Volume 12

Page 4005

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כל השנים עמד על משמר המושבה הנמצאת בגבול סוריה.

מחסידי סדיגורה, במיוחד מחסידי האדמו"ר ר' מרדכי יוסף ש. פרידמן.

מסר חומר רב לתולדות יסוד המעלה, בספר "נחשוני החולה" ליובל השבעים וחמש (תרמ"ג-תשי''ח) ליסוד המושבה.

צאצאיו: אסתר, יוסף (נפל בקרב במשמר הירדן, ג' תמוז תש"ח), יהודה (חקלאי), אליעזר (חקלאי), בנימין (סרן בצה''ל).

הרב יוסף חן

נולד ברגטשאון (רוסיה) בשנת תרנ"ו (1896). לאביו ר' דוד חן (ממשפחת הרה"ג והחסיד ר' פרץ זצ"ל, הרב הראשי בצרניגוב) ולאמו נחמה-מינה בת ר' נחום זלמן גינזבורג. קיבל חינוך מסורתי בישיבת לויבאביטש אצל האדמו"ר דלויבאביטש רש''ב זצ"ל הק'. תומכי תמימים).

בשנת תרע"ד (1914) נשא לאשה את שרה בת ר' אליהו שולמן , שו"ב.

בשנת תרצ"ו (1936) עלה לארץ.

נתמנה ע"י הרב הראשי לא''י הרצוג זצ"ל, בתור רב ושו"ב בעמק יזרעאל והאיזור (1937-46).

בכפר יחזקאל יסד בית כנסת. בשנת 1946 עבר לנתניה.

חבר המזרחי והפועל המזרחי. פעיל באירגון אגוד השוחטים. היה קשור עם הועד הלאומי וההגנה. שו"ב ראשי בנתניה.

אריה הננפלד

נולד בבורסלב (פולין) בשנת תרע"א (20.4.1911).

לאביו ר' זאב הננפלד ולאמו טובה לבית קופל. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת הרב ר' רפאל קיטיגורודסקי ז"ל. ובבית-ספר מקצועי.

היה פעיל בתנועת "השומר הצעיר" בבורסלב. בשנת 1933 נשא לאשה את דבורה בת ר' שמואל דרפלר .

באותה שנה עלו יחד לארץ. עבד בתור מסגר.

השתלם בהנדסה ולמכונאות. והקים תעשיה. בנה תבניות וקונסטרוקציות ברזל לבניני בתי חרושת והעסיק פועלים רבים בתעשיה שלו.

היה חבר בארגון בעלי מלאכה.

כל השנים חבר פעיל בהגנה.

עזר לרבים להסתדר בשיכונים ובעבודה.

צנוע היה בדרכיו.

נפטר בעפולה, ט"ו כסלו תשכ"ב (23.11.61) והובא לקבורה בקרית שאול בתל-אביב.

צאצאיו: זאב (היה טייס בחיל האוויר), ימימה אשת אמיתי קרונפלד, רות.

זאב הלר

נולד באועסט (שלזיה) בשנת תרמ"ו (1886). לאביו ר' ישראל יוסף הלר (מורה ודיין בגרמניה) ולאמו גולדה בת ר' דוד גלבסקי מפוזן.

קיבל חינוך מסורתי, בי"ס תיכון וגמנסיה ואצל אביו שהיה מורה ומרצה - למד שפות. יסד תלמוד תורה בהמבורג.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4005). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4005