Volume 7

Page 2937

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חיה שפרה אשת ר' אהרן הוכשטיין בן הרב מקאמין), חיים שבתי (אלטר) זילברמן (שו"ב בברוקלין, ארצות הברית), נחמה פייגה אשת ר' אשר מרגליות שו"ב.

שמואל מוני (אשתו - צביה בת פנחס גרייבסקי , ראה כרך א', עמוד 476).

מאשתו השניה: שרה אשת חיים שפירא (ראה כרך ששי, עמוד 2618), מאשה אשת ברוך כהן (ארצות הברית).

הרב ראובן יונה חורגין

נולד קלצק (רוסיה) בשנת תרט''ז (1856). לאביו הרב אליהו חיים (למשפחת רבנים, יודעי תורה וחובבי ציון)ולאמו בתיה בת הרב יצחק יעקב שיף. קבל חנוך מסורתי והיה מתלמידיה המובהקים של ישיבת וולוזין ובה נסמך לרב.

נשא לאשה את דבשה בת הרב משה צבי הוכשטיין (נפטרה בתל-אביב, יט' אייר תש''ז (9.5.1947).

רב בפוהוסט ומיסד ישיבה שם. עלה לארץ עם משפחתו בשנת תרס"ה (1905). מיסד ופעיל במושב זקנים בירושלים. עסק בתורה ובעבודה.

נפטר בירושלים, כ"ח כסלו תרע"ז (23.12.1916).

צאצאיו: פרופ' פנחס (נשיא האוניברסיטה בר-אילן בירושלים, ראה את הערך שלו בכרך זה), גרשון (פרופ' בישיבה אוניברסיטה בניו-יורק) יעקב (סוחר, בקמפינסברזיל) מלכה, שרה.

פרופ' פנחס חורגין

נולד בפהוסט (רוסיה) כח' חשון תרנ''ד (25.11.1894).

לאביו הרב ראובן יונה (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו דבשה בת ר' משה צבי הוכשטיין. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבת וולוזין.

בשנת תרס"ה (1905) עלה עם משפחתו לארץ. המשיך ללמוד בישיבת "תורת חיים" בירושלים.

בשנת 1915 נסע לארצות הברית.

למד באוניברסיטאות: קלארק ובייל ובשנת 1922 קבל תואר .Ph. D.Yale ב-19.8.1923 נשא לאשה את רוזטה בת משה זליגסון (נפטרה בניו-יורק כ"ט תשרי תשט"ו (26.10.1954).

היתה עסקנית נשי מזרחי ופעילה בחיים הצבוריים. בשנת 1926 נתמנה לראש בית המדרש למורים של ישיבת ר' יצחק אלחנן בניו-יורק.

חבר הועה"פ של ההסתדרות העברית, ועד התעודות למורים עברים, ועדת בתי מדרש למורים ונשיא הכבוד של ועד החינוך החרדי באמריקה.

בשנות 1945-49 סגן נשיא המזרחי באמריקה.

בשנות 1949-52 נשיא המזרחי באמריקה, והצליח לחזק ולארגן את המזרחי באמריקה.

נשיא כבוד של הסתדרות המזרחי באמריקה, יו"ר הועד הראשי של המזרחי העולמי.

מיוזמי ומקימי האוניברסיטה בר-אילן (על שם הרב בר-אילן-ברלין (ראה כרך ג' עמוד 1374).

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2937). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2937