Volume 12

Page 4113

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הכנופיה המזוינים. לאחר הליכה מייגעת במשך כמה שעות בין ההרים נצטוו החברים לחלוץ את נעליהם למען לא יוכלו לברוח, ולשכב לישון בשורה. לר. ק. הותרו הכבלים לאחר שישראלי ערב בעדו בראשו. שני המזוינים עמדו מאחורי ראשיהם של החברים. לפתע ראה החבר ר. ק. ששכב על צדו, שאחד הליסטים מתקרב אל החבר ע. י. ומכוון אליו את האקדוח מאחורי ראשו ויורה בו. שני החברים ל. ק. וח. א. הכבולים, נותקו, ניתקו את החבל וביחד עם החבר השלישי ר. ק. שלא היה כבול, זינקו תחת מטר יריות שניתך עליהם, ברחו והסתתרו בחשכה. החבר הרביעי שנפצע, ראה את ישראלי נפגע וצונח. ישראלי ביקש ממנו להימלט ולהגיע למושבה כפר-סבא ולספר על המקרה. החבר הצליח להגיע אל הכפר ג'בע. מוכתר הכפר אסף אותו, חבש את פצעיו, הגיש לו עזרה וטיפל בו ככל יכולתו. בבוקר שלח המוכתר להודיע למשטרת שכם. חבר שני הגיע, לאחר הליכה של שעות, אל כביש טובס-שכם ונאסף ע"י מכונית של המשטרה. לאחר חקירה קצרה יצאה המשטרה למקום המקרה שם נמצא אברהם ישראלי בלי רוח חיים. גופתו הועבר לכפר-סבא, רק למחרתו הגיעו שני החברים למשטרת ג'נין לאחר שנדדו במשך יומים בהרים.

בהוצאת "חברים" תש"ג הוציאו חוברת לזכרו.

פרופ' חיים הלפרין

נולד בקנייב (רוסיה) בשנת תרנ"ה (5.9.1895).

לאביו בן-ציון הלפרין ולאמו פרידה בת אברהם אברוטיס .

קיבל חינוך כללי. מוסמך למשפטים ולחקלאות מהאוניברסיטה חרקוב, L.L.B.בשנת 1919, ותואר אגרונום קיבל בשנת 1923.

היה חבר מרכז המפלגה הציונית-סוציאליסטית (צ. ס.) ברוסיה.

עסק בהוראה.

ממיסדי האגודה השיתופית "כלכלה" בחרקוב וחבר ההנהלה עד לחיסולה.

בשנת 1924 עלה לארץ. מיסדו ומנהלו לשעבר של המרכז לעליה בהסתדרית העובדים הכללית.

היה המזכיר הכללי של המרכז החקלאי של הסתדרות העובדים הכללית.

הקים את המדרשה לחקלאות ע"ש ד"ר ארתור רופין בעמק חפר.

יסד את חרושת הסוכר בארץ ע"י הקמת בית החרושת הראשון בעפולה.

הקים ארגונים חקלאיים מקצועיים רבים.

בשנות 1948-50 המנהל הכללי של משרד החקלאות במדינת ישראל.

היה ציר בקונגרסים ציונים רבים.

חבר הועד הפועל הציוני.

חבר מועצות וועדות ממשלתיות, בסוכנות היהודית, בהסתדרות, חבר מרכז מפא''י.

חבר הדריקטורום של אוצר התישבות היהודים (ב.ל.ל.).

חבר המרכז החקלאי, חבר מערכת הרבעון לכלכלה, חבר מועצת המים ומחבר חוק המים הראשון.

חבר הנהלת המכון האפרו-אסיאני.

יו"ר הנהלת המדרשה לחקלאות.

חבר בועדות קבועות וארעיות רבות.

פרסם מאמרים רבים בעתונות ישראל ובעתוני חו"ל.

השתתף בספר הכלכלה הישובית (1947).

בין ספריו: התחוקה החקלאית בא"י (1944), תמורות בחקלאות ישראל (1955), מושבי עולים (1956). (1957)Changing Pattens in Israel Agriculture נמצא בדפוס בלונדון ספר Agrindus" ".

פרסם עשרות מחקרים (בחוברות) בנושאים על כלכלה חקלאית ומדיניות חקלאית.

פרופ', ראש החוג לכלכלה חקלאית באוניברסיטה העברית בירושלים.

רעיתו: בבה אידלסון, סגן יו"ר הכנסת (ראה כרך ד', עמוד 1849).

נבחר דיקן הפקולטה לחקלאות לשנות הלימודים תשכ"ג-תשכ"ד.

מנהל כללי של "בנק החקלאות לישראל" (מ-1951).

בנו: אהרן (נעדר מימי מלחמת השחרור, 1948).

ד"ר יונה גליק

נולד ברסני = וואהלין (רוסיה) בשנת תרנ"ט (1.8.1899).

לאביו יצחק גליק (היה מזכיר מחלקת היערות בעיר דירזניץ ואח"כ באולעבסק. נאלץ בתור יהודי להשתחרר מתפקיד ממשלתי זה. היה סוחר עצמאי ועסק במסחר המנופקטורה. איש משכיל היה) ולאמו בתיה בת שמואל בר באבוק (סוחר).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת הרב אהרנסון בקיוב, בי"ס תיכון, למד במכון המלכותי העליון למדעי

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4113). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4113