Volume 12

Page 4059

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנות 1921-23 מדריך לגידול עופות ודבורים מטעם ההנהלה הציונית.

בשנות 1923-44 קצין ראשי במחלקה החקלאית בממשלת המנדט בא"י.

סידר קורסים לגידול עופות ודבורים.

מיסד תחנות נסיון לגידול עופות ודבורים בעכו. צריפין ועוד.

בשנות 1936-39 היה שוטר מיוחד.

עוסק בשעה זו - בחקירה ונסיונות בהקמת מפעלים להכנת קומפוסט (דשן אורגני) מאשפה עירונית.

משנת 1928 חבר ועד האגודה העולמית למגדלי עופות מדעיים.

חבר ועד האגודה העולמית לקומפוסטציה.

כתב מאמרים בארץ וחו"ל - בגידול עופות, דבורים והכנת קומפוסט מאשפה עירונית.

צאצאיו (מאשתו הראשונה): ראובן, רחל אשת סונין לוזנר, גמליאל.

אברהם אבא פוליקמן

נולד בנובוסליץ (בסרביה), ב' אלול תרנ''ב (19.1.1892).

לאביו ר' פינחס הי"ד (מצאצאי הרב המקובל והקדוש ר' שמשון מאוסטריפולי זצ"ל) ולאמו הנדל חיה הי"ד בת ר' אברהם אבא סדובניק. קיבל חינוך מסורתי חסידי והשכלה תיכונית (אוטודידקט - לומד מעצמו מתוך ספרים, מנסיונות וכו').

היה מראשוני "צעירי ציון" בבסרביה, המורשה של הועד האודסי וחובבי ציון בעירו (1912-14). מיסד שעורי ערב לעברית ומארגן ההגנה בשנות 1917-18 בעירו ובסביבה.

עסק במסחר קמח ותבואה ואכספורט.

לוחם בעד המוסדות והקרנות הלאומיות והתרבות העברית בחו''ל ובארץ.

היה מועמד להפרלמנט הרומני מהסיעה הלאומית היהודית.

היה ציר בהועידה הציונית בקשינוב ומזכירה בשנת 1920, חבר האכזוקטיבה הבסרבאית ובא-כוח בהועדה הארצית הציונית בצרנוביץ ובבוקרשט.

היה חבר מרכז המכבי בבסרביה, וממארגני המכביה בקשינוב בשנת 1933.

כתב מאמרים ב"הצפירה'', "אונזער צייט" בקשינוב ו"צרנוביצער בלעטער" וישורון בבוקרשט ועוד.

בשנת 1920 נשא לאשה את עמליה מלכה בת ר' חיים מרדכי אורנשטיין (נפטרה בחיפה, כ''ו אב תשי''ד 8.1954 25) וביום 18.6.1957 נשא לאשה בזיווג שני את איטה בת ר' גרשון דונר) .

בשנת 1933 ביקר בארץ מטעם לשכת המסחר והתעשיה.

בשנת 1934 עלה לארץ לישיבת קבע (עוד בשנת 1914, אחרי שהשתחרר מהשירות בצבא הרוסי התכונן לעלות לארץ. העליה בוטלה לפני פרוץ המלחמה העולמית הראשונה).

מ. מ. אוסישקין שלח אותו לחיפה לעבוד בקהק"ל ובשנת 1935 נשלח ע"י מ. האזרחי (קק"ל) בשליחות מיוחדת לבסרביה ורומניה, בארגון עלית הנוער והמגביות השונות.

הבר הועד של יוצאי עירו נובוסליץ. פעיל בהקמת שיכון "פקר" ברמת השרון, ובנין בית הכנסת על שם קדושי השואה.

ממיסדי עולי בסרביה ועולי רומניה.

חבר הועד המרכזי והמקומי "יד לבנים". מיסד בית הכנסת ''יד לגבורי ישראל" בחצר הטכניון בחיפה לזכר בנו שלמה ז"ל שנפל במלחמת השחרור.

נשיא בתי-אבות ומושב זקנים סיני ותקוה לבני ברית.

בכתב יד מוכן ספר זכרון לעירו וחומר לזכרו של בנו שלמה הי"ד.

צאצאיו: יצחק (מפקח בחברת "פז"), מרים אשת ד"ר יהונתן קלף (עו"ד), שלמה ז"ל.

רפאל אילן (טטנבום)

נולד בתל אביב, כ"ד אדר ב' תרפ"ד (30.3.1924). לאביו אברהם טטנבום ולאמו מלכה בת חייקל ושרה טובה שיף (ראה בכרך זה).

קיבל חינוך עברי בגמנסיה העברית ובבית ספר התיכון בירושלים. השתלם במדעים כלליים באנגליה.

היה עורך החדשות במשרד המודיעין הממשלתי בימי ממשלת המנדט, ועורך חדשות בתחנת השידור בירושלים באנגלית, היה אז היהודי הראשון בתפקיד זה.

היה חבר פעיל בהגנה. בין מארגני שרות המודיעין בירושלים משנת 1944.

היה שליח ההגנה באירופה (1946). הוחזר לארץ בתפקיד מיוחד.

בשנת 1947 נשלח לשוויצריה ולניו-יורק בקשר לביקור ועדת האומות המאוחדות.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4059). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4059