Volume 12

Page 4062

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מצוק ולהנעים לו את שהותו בבית. כשם שיצחק היה הרוח היוזמת והממריצה בעבודת השדה והמשק, כן היתה חנה רחל הרוח הטובה, הנוסכת שלווה, בטחון ונעימות בהליכות הבית, במשפחה ובחברה. הוא היה שומר דת, אולם התרחק מאדיקות מופרזת והתיחס בסבלנות אל החפשים בדעות. התמסר לעסקנות צבורית ושימש חבר ועד המושבה תוך תביעה קיצונית לעסקנות ללא רבב ולחיי צבור מסודרים ותקינים. עם גירוש יפו לפי פקודת ג'מל פחה, התמסר לסדור המהגרים שהגיעו לסג'רה ואף מסר חלק מביתו למשפחת מהגרים שלא על מנת לקבל פרס. יחד עם כל היישוב ציפה לשחרור הארץ מעול הטורקים. זכה לראשית הגאולה ולא עלתה לו לראות את היישוב בגידולו ובהתבססותו, בשחרורו מעול זרים והקמת המדינה העברית, משאת נפשו כל הימים.

נפטר בסג'רה בראש חודש כסלו תרע"ט (5.11.1918).

צאצאיו: משה, בן-ציון (ראש המועצה המקומית בהרצליה ראה ערכו בכרך זה), נתן (אכר בסג'רה), שפרה ז"ל.

יעקב צבי הכהן מושקוביץ

נולד בפערעציב (הונגריה) בשנת תרמ"ד (1884).

לאביו ר' יוסף הכהן מושקוביץ ולאמו מרים בת בנימין גרוס. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה בברזענא (הונגריה). במונקאץ למד שחיטה וקיבל סמיכה לשחיטה מאת הרב שלום סופר . אבל לא עסק בשחיטה.

בשנת 1904 עלה לארץ. בשנת 1905 נשא לאשה את מלכה בת פנחס הלוי אישהורביץ. מצפת (ילידת הארץ, דור רביעי. אביה היה ת"ח. קיבל סמיכות לרבנות ולא רצה ברבנות. עסק כמנהל חשבונות. פרסם ספר בשם "נחלה לישראל". היא פעילה בהסתדרות נשי מזרחי ובנות א"י).

בשנת 1912 עד 1922 נסע 4 פעמים לארצות הברית בשליחות כולל הונגריה.

היה פעיל באוסף תרומות בארצות הברית עבור ישיבות וכולל הונגריה בירושלים.

דאג למוסדות דתיים בארץ, בעיקר למוסדות בירושלים.

נפטר ברמת-גן, כ"ג ניסן תשכ''א (9.4.1961). והובא לקבורה בירושלים.

צאצאיו: הרב משה, עו"ד מרדכי איזיק, בנימין, אברהם, אסתר, יוסף, ישראל זאב.

דבורה מנדלסון

נולדה ביפו, י"ג אלול תרס''ד (24.8.1904).

לאביה חייקל שיף ולאמה שרה טובה בת משה שמעון לב (ראה את הערך שלהם בכרך זה).

קיבלה חינוך בבית ספר לבנות וגמרה גננת בסמינר ע"ש לוינסקי בנוה צדק.

פתחה גן פרטי בירושלים, ניהלה את מגרש המשחקים העירוני הראשון שעל שם גוגנהיים בתל-אביב.

מהחברות הראשונות ביסוד המכבי הצעיר. ואח''כ היתה. בין מיסדות תנועת הצופים בארץ.

בשנת 1929 נישאה למהנדס יוסף מנדלסון (ראה את הערך שלו בכרך זה).

מילאה תפקיד בתור מנהלת הגן ומורה ומחנכת בביה"ס הפרטי התיכון לטכניקה ולמסחר, שבעלה היה המנהל.

השתתפה בקליטת עליה בהגנה.

בין המיסדות של לשכת "יהודית מונטיפיורי" של בנות-ברית בחיפה, היתה נשיאה בלשכה זו, וגם חברה בועד הכללי הארצי של בני ברית.

במלחמת השחרור עבדה בלי לאות עם אנשי הספר וביחוד עם קיבוץ "אשדות יעקב".

עם קום המדינה היתה בין מיסדות מרכז נשים ציוניות כלליות, וארגון נשים ציוניות כלליות בחיפה ובאזור. ומילאה תפקיד של יושבת ראש בחיפה. היא גם חברה בהנהלה המרכזית בארגון. כעת, יו"ר ראש של ארגון הנשים הליברליות בחיפה.

חברת הנהלת המפלגה במרכז וחברת המזכירות בחיפה.

היתה חברת מועצת עירית חיפה ומילאה בין יתר תפקידיה בסיעה בטיפוליה בענינים סוציאליים.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4062). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4062