Volume 12

Page 4004

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ובאוניברסיטה פנסילבניה בארה''ב. הוסמך לד''ר לווטרינריה.

השתתף בקונגרסים בינלאומיים במקצועו.

ב-1929 נשא לאשה את בתיה בת ראובן ואסנת סופר. באותה שנה הוזמן לתפקיד רופא וטרינרי ראשי בחיל הספר של עבר הירדן בדרגת מייג'ור (רב-סרן). קיבל מהאמיר עבדאללה שליט עבר-הירדן (אז עדיין לא היה לו התואר "מלך") את התואר "בק" וסוס ערבי אציל במתנה (על סוס זה רכב במיצעד ביום-השנה הראשון לעצמאית ישראל), שמסר אותו במתנה למשטרת ישראל אחרי קום המדינה. במלחמת העולם שירת כקצין וטרינרי ראשי בחיל הפרשים של הצבא הבריטי במזרח הקרוב וקיבל מדליות זהב וכסף מאת מלך בריטניה כאותותהכרה לשרותו המצוין.

אירגן את חיל הרוכבים בצה"ל ואת שרות הטיפול בבעלי חיים.

פעל בארצות חוץ בשליחות הסוכנות היהודית כמומחה לרכישת סוסים למשקי החקלאים בארץ.

במשך שנים רבות פעל כרופא וטרינרי בשרות הציבור בארץ.

צאצאיו: דניאל, פנינה אשת יצחק רביץ (סוכן בתיחרושת למזון בחולון).

אריה ליב אברמוביץ

נולד בראשון לציון, בשנת תרנ''ד (1894).

לאביו צבי גרשון ולאמו בתיה. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בעודו נער נחלץ אל עבודת המשק ונתן הרבה משלו לביסוס משק המשפחה והרחבתו.

נשא לאשה את לאה בת ר' יעקב מרדכי זינגר (ראה כרך ב', עמוד 597).

היה מפעילי צעירי מושבתו ופעיל בהגנתה.

כשנשתחררה הארץ מידי התורכים היה הספק הראשי של הצבא הבריטי ובתום מלחמת העולם הראשונה והשניה, קנה כמויות עצומות של סחורות מהמכירות הכלליות של הצבא הבריטי.

גאל מהערבים שטחי קרקע שונים, בעיקר בצפון תל-אביב.

נפטר בלונדון,כ' שבט תש"ט (19.2.1949), והובא לקבורה בראשון לציון, א' ניסן תש''ט (31.3.49).

צאצאיו: צבי, רות אשת אלברט ויתוני.

גרשון פיפר

נולד בעיר סלוטבנה, מחוז סטניסלבוב (פולין) בשנת תרנ"א (6.12.1891).

לאביו יהודה אריה (מותיקי חסידי קוסוב) ולאמו רבקה רחל בת הרב מנחם מנדל קרן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות - בסטניסלבוב ובוצץ.

היה פעיל בארגונים הדתיים הציונים בעירו. היה סוחר.

נשא לאשה את שינצי בת מתתיהו ארליך. עבר לטשילה (באמריקה הדרומית) ועסק בקבלנות לבנין בתים יחד עם בנו המהנדס.

שם היה פעיל בעניני העדה ועשה נפשות לא"י.

תרם סכומים ניכרים לארץ ולהגנה.

ביום 11 לדצמבר 1958 עלה לארץ.

המשיך עם בנו המהנדס בהקמת בנינים בארץ.

צאצאיו: מתתיהו (מהנדס), יונה אשת יצחק זקס (היא מורה בקיבוץ "רמות מנשה'').

שלום ברש (בלזר)

נולד בצפת, שבט תרנ''ד (1894).

לאביו חיים בלזר (ממשפחת רבנים) ולאמו אסתר גיטל בת זאב סגל. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת הרידב"ז בצפת.

מילדותו התמסר לחקלאות, והנו חקלאי כל השנים במושבה "יסוד המעלה".

בשנת 1919 נשא לאשה את ברוריה בת ר' משה סולמן. בשנת 1921 השתתף במלחמה נגד התקפת השכנים הערבים.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4004). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4004