Volume 13

Page 4220

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חיים שלר

נולד בברנוב סנדומיערס (גליציה). בשנת תרנ"ד (20.5.1894).

לאביו בנימין שלר (סבו ר' שמעלקא שלר מדז'יקוב וסבו זקנו רב בניפולומיץ) ולאמו מלכה בת יעקב דוד ברנד .

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית המדרש הברנובי. למד בעצמו מתוך ספרים, מנסיונות לימודים כלליים. היה מהראשונים שהצטרף לסניף "בית יהודה" של הנוער הציוני, בעירו.

היה מזכיר הועד המקומי של ההסתדרות הציונית אחראי וגזבר של ביה"ס העברי "תרבות" בעירו.

בשנת 1920 נשא לאשה את בינה בת מאיר וצפורה ויזנפלד מטרנובז'ג', ועבר לגור בעיר זו.

בעיירה טרנבוז'ג' לא היתה הסתדרות ציונית מאורגנת. העמיד את דירתו הפרטית לרשות הנוער ועזר להם להתארגן. ריכז את הפעולה הציונית בעיירה. היה אחראי להפצת השקל ומורשה של הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד.

במשך כל השנים, עד למלחמת העולם השניה היה מזכיר ההסתדרות הציונית במקום, ולמעשה, מארגן רוב הפעולות, והכל לא על מנת לקבל פרס.

היה מהפעילים באירגון וקיום המנין הציוני המיוחד שהתקיים בבית אנגלברג .

טיפל בארגון עלייתם של עולי טרנובז'ג'. לחם להשיג סרטפיקטים לעולים מהמעמד הבינוני. עכובים בהשגת סרטפיקטים לכל הדורשים גרמו לו אכזבות.

אחרי מלחמת העולם השניה, 1946, התגורר במחנה ניו-פרימן ע"י מינכן והקים שם סניף ל"המזרחי" והיה יו"ר הסניף.

בשנת 1947 זכה לקבל סרטפיקט שהוקצבו לתושבי איזור הכיבוש האמריקאי ע"י ההנהגה הציונית של שארית הפליטה במינכן, שהכירו בזכויותיו, ועלה לארץ.

בארץ היה פעיל בהסתדרות המזרחי ובמוסדותיו.

נפטר בירושלים, כ"ז אדר תשכ"א (15.3.1961) והובא לקבורה בפתח-תקוה.

צאצאיו: שמואל שלר (פתח-תקוה), אסתר אשת פנחס גולדווסר (רמת-גן).

ד"ר סיני שטרנברג

נולד בקדובשטי בוקובינה, כ"ו אב תרס"ז (6.8.1907).

לאביו אברהם שטרנברג ולאמו בתיה בת חיים צבי ברוקנשטיין.

קיבל חינוך מסורתי וכללי. בחדר, גמר גימנסיה בצרנוביץ-בוקובינה ואחר כך משפטים ומדעי המדינה וכלכלה באוניברסיטאות : צרנוביץ וקלויז.

מוסמך במשפטים באוניברסיטאות צרנוביץ וקלויז. ד"ר למשפטים (עורך דין) ומוסמך לכלכלה ומדעי המדינה.

עסק במקצוע זה עד פרוץ מלחמת העולם השניה בצרנוביץ.

בשנת 1939 נשא לאשה את אדית בת אפרים אורדנ טליך (ראש הקהילה בעיר צ'ז, טרנסילבניה).

היה חבר ונשיא באגודה ציונית אקדמאית "עתיד".

חניך תנועת "השומר הצעיר" בבוקובינה ותנועת החלוץ להכשרת העליה לא"י.

ממיסדי התנועה הרביזיוניסטית ברומניה בהנהגת אחיו המנוח ד"ר בן-ציון שטרנברג ז"ל.

בשנת 1944 עלה לארץ.

ניהל את מפקד האוכלוסים הראשון בנתניה והאזור.

היה מנהל מחלקת הסעד בעירית נתניה בזמן העליה הגדולה בשנים 1955-1950.

כיום, גזבר עירית נתניה.

ממיסדי חוג לחובבי אמנות בנתניה.

ממיסדי לשכת בני-ברית בנתניה.

מיוזמי הקמת שני מוזיאונים בנתניה.

היה חבר ההגנה ומארגני הג"א.

בנותיו: בתיה, אריאלה.

הרב יוסף משה שכטר

נולד במשיקוביץ (הונגריה), י"ט חשון תרע"ה (8.11.1914).

לאביו צבי שכטר (מצאצאי בעל "תוספות יום-טוב" על המשניות) ולאמו שיינדל בת נתן שווארץ .

קיבל חינוך מסורתי בישיבות "חוסט", גאלאנטה ופרסבורג. הוסמך להוראה ע"י גדולי התורה בהונגריה

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4220). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4220