמך גם לכך.

בשנים 1932-35 היה פעיל בעבודה ציונית בלתיליגאלית בעיראק.

ב-1947 נשא לאשה את זלמה בת יצחק גרינברג. עלה לארץ בשנת 1950 והשתלב בחיים המקצועיים והציבוריים.

היה יו"ר ועדת התברואה והבריאות בעירית רמתגן, חבר הועד המרכזי המצומצם של ההסתדרות הרפואית בישראל, רופא בלשכת-הגיוס המחוזית לגוש דן, חבר הנהלת מגן-דוד אדום לגוש דן, - וכעת הנו רופא ראשי של קופת חולים מכבי, גוש דן, יו''ר המועצה הלאומית למניעת תאונות ברמת-גן וסגן ראש עירית רמת-גן.

צאצאיו: שמואל, דליה.

מנחם חרובי (חרובסקי)

נולד באנטופול (רוסיה), כ"ב תמוז תרס''ז (יולי 1907).

לאביו אהרן דב חרובסקי (ממשפחת רבנים) ולאמו זיסיל רחל בת יהודה ליב קולטון. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה קטנה.

בשנת תרפ"ב (1922) עלה לארץ.

המשיך בלימודיו בבי''מ למורים מזרחי ו-3 שנים באוניברסיטה העברית בירושלים.

בשנת תרפ"ט (1929) היה ממיסדי "בני-עקיבה" והיה פעיל בה.

בשנת תרצ"ג (1933) נשא לאשה את פנינה בת ר' אברהם פסח (נפטרה בבני-ברק, י' חשון תשכ''א).

היה מורה. משנת 1935 מנהל בתי-ספר בירושלים, צפת וגבעתים.

ממיסדי סניף הפועל המזרחי בצפת.

כיום, מנהל בי"ס "אמונים" בגבעתים.

ממיסדי ברית הסטודנטים "יבנה".

היה פעיל בהגנה ובעליה ב' בצפון הארץ (1933-36). במשמר העם (1948) ובהג"א בבני-ברק.

עסקנות ציבורית למען החינוך הדתי-לאומי, קק"ל, סעד ועוד.

צצאיו: רנה אשת ד"ר א. פייזנר (רופא), אהרן דב, אברהם, רעיה.

ישראל רוטרמן

נולד בוולודבה (פולין) כ"א אב תרפ"א (7.8.1921).

לאביו חייו יוסף (שו''ב ומוהל) בן ר' שמעון מנחם מנדל (שו"ב ומוהל, מחשובי חסידי ביאלה אצל האדמ"ור ר' יצחק יעקב מביאלה זצ"ל) ולאמו צביה בת משה מרדכי רייז. קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה ובישיבת "בית יוסף" בוולודבה ואח"כ בבריסק דליטא. במלחמת העולם השניה נתגלגל לסיביר יחד עם האדמו"ר רבי יחיאל יהושע רבינוביץ (כיום בירושלים)

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3999). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3999