Volume 12

Page 4003

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עסק במסחר. היה פעיל בציונות הדתית כיו"ר הסניף המקומי של תנועת תורה ועבודה ומיסד בית-םפר דתי-לאומי בקלצ'ב.

עלה לארץ ערב ראש שנת תרצ"ה (ספטמבר 1934) והתחיל עובד בתור פועל בפרדסי חדרה.

בשנת תרצ"ז (1937) נשא לאשה את מינקה בת הרב מנחם טננבוים. באותה שנה נתמנה למזכיר סניף הפועל המזרחי בחדרה, אח"כ סגן מזכיר לשכת העבודה הכללית לפועלי חדרה. משנת תש"ב מזכיר הפועל המזרחי בבני-ברק, אח"כ גזבר לשכת העבודה הכללית שם. נבחר ברשימת מפלגתו למועצת העיריה ומשנת תשי"א (1951) היה סגן ראש העיר בפועל, ועם פרישת ראש-העיר המיסד ר' יצחק גרשטנקורן (ז"ל) בא במקומו לראשות העיר. אח"כ שוב סגן ראש העיר, ובשנים 1959-1957 ראש העיר עד לבחירות. אח"כ ממלא מקום וסגן ראש העיר בפועל וראש המחלקות לחינוך, עבודות ציבוריות ותברואה, וממרס 1961 שוב ראש העיר. יתר תפקידיו: יו"ר הנהלת בנק הפועל המזרחי בבני-ברק, חבר ההנהלה בסניף המקומי של המפלגה הדתית-לאומית וחבר מרכז המפלגה, יו"ר הסניף המקומי של אילנשי"ל-פוליו.

צאצאיו: מנחם אליהו, שרה, יצחק.

יהודה ארני (קיטיגורודסקי)

נולד בשנת תרס"ה (5.4.1905) בצ'רקאסי שבאוקראינה.

לאביו ר' אליעזר קיטיגורודסקי ולאמו דבורה בת הרב מרדכי הרצברג (עליהם ועל יחוסם ראה כרך י"א, עמוד 3772).

בעודו תינוק יצאה המשפחה לגליציה והוא גדל בבית הוריו בסחודניצה שליד דרוהוביץ'. למד בחדרים ובביתספר עברי.

בבחרותו הצטרף להחלוץ ואחרי הכשרה בכפר ליד סטרי עלה לארץ ב-1925. הצטרף לקבוצה בגליל התחתון ועבד בשדות הטבק ואח"כ עבודת-שכיר בחקלאות בכלל.

בשנים 1930-1927 למד בבית-המדרש למורים בבית הכרם, ומיד אחרי שגמר בהצלחה נשלח לשנתיים ללמד ספרות עברית ותולדות ישראל בגימנסיה עברית בדווינסק שבלטביה.

שם נשא לאשה ב-1930 את רחל בת אפרים אוורבוך. בשנים 1947-1932 שימש בתפקידי מנהל או מורה בבתי-ספר בפתח תקוה, זכרון יעקב ותל-אביב. בשנים 1953-1947 היה מפקח על בתי-ספר מטעם המרכז לחינוך של העובדים. באותן שנות העליה ההמונית עסק בעיקר בייסוד בתי-ספר (למעלה מ-80) לילדי העולים במעברות, במחנות ובכפרי-עולים מחיפה ועד באר-שבע, לספק ציוד ולהדריך למשימה החדשה בסוגה את המורים, ברובם הם עצמם עולים חדשים. ב-1955-1953 פעל בשליחות המחלקה. לחינוך בגולה של הסוכנות היהודית בתור מפקח על בתי-הספר העברים בצ'ילי ולביקורי בתי-הספר גם בארגנטינה, אורגוואי ופרו. באותה תקופה פירסם מאמרים על החינוך בגולה בעתונים האידיים שבאותן ארצות.

משחזר לארץ חזר לתפקידו כמפקח על בתי-ספר ממלכתיים, וב-1961 קיבל ממשרד החינוך מענק-לימודים לשם השתלמות באוניברסיטה העברית לקראת תואר אקדמי.

מאמריו הרבים בענייני חינוך והוראה נדפסו ב"הד החינוך", "החינוך", "דבר", "הארץ", "אורים", "דבר לילדים", '"הפועל הצעיר" בחתימות י. א., בן אליעזר, אבי-ניצה, קיטאי, ארני ועוד, ורבים ממאמריו נכנסו לביבליוגרפיה של ספרות החינוך ומשרד החינוך הציעם בהמלצתו למורים לקרוא ולעיין בהם.

בנותיו: אפרת (בוגרת סמינר למורות) אשת יהושע שפיגל, ניצה (מורה וסטודנטית).

ד"ר חיים אפלבוים

("חיים בק") נולד י"א טבת תרס"ב (21.12.1901) בזכרון יעקב. לאביו אביגדור (ראה כרך י', עמוד 3515) ולאמו פנינה בת חיים קובילביץ (גם הוא מראשוני זכרון יעקב).

סיים את המחזור התשיעי בגימנסיה הרצליה בתלאביב. למד באוניברסיטאות באירופה בתורת הווטרנריה

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4003). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4003