Volume 12

Page 4002

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מחנך ילדי עולים בבתי ספר שבמעברות רמת השרון וראש העין.

חבר המועצה הפדאגוגית שליד בי"ס "חורב" רמתגן.

מנהל ספריית ישיבת פוניבז'.

כותב בעתונות האגודאית: "המודיע" ו"דגלנו".

בכתב יד - מחקרים בתלמוד ובתנ"ך.

מורה.

צאצאיו: שרה חיה, אברהם ישעיה.

שלמה קיר

נולד ברזניץ (פולין) בשנת תרס"ט (1909). לאביו ישעיהו קיר (ראשי תיבות : "קיסר ירים הודו". לפי המסופר : היה אחד מבני המשפחה קיסר ליום אחד) ולאמו חנה. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות : ברובנה ובקורץ. למד אצל העילוי מפולטבה.

כמה שנים היה מורה.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בעירו.

עלה לארץ בשנת 1932.

עבד בקיבוץ, נוטר בעין השופט.

בשנת 1935 נשא לאשה את יפה בת חנוך זילברמן (עסקנית בכמה מוסדות, במיוחד בויצ"ו). לקח חלק בפעולות שדד. פו"ש בעין השופט ועוד.

עובד כקבלן גדול בהקמת בנינים ברמת-גן והסביבה. לפעילות עסקנית בנתניה והשתרש שם בחיי הציבור.

יו"ר ארגון הקבלנים ברמת-גן. חבר המרכז.

עומד בראש קרן הפעולה של הסתדרות הליברלים ברמת-גן.

צאצאיו: ישעיהו, אלישבע (גננת) אשת דב חימובסקי (מוסמך רואה חשבון).

דב טנא

נולד כ"ט אב תרע"ג (1.9.1913) בקומארנה שבמזרח גליציה (אז באוסטריה).

לאביו ר' יוסף דוד (ממשפחת חסידי בית סאדיגורה, בן השו"ב הראשי בעיר) ולאמו דבורה בת זאב דב קריגר. למד בחדר ובבית-ספר עממי ובישיבה. הצטרף בנעוריו לתנועה הציונית הדתית, עסק בעבודה ציונית ובאירגון סניף בני עקיבא בעירו.

עלה לארץ בשנת 1935, עבד בתור פועל שכיר והיה פעיל ואח"כ גם עסקן בהסתדרות הפועל המזרחי.

ב-1943 נשא לאשה את חוה בת ר' יצחק הוניגבאום (כיום שם-המשפחה דובשני בירושלים).

בשנים 1953-1948 עבד במחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית בירושלים. אח"כ נשלח מטעם מפלגתו לפעילות עסקנית בנתניה והשתרש שם בחיי הציבור. כעת הנו יו"ר המועצה הדתית ונציג מפלגתו במועצת העיר נתניה וחבר מרכז הפועל המזרחי.

צאצאיו: יוסף דוד, דבורה, צביה, צבי.

משה בגנו

נולד ז' אדר תרע"א (14.3.1911) בקלצ'ב שבפולין. לאביו נחום ישראל הלוי ולאמו מאטה בת אליהו גרינבלאט. למד בחדר ובישיבת "מתיבתא" בווארשה ואח"כ

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4002). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4002