Volume 12

Page 4033

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

last visit to Israel, spring 1959, he had engaged experts from the American government, who had drawn up a plan for this desalenation process. He was also planning to refinance the loan of the Haifa Subway on his return to the U.S. But death overtook him in Israel, .1959 ,2May His son: Amos.

אהליאב מזרחי

נולד בצפת, כ''ז מבת תרס"ח (1.1.1908). לאביו חיים (עיויש) מזרחי (סוחר תבואה ואופה) ולאמו לאה בת אברהם שפשק. קיבל חינוך מסורתי, בי"ס כי"ח (אליאנס).

בגיל 12 התחיל ללמוד חייטות ועזר לקיום משפחתו אחרי שאביו נפטר בשנת 1917 אחרי שקיבל מכות מחייל תורכי.

בשנת 1934 עבר לחיפה השתתף בפעולות "מכבי אש מתנדבים" מטעם ההגנה.

בשנת 1936 רכש בית ושלושה דונם אדמה בקרייתעמל ליד חיפה והקים משק עזר.

בשנת 1940-42 חיסל את המשק ועבר לצפת. התפרנס מבית מסחר לבגדים שפתח שם.

בשנת 1942 הפקיד את בית מסחרו בידי עוזרו והתגייס לפי צו ההגנה למשטרת הישובים העברים (משמר נע) ושירת עד 1948. השתתף בשמירה, בסיורים על פני איזור צפת, בשמירה על עין-זיתים וכאחראי על מחסן הנשק של ההגנה.

במשך 3 חדשים מיום עלות הקיבוץ "מגינים"-עיןזיתים, היה מטעם ההגנה בתפקיד של שמירה.

השתתף בקרבות במצור צפת במלחמת העצמאות.

בשנת 1946 נשא לאשה את עמליה (לאה ) בת מרדכי חלבני (מעולי דמשק).

מיוזמי ומארגני האירגון של "ותיקים הגנת צפת" להתיישבות בעין-זיתים.

צאצאיו : לאה, חנה, חיים, מרדכי, אברהם, רות, משה, רחמים.

הרב יצחק הכהן

נולד בקנאס (מרוקו) בשנת תר"ט (1849). לאביו הרב מימון הכהן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

בגיל 13 עלה עם הוריו לארץ והתיישבו בטבריה. המשיך ללמוד בישיבת וקיבל תואר - רב.

גידל תלמידי חכמים רבים בטבריה.

נסע בשליחות לעירק למען תלמידי חכמים ועניי העיר טבריה.

בעירק הצליח לעשות תעמולה לעלייה לארץ. נפטר בטבריה, ג' אב תרס''ב (6.8.1902).

משה בניוביץ

נולד בבודפסט (הונגריה), כ"א סיון תרע"ו (22.6.1916).

לאביו ר' אברהם דב בניוביץ ולאמו רבקה לבית זינגר (ממשפחת רבנים ידועים בהונגריה).

קיבל חינוך מסורתי בבי"ס דתי עממי, למד חייטות. עבד בהחלוץ ובארגון הכשרה בהונגריה.

בשנת 1939 נשא לאשה את אסתר בת ר' חיים ושרה פרידמן. היה פעיל בארגון העליה של 400 איש שהגיעו לארץ באניה ליברטת.

בשנת 1940 עלה לארץ.

היה במחנה בעתלית.

עבד בסרפנד בכבישים ועוד.

חבר הגנה כל השנים. נלחם במלחמת השיחרור בהגנת נגבה.

ממארגני ומנהל כללי של מפעלי סולקס בארץ.

צאצאיו: גיורה, איתן, ארית.

פיבל רייכרט

נולד בוארשה (פולין) אלול תר''ס (1900).

לאביו ר' עזרה (ממשפחה ידועה בפולין) ולאמו רחל בת יחזקאל גרינגלסס (נשרפה במחנות ההשמדה בחודש אדר תש"ב-1942).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

עבד בבית חרושת לתעשיית צמר גפן של דודו.

בשנת 1924 עלה לארץ.

עבד כפועל בבית חרושת של קרובו רייכרט , אשר באולמי הרכבת ביפו בימים ההם.

בשנת 1933 נשא לאשה את שרה בת שלום וינברג .

כיום, בעל תעשיה למוצרי מלט, ומעסיק פועלים רבים.

היה חבר ההגנה.

חבר פעיל בהסתדרות הליברלים.

בניו: עזרא, דן.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4033). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4033