Volume 13

Page 4193

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לאחרים להראות לך דרך בלתי נכונה. עליך לגאול בעצמך את ארצך!".

יסוד הגדודים העברים באמריקה עוררה אותו. והחליט ללמוד את עבודת האוירונים כהלכה ולדעת לטוס, ואחרי כן יצטרף כטייס בלגיון העברי. בחוברת הכיס שלו אף נמצאו שירים על טיסתו באוירון בעתיד הקרוב...

הזדרז להשלים את לימודו וחש להספח אל הלגיון. מטרתו להיות טייס בגדוד העברי לא יצא לפועל. הגיע עם גדודו לאנגליה ושם נדון למאסר חודשים אחדים על חטא שחטא למשמעת הצבא. וכשכלו ימי מאסרו, לא מצא עוד את פלוגתו שעזבה את אנגליה לא"י, והוחזר עם שביתת הנשק עם שאר המגוייסים מאנגליה לארצות הברית.

בשנת 1919 נשא לאשה את מלכה בת ליפמן גרין. בארצות הברית עבד בתור מהנדס בחברת ג'נרל אלקטריק.

בשנת 1929 חזר לארץ, וכאן עבד בשמירה (ולא במקצועו) היות ורצה לקדש את עבודתו כחלוץ, שומר המולדת.

נפטר בתל-אביב, ט' תמוז תשכ"ב (14.1.1962) והובא לקבורה באביחיל.

בנותיו: שושנה (רוזלי) אשת ד"ר סם סלון (ניויורק), חנה (אנט) אשת צבי דגני .

יחזקאל וילד

נולד בגורליצה (פולין), י"ב שבט תר"ס (1900).

לאביו אברהם משה וילד ולאמו טובא-יונה בת ר' שלמה ברגמן. קיבל חינוך מסורתי ובי"ס.

היה פעיל ביסוד צעירי מזרחי בעירו, ביסוד בתיספר עבריים-דתיים, קבוצת הכשרה וכו'.

היה פעיל למען הקרנות הלאומית, כפי שנדפס בספר שהוצא ע"י בני עירו גורליצה.

עסק במסחר סיטוני.

בשנת תרצ"ד (1934) עלה לארץ.

הקים תעשיה לשזירת חוטי מתכת. עבד בניהול מפעלים תעשיתיים.

עבד בניהול המחסנים המרכזיים של הסוכנות היהודית.

חבר בתנועת תו"ע (תורה ועבודה) ומראשוני תנועת "הפועל המזרחי".

כתב מאמרים ב"היסוד", עתונו של ר' ישראל חבס זצ"ל.

היה מהיוזמים והמבצעים של הוצאת הספר של בני עירו "גורליצה".

כיום, עובד מרכז מחלקת המודעות של העתון ''הצופה".

בתו: טובה אשת שלמה יודוביץ (משרידי הלוחמים בגוש עציון. כיום, חברים בקבוצת "עין-צורים").

מינקה בגנו

נולדה בוויז'בניק (פולין) בשנת תרע"ז (1917).

לאביה הרב מנחם מנדל טננבוים זצ''ל (הרב המקומי בוויז'בניק. אביו ר' משה היה מעשירי וראשי הקהלה במקום. נפטר בהפצצה הראשונה של הנאצים, כ"ד אלול הרצ"ט) ולאמה הרבנית שרה פייגה בת הרב לינמן מצ'מילוב ז"ל (הושמדו ע"י הנאצים - בנותיהם : חנה, רחל והדסה - והבנים יעקב וצדוק ומשפחותיהם הי"ד).

קיבלה חינוך מסורתי ועברי-ציוני.

עברה הכשרה בקיבוץ תופרות "ברוריה" ברמברטאו (פולין).

בשנת 1935 עלתה לארץ.

עבדה כפועלת בסלילת הכביש חדרה-תל-אביב ואח''כ במבררת מקצועית בפרי הדר - בחדרה, ובבני-ברק.

בשנת 1937 נישאה למשה בגנו - ראה כרך י"ב, עמוד 4002, בן ר' נחום ישראל בגנו בן יצחק (הלוי) בן ר' שמואל יוסף - תלמיד חכם גדול, מתלמידיו המובהקים של ר' יחיאל - האדמו"ר מגורטינין זצ"ל. ולאשתו מאתא בת ר' אליהו (הכהן) גרינבלט , סופר סתם, ולאמה אסתר בת ר' אברהם מקובסקי . הורי בעלה משה בגנו וצאצאיהם; רבקה, אברהם, אסתר ושמואל יוסף ומשפחותיהם הי"ד - נהרגו בידי הנאצים בערך בחודש אלול ת"ש-תש''א).

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4193). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4193