Volume 12

Page 4070

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קאסוטו על עצמו את נטל הדאגה להן וליתומים. התגבר על צער לבו והתמסר בכוחות ובמרץ הראויים לצעיר לעבודה הקשה והמפרכת להקים מחדש בית למוכי גורל אלו. וכשאף כלתו נספתה בהתקפת הדמים הערבית על שיירת שיר ג'ראח, התאמץ יחד עם אשתו להיות גם אם ליתומים שאת מקום אביהם כבר מילא.

נפטר בירושלים ביום י"ט בכסלו תשי"ב, (18.12.1951) והוא עדיין מלא מרץ ושוקד על תכניות רבות-היקף של עבודות מחקר.

צאצאים : הרב ד"ר נתן קאסוטו ז''ל, ד"ר חולדה אשת שאול קאמפאנייאנו ז"ל, ד"ר מלכה אשת ד"ר מרדכי זלצמן, לאה אשת אלחנן אנצו רוקה.(חלק מהפרטים מתוך המאמר "הרב פרופ' משה דוד קאסוטו ז"ל" שפורסם בספר ארץ ישראל תשי"ג ע"י מנחם הרטוב).

חיים שמואל דויטש

נולד בדרויסק (פולין) בשנת תרס"ח (1908).

לאביו שמריהו (בן יעקב דויטש, מותיקי חסידי ר' יוסלה קרסלוה) ולאמו שרה לאה בת ר' פנחס הכהן גמירוב. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני כללי.

היה מפקד קן בית"ר ויו"ר הצהיר וקרן קימת בעירו.

בעיר דרויסק יסד בית ספר. יזם ויסד קן נוער לעברית וציונות ותעמולה לעליה לארץ - בעיר דרויסק.

היה פרנס (דאזיר) בקהילה ברסלב.

בוילנה היה פעיל בהצה"ר.

עסק במסחר.

בשנת 1939 נשא לאשה את משא בת ר' ישראל גרוסבין (היתה מורה בסמינריון של ד"ר צרני בוילנה.

היתה פעילה במחתרת ביערות קאזאן ע"י ברצלב 19421945. עסקנית בתנועת חרות).

בשנת 1948 היה פעיל בעיר אפגייסמאר במגבית המאוחדת לא"י בשם "מס עם לוחם". קיבל תעודה עבור עבודתו המסורה בארגון העבודה בעירו.

בשנות 1945-49 היה פעיל במחתרת בגרמניה.

בשנת 1950 עלה לארץ.

מנהל קופת חולים לעובדים לאומיים בסניף רמת-גן.

חבר מועצת תנועת חרות.

צאצאיו: ישראל, צפורה לאה.

משה שיף

נולד ביפו, כ"א שבט תרס"ו (16.2.1906).

לאביו חיים חיקול שיף ולאמו שרה טובה בת משה שמעון לב (ראה בכרך זה בעמוד 4054).

קיבל חינוך מסורתי וכללי. השתלם במדעי הטבע ובחקלאות בננסי (צרפת) וקיבל תואר אגרונום ומוסמך לזיאולוגיה שימושית.

בתקופת הלימודים בחו"ל היה חבר ועד הסטודנטים היהודיים.

היה פעיל במכבי ובאירגוני הנוער הציוני ביפו. חבר ההגנה כל השנים.

עם סיום לימודיו בחו"ל חזר לארץ, הוא מתקבל כעובד בממשלת המנדט בתפקידים שונים : בנגרות, אורז פירות, מפקד פירות הדר וממונה משמרת בנמל יפו, מנהל תחנת נסיונות בבעיות שמירת הפרי, החסנת פרי, בחירת כנות לעצי פרי, פיקוח על המזונות במחוז השומרון (המושב בנתניה), מפקח ראשי על הפקחים במחוז השומרון, עוזר למזכיר הראשי של ממשלת המנדט.

אחרי הקמת המדינה - עובד משרד המסחר והתעשיה, עוזר למנהל אגף התעשיה, מנהל המחלקה ליבוא ציוד תעשייתי.

כיום, המנהל המחוזי, למחוזות תל-אביב והמרכז משרד המסחר והתעשיה.

נשא לאשה את חנה בת שלמה אהרן הופזייאר. חבר הסתדרות האגרונומים בארץ.

בשנת 1942 היה נשיא לשכת "שרון" של הבונים החפשים בתל-אביב.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4070). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4070