Volume 13

Page 4255

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מהם את המכירה הבלעדית של תוצרתם בברזיל. וככה אירגן יעקב בריאו, בשם האחים פירמה חדשה בשם "דנטל ס. א." והתחיל להפיץ בפעם הראשונה את תוצרת הארץ בברזיל.

ביקוריו בארץ (דצמבר, 1947, עד סוף יולי, 1948), עת מלחמת השחרור והכרזת מדינת ישראל, וכן במרץ עד סוף יוני, 1958, ובאחרונה מרץ עד סוף מאי, 1962.

נפטר בריאו דה ז'ניירו, י"ג אלול, תשכ"ב (12.9.1962).

צאצאיו בריאו: שמעונית אשת אברהם כהן (יליד ושינגטון. סוחר וחרשתן), הנכדים : שמואל, שרה, אולין: נחמיה (מהנדס, אשתו קלרה מבית גולדנברג. הנכדים : סידני ודוד-דן): רות אשת מרכוס אקלנדר (רופא. הנכדים : חיים, מאורי וליליעם).

אליעזר ריגלר

נולד כ"א כסלו תרס"ט (15.12.1908), בסוצ'אווה שבבוקובינה (אז אוסטריה ואח"כ רומניה).

לאביו ר' שלמה (סוחר ובעל משק חקלאי, איש תורה ומעשים טובים, מחשובי חסידי ויז'ניץ, שעם גידול בניו נעשה ביתו בית ועד לנוער הציונות הדתית; נשתבח בעזרה ועידוד לזקוקים, ואף במחנה הגירוש בטרנסדניסטריה חיזק רוח אחיו-לצרה באמונה ובעידוד; בגיל 70 עלה לארץ ב-1949 עם רעייתו אל בניו לנתניה נפטר כ"ו בשבט, תשכ"א, ועל שמו נקרא בית-הכנסו בשכונת עין התכלת שבנתניה "אהל שלמה") ולאמו קריינדל בת משה-יוסף לוי. צאצאיהם: שמואל, אליעזר, גדליהו, יהודית אשת אריה בילו (ביאלוסטוצקי).

נתחנך בלימודים יהודיים וכלליים והשתלם בביתכפר תיכון בידיעות מסחר ובנקאות. התחיל בעזרה לאביו בעסקיו, ולאחר שנים ניהל קופה בנקאית עממית יהודית בסלטין ואח"כ בסוצ'אווה.

בנעוריו הצטרף לתנועות "צעירי מזרחי" ו"השומר הדתי" והיה מפעיליהן בהנהגה המשיך בהפועל המזרחי ובמרכז החלוץ שלו בניהול ענייני ארגון והכשרה. במקומות מגוריו השתתף גם בעבודות כלליות של הציונות (קק"ל, אירגון וכו').

ב-1940 עלה לארץ.

מ-1941 עבד בתור פקיד ואח"כ פקיד ראשי בביתהחרושת ליהלומים "אבן חן בע"מ" בנתניה. המשיך בפעילות בסניף נתניה של הפועל המזרחי, השתתף בייסוד קופת-המלוה שלו, שהוא כעת סניף לבנק הפועל המזרחי והוא מנהלו מאז כל השנים.

נתן מיזמתו לייסוד 5 מפעלים קואופרטיביים של חברי מפלגתו (לייצור מוצרי מלט, קרטונז', סבון, מאפיה ומכבסה) ולכל הפעולות של הפועל המזרחי והמזרחי בעיר (שיכונים דתיים, בתי-כנסת, מוסדות חינוך).

ב-1946 נשא לאשה את אסתר בת נתן וגיטל שטרא סנר. בשנים 1950, 1955 ו-1959 נבחר למועצת העיר נתניה והנו סגן ראש העיר בפועל, ממונה על המחלקות לחינוך, תרבות וסעד; פעיל גם ביתר הוועדות ; חבר ההנהלה והגזבר של המועצה הדתית; ולרגל תפקידיו אלה הנו פעיל בפיתוח העיר ושרותיה והמוסדות והמיתקנים לשרותים הדתיים בכל ענפי הפעולות.

חבר המועצה הארצית של המפלגה הדתית-לאומית, חבר מרכז הפועל המזרחי, חבר המזכירות המקומית שלהם, חבר המרכז הארצי לטהרה המשפחה, ועוד, ועוד.

בניו: נתנאל, שמואל .

דוד אולסקר

נולד י"ז אב, תרס"ח (21.8.1908), בטארנופול שבמזרח גליציה (אז באוסטריה).

לאביו אריה ולאמו לאה בת דוד מארמור. אחרי לימוד בבית-תיכון בטארנופול עבד בפקידות והיה פעיל בתנועת הציונים הכלליים ב' (הימנית יותר בזמן ההוא, שבפולין עמד בראשה הד"ר שמוראק ז"ל). משעלה לארץ ב-1933 אחד מחבריו ויסד כאן אירגון עובדים ציונים כלליים מתחרה בהסתדרות העובדים הכללית, עבר הוא לציונים כלליים א', שבהנהגת יצחק גרינבוים, פעל בייסוד סניף הנוער הציוני "השחר"', נבחר בו לסגן יו"ר וניהל ענייני ההכשרה והחלוץ.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4255). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4255