Volume 12

Page 4084

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1939 הצליח לעלות לארץ, וכאן הוא פעיל מאז בתור מורה בעיקר להיסטוריה ולתלמוד בבתי ספר שונים בתל-אביב, ומשמש רב רק בימים הנוראים בבתי כנסת ארעיים, חוץ מפעילותו בתור נואם, דרשן, מורה ומחנך, פעיל הוא גם בתור עתונאי, מבקר ספרותי וסופר. פרסם אלפי מאמרים בעתונים: "המשקיף", "חרות", "הבקר". ובכתבי עת - "הארץ שלנו", "עולם האשה" (אשר הופיע בשנות השלושים), ,הד החנוך". ובחו"ל בכתבי עת היהודיים בוינה "די נויע וולט" ו"די שטימה".

ספריו החשובים ביותר: "יוסף טרומפלדור, גיבור בעמו" (בגרמנית, וינה 1935, בעברית, ת"א 1942); "הארצות הערביות השכנות" (בגרמנית, וינה 1936) ; "היהודים בספרד החדשה" (בגרמנית, וינה 1937) ;"שרה אהרונסון, גיבורה יהודית" (בגרמנית, לוכסמבורג 1939); "קצור תולדות העמים" (ת"א, 1960), "קצור תולדות ישראל" (ת"א 1961) (שני הספרים האחרונים ביחד עם שלמה אופיר); "מדריך לסוציולוגיה" (ת"א 1962); "פירוש לחזקת הבתים" (ת"א 1962). ארבעת הספרים האחרונים הם ספרי עזר ללמודים בבתי ספר תיכוניים.

בשנת 1943 נשא לאשה את מרים בת אברהם גוטר. צאצאיו: יורם, דן, מיכה.

שמואל ריבלין

נולד בירושלים, ז' בתשרי תרע"ו (15.9.1915).

לאביו הרב שלמה זלמן ריבלין (רבן של החזנים וחוקר תולדות היישוב (ראה כרך ד', עמוד 1743).

שמואל - דור שישי בארץ. סבו הראשון הגאון ר' הלל משקלאב זצ"ל, היה תלמיד הגר"א וש"ב שעלה לארץ בשנת תקס"ט (1809) בראש עליית תלמידי הגר"א הראב"ד הראשון בירושלים ומנהיג היישוב משך שלושים שנה עד יום מותו. והיה בנו סבו הגאון רבי משה מגיד בעל "דורש ציוך נשלח מטעם כל קהילות ישראל ברוסיה ובכל המחוז לעמוד בראש היישוב במקום אביו. הוא הצליח להשכין שלום בין כל העדות בירושלים ועשה ואירגן פעולות נשגבות למען בנין היישוב להצלתו ולשגשוגו. סבו הרב ר' יוסף ריבלין (ר' יושעה) פרץ חומת ירושלים, מנהיג היישוב ובונה ירושלים החדשה במסירות נפשו). ולאמו הדסה בת הרב ר' שניאור זלמן ריבלין (בן הגאון ר' אלי' יוסף ריבלין זצ"ל מראשי חסידי חב"ד בארץ, מחבר ספרי "אהלי-יוסף" על קידוש השם וחידושים נפלאים על כל הש"ס).

מצד סבתו (אם אמו) חנה מינה ריבלין, הוא נכד להגאון המקובל רבי יעקב ליב לוי זצ"ל אב"ד ירושלים.

את חינוכו קיבל בת"ת "עץ-חיים" ירושלים ובישיבות "לומדה" אשר בפתח-תקוה ו"מרכז-הרב" בירושלים.

בגיל 20 הוסמך לרבנות ע"י גאוני ירושלים (ביניהם הגרי"מ חרל"פ והגרב"צ עוזיאל זצ"ל).

השכלתו הכללית תיכונית במגמת מורה. נוסף על התורה נודעת לו חיבה מיוחדת לשפה העברית ולדקדוקה ובן למוסיקה ביחוד למוסיקה ליתורגית (דתית).

מורה מחנך בבתי-הספר הממלכתיים הדתיים בישראל, וכן מארגן ומנצח מקהלות, מכשיר בעלי קריאה ונואמים ומרצים.

אירגון וניצוח מקהלות : 1) מורה ראשי ומנהל במכון "שירת-ישראל" (שנוסד בשנת תרס"ב ע"י מו"ר זצ"ל בירושלים משך 25 שנה). 2) מארגן ומנצח מקהלה קבועה 17 שנה בביהכנ"ס "אהל-שם" (תחכמוני) ירושלים.

מייסד מקהלות קבועות: א) בבית-היתומים "דיסקין" ירושלים. ב) בבית-היתומים "ציון" ירושלים. ג) בבתי-הספר "מעלה" ו"המזרחי" ירושלים. ד) בישיבת הרב עוזיאל ירושלים. ה) בביה"ס מ"ד רמלה. ו) בביה"ס מ"ד לוד. ז) בביה"ס עליה ג' ת"א. ח) בביה"ס "יבנה" ר"ג. ט) בביה"ס "מעלות" בני-ברק. י) בביה"ס מ"י לבנות "משואות" ב"ב. יא) בביה"ס "בר-אילן" תלאביב. יב) בבית-המדרש הגדול ביוהנסבורג דרום אפריקה.

מקהלות בתי-הספר הנ"ל השתתפו תמיד בכל האירועים

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4084). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4084