Volume 12

Page 3998

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אליעזר פרדקין

נולד בהומל (רוסיה) בחנוכה תרע"ז (בסוף 1916). לאביו אליהו ולאמו לאה בת נחמיה פייגין. קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי"ס עירוני.

בשנת 1925 עלה לארץ.

למד בגמנסיה העברית הרצליה ושנתים באוניברסיטה העברית בירושלים.

היה מדריך בתנועת הצופים, ממיסדי צופי דיזנגוף.

היה חבר הועד הפועל של הסתדרות הציונים הכלליים וחבר הנהלת סניף הציונים הכלליים בתל-אביב. היה מדריך בהגנה וקצין בצה"ל.

בשנת 1957 נשא לאשה את רבקה בת אליעזר בוכויץ, ממיסדי שכונת "מקום חיים" בירושלים (ילידת ירושלים, הימה כמה שנים מורה ומחנכת באיזיר באר-שבע, חברה פעילה בויצ"ו רמת-גן).

כמה שנים היה מזכירו של הרב י. ל. מימון (פישמן) - ראה כרך ג', עמוד 1155.

השתתף בהוצאת ספרו של הרב כשר.

פרסם ספר "המדריך וקבוצתו" (בהוצאת מרכז המכבי בישראל), וספר הדרכה "הנוער והחלוץ" (בהוצאת מחלקת הנוער של הסוכנות היהודית).

מזכיר העיר רמת-גן.

צאצאיו : דורית, אלון.

וילהלם הקר

נולד בקרקוב בשנת תרל"ו (1876).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בראשית ימיו עסק במסחר בוינה ובהמבורג.

ורק בשנת השלושים לחייו החל להשתלם במדעי הטכניקה וקיבל תואר מהנדס לבנינים.

בשנת 1913 עלה לארץ והיה מן הראשונים שבנו בניני בטון מחוסן.

במלחמת העולם הראשונה שירת בצבא התורכי והגיע לדרגת מאיור.

בהיותו לרגל תפקידו בדמשק הצטרף לועד ההגירה עם ד"ר דוד ילין ועלה בידו להציל הרבה יהודים מסכנת מות וגירוש לפנים תורכיה.

לאחר גמר המלחמה הראשונה התיישב בירושלים וקיים במשך עשרים וחמש שנים שותפות עם ידיד נעוריו המהנדס אליעזר ילין (ראה כרך ב', עמוד 792), שותפות זו חוסלה עם מות שני השותפים בחודש אחד.

היה בין מתבני תכניות, לבנין כמה מושבות (הרצליה וכו').

נפטר בירושלים א' באב תש"ה (11.7.45).

סלמן שהרבאני (מעתוק)

נולד בבגדד (עיראק), א' תשרי תרס''א (24.9.1900). לאביו עזרא (ממשפחת גדולי תורה ועסקני ציבור) ולאמו מרים בת צאלח גורי. למד בבית-הספר "אל תעאון" הישראלי וסיים בשנת 1918 את לימודי יהדות ולימודים כלליים ושפות ערבית, אנגלית וקצת טורקית.

התחיל להתמחות במסחר ליד בני משפחתו, עד שהגיע לבקיאות ולכושר לנהל עסקים ביושר ובאחריות של סוחר עצמאי. בערבים ובשבתות היה ממשיך להשתלם בלימודי תלמוד ופוסקים בבית-המדרש הגבוה "בית זלכה" בהנהגת יעקב מוספי (כעת בירושלים), והגיע לרמה גבוהה בידיעה תורנית וממשיך מאז כל ימיו לקבוע עתים לתורה.

ב-1929 נשא לאשה את נג'יה בת נסים נתן (סוחר, בן-תורה).

עסק במסחר-טכסטיל ונתן הרבה מזמנו וממרצו לעיסוק, בצרכי ציבור. היה חבר ה"מג'לס" הכללי (מועצת הקהילה) של עדת היהודים, חבר ועד תלמוד-תורה הגדול, חבר הועד להתקנת מקואות-טהרה, יו''ר אגודת "עוזרי דלים" ויו''ר בית-הכנסת עזרא דוד, חבר ועד הנישואין.

פעל והפעיל ותרם לעזרה לנפגעי מרד ראשיד עלי ב-1941 ולנפגעי הפרעות בבגדאד, וכן יחד עם הרב הראשי הצבאי ברומברג דאגו להספקת מזון כשר לפסח שנת תש"ב (1942) לאלפי חיילים יהודים מהצבא הפולני, שחנו אז בעיראק בבואם מרוסיה. היה פעיל גם בתנועה,

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3998). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3998