Volume 12

Page 4114

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הכלכלה והמסחר בנאפולי (איטליה) ובשנת 1928 קיבל תואר: ד"ר למדעי הכלכלה והמסחר. (אחרי שהגיש חיבור על המצב הכלכלי בפלשתין והקשרים המסחריים עם איטליה. חיבור זה, הוגש לפרופ' אפיקרמיו קורבינו. שהיה אח"כ שר המסחר בממשלת איטליה, וכיום, מנהל כללי של בנקו די-נאפולי באיטליה).

היה פעיל בתנועת "צעירי ציון" בחרקוב. השתתף והיה ממיסדי ההגנה (1918-19) בעירו. וכן לקח חלק פעיל בעניני צבור בעירו סרני. היה מורשה הקהק"ל ועוד.

היה קורספודנט בעתון "מומענט" בווארשה.

בשנת 1921-23 היה חבר הועד הא"י בוינה.

היה חבר ועד העליה לא''י.

בשנת 1923 עלה לארץ.

עבד במזכירות הכספים במועצת פועלי יפו.

כעבור זמן נסע לנאפולי באיטליה להשתלם בלמודיו.

בשנת 1932 נשא לאשה את רבקה בת משה בירגר, מיברנוביץ (פולניה).

חזר לארץ והיה מורה בבית ספר תיכון למסחר גאולה בת"א למקצעות המסחר.

בשנת 1932 נתקבל כפקיד בבנק די-רומא בתל-אביב.

באותה תקופה הצליח לארגן מחדש את רכישת האדמה שעליה נבנתה שכונת גבעת רמבם (גבעתיים).

בשנת 1935 קיבל רשיון בתור רואה חשבונות צבורי מוסמך.

מאז הנו בעל משרד פרטי וממשיך במקצועו.

יסד בית ספר גבוה למסחר בתל-אביב, שהתמזג אח"כ עם בית הספר הגבוה לכלכלה (כיום, קשור עם האוניברסיטה בתל-אביב).

חבר אגודת רואי החשבונות הבינלאומיים והחברה הכלכלית המלכותית באנגליה.

בשנת 1947 יסד את החברה לידידות ישראל- איטליה ונשיאה במשך 10 שנים.

נתמנה ע"י שר המשפטים לחבר הועדה הצבורית לתפיסת מקרקעין.

בשנות 1959-60 היה נשיא לשכת הבנאים החפשים "מוריה" בתל-אביב.

חבר לשכת בני-ברית "שער-ציון".

חיבר ספר מדריך בעניני מס הכנסה (באנגלית, 1946).

כתב מאמרים כלכליים בעתונות העברית.

בשנת 1961 קיבל תואר אביר של המסדר האיטלקי ע"י ממשלת איטליה.

צאצאיו: ד"ר יצחק גליק (רופא), יפה אשת ג'ופרי סלבי (רופא שנים בלונדון).

נכדיו (מהבן): יאיר, אליעז.

אברהם סלמן

נולד בעיירה אוציאני (ליטא) בשנת תרע"א (48.1911).

לאביו דב סלמן (סוחר) ולאמו בתיה לבית קרפוס. בן 3 עבר לחרקוב ברוסיה. קיבל חינוך בבית ספר ממשלתי.

בשנת 1925 עלה לארץ. המשיך ללמוד בגמנסיה גאולה בת"א.

ממיסדי חוגי הנוער הלאומי בת"א.

בשנת 1929 השתתף בפעולות הקשורות בהפגנות ליד הכותל המערבי.

במאורעות תרפ"ט (1929) גויס ע"י ההגנה ולקח חלק פעיל בתפקידי הגנה שונים באזור תל-אביב.

בשנת 1931 עבר לפלוגת בית"ר בראש פינה, וכעבור זמן עמד בראשה.

בשנת 1931 בימי מפקד התושבים הממשלתי, היה בין המתרימים והפעילים נגד המפקד, פעולה שאורגנה ע"י "ברית הבריונים". נאסר עם כמה חברים מפלוגת בית"ר ראש פינה. הובא למשפט כנאשם. היה אז הראשון, שהעיז בנאומו לכפור בזכותו של שופט בריטי לשפוט אותו. והוסיף - זוהי ארצנו, עליכם לצאת מכאן...

נדון לחדשים מאסר במבצר עכו.

ב-1934 היה פעיל בארגון עליה בלתי ליגלית מהצפון. עסק עם חבריו בהברחת עולים ונשק.

ב-1934 היה חבר מרכז הצה"ר. היה בין הראשונים בהגנה הלאומית ששיברו את

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4114). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4114