Volume 13

Page 4194

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עסקנית בארגון נשי מפד"ל, בליגה למלחמה בשחפת, בליגה אילנשיל-פוליו ובועד למען החייל.

צאצאיה : מנחם אליהו, שרה, יצחק.

ד"ר (יקותיאל) צבי זהבי (גולדשטיין)

נולד י"א אדר ב' תרס"ב (20.2.1902) בצ'יבו שליד קלוזנבורג, טרנסילבניה (אז הונגריה וכעת רומניה).

לאביו אברהם גולדשטיין (מצאצאי ר' יהודה כהנא הלר , מחבר הספר ההלכי "קונטרס הספיקות", ראב"ד בקהילת סיפט בצפון-מזרח הונגריה, שהתיחס על ר' יום-טוב ליפמן הלר , בעל "תוספות יום-טוב") ולאמו אסתר בת ר' חיים קאין ונכדת ר' יוסף קאין, הרב הראשון לקהילת קלוזנבורג משהותר ליהודים לדור וליסד קהילה בה.

למד בישיבות ועמד בבחינות בבית-ספר תיכון בהונגרית. היה פעיל בתנועת-הנוער הציונית "באריסיה" בטרנסילבניה וסגן יו"ר סניפה בעיר-המחוז סיגישוארה.

ב-1925 עלה לארץ, גמר בית-המדרש למורים מזרחי בירושלים. המשיך ללמוד באוניברסיטה העברית והגיע לתואר מוסמך למדעי הרוח ודוקטור לפילוסופיה (הדוק טור הראשון לספרות עברית). מאז עובד בתור מורה ואח"כ מנהל בבתי-ספר שבפיקוח המזרחי (אח"כ מסוג מ"מלכתיים-דתיים'').

ב-1948 נשא לאשה את חוה בת המהנדס בנימין ברגי (מאבות התנועה הציונית בהונגריה ומראשי מנהיגיה, שגם בארצנו פעל גדולות במקצועו. ראה את הערך שלו בכרך זה).

בשנות עבודתו בפתח-תקוה (תרצ"ה-ת"ש) יסד וניהל שם אגודת "עונג שבת" והיה יו"ר הסניף האזורי של הסתדרות המורים. אח"כ בתל-אביב אירגן וניהל בזה אחר זה ארבעה בתי-ספר ממלכתיים-דתיים בראשית ייסודם, והנו המנהל הקבוע באחד מהם - הוא ביתהספר על שם דוד צבי פנקס בשכונת מונטיפיורי.

בשרות הציבור מילא תפקידים בתור מזכיר ואח"כ יו"ר ארגון המורים הדתיים בישראל, חבר מרכז הסתדרות המורים והנהלתו, מזכיר ואח"כ חבר ההנהלה בסיעה המרכזית של הפועל המזרחי וחבר נשיאות מרכזו הארצי, מרצה בקול ישראל על אגדה, פרשת השבוע והווי יהודי.

תפקידיו הציבוריים כעת: חבר המועצה הממשלתית לחינוך ממלכתי-דתי, חבר מועצת הסתדרות המורים, יו"ר ארגון המורים הדתיים בישראל, חבר המועצה הארצית של המפלגה הדתית-הלאומית, נשיא-כבוד של בית-הכנסת בשיכון מגורים והסביבה, מזכיר ארצי של ותיקי "מכביאה" בישראל (זו היתה אגודת הסטודנטים הציונים", הראשונה בבודאפשט, שנוסדה ב-1903 בהשראתו האישית של הרצל).

חבר ההנהלה הארצית של התאחדות עולי הונגריה בישראל.

היה ציר בקונגרס הבינלאומי של הסתדרויות המורים בפראנקפורט, בקונגרס העולמי לחינוך עברי (ירושלים תשי"ח) ובקונגרס העולמי לחינוך יהודי (ירושלים תשכ"ב). פירסם מאמרים בעניני חינוך, ספרות והיסטוריה עברית ב"הצופה", בקובץ "שדה חמד" ובספר הזכרון לדוד צבי פנקס. ספריו: תנועת התיקונים בדת בספרות העברית החדשה (עבודת מחקר לקבלת התואר מוסמך באוניברסיטה העברית) ; תנועת ההתבוללות בישראל, בעיות הדת, הלאומיות וההתבוללות בספרות העברית החדשה (זכה בפרס של האוניברסיטה העברית - תל-אביב, תש"ג) ; מבחר המחשבה והמוסר ביהדות על פי רב סעדיה גאון (הוצאת א. ציוני, ת"א, תשט"ז).

במלחמת הקוממיות נתן לצה"ל שרותי תרבות, הרצאות בגיאוגרפיה של ארצנו, ובשנים הראשונות לקיים המדינה בעריכת סדרי פסח במחנות צה"ל.

חיים יצחק אבן-זהב (גודלשטיין)

נולד בסוף אדר תרנ"ח (17.3.1898) בגראייבו שבצפוןמערב פולין.

לאביו שמואל ברוך גולדשטיין (סוחר, חובב ציון) ולאמו חיה בת אפרים טיקוצקי.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4194). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4194