Volume 9

Page 3307

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בתקופת המחתרות היה תומך בהם במסירות רבה.

כל השנים חבר ההגנה.

נפטר בתל-אביב, כ"א כסלו תשט"ז (5.12.1955).

בניו : יצחק, אברהם. ביום השלושים למותו הוחלט ע''י התאחדות הסוחרים להקים קופת גמילות חסדים על שמו.

היה חבר ועד בית הכנסת "בית-אל" בת"א. לזכרו הקימו קופת גמילות חסדים.

צבי ברנזון

נולד בצור (לבנון), י"א שבט תרס"ז (26.1.1907).

לאביו חיים (מצאצאי הרבי מסדגורה מצד האם) ולאמו חיה בת צבי אדלר. קבל חנוך מסורתי, בבית הספר העברי בצפת, בקולדז' הסקוטי בצפת ובקולדג' בקמברידג' (אנגליה) ובבאר האנגלי וקיבל תואר עורך דין (באריסטר אט-לאו).

היה מורה בקולדג' הסקוטי בצפת (1929-31).

בשנת 1931 נשא לאשה את חנה בת יששכר וולף. בשנות 1936-49 יועץ משפטי ומנהל המחלקה המוניציפלית של הסתדרות העובדים הכללית בא"י.

מנהל כללי של משרד העבודה (1949-53).

משנת 1953 מרצה באוניברסיטה העברית בדיני עבודה וביטוח סוציאלי.

יו"ר האגודה לשיקום האסיר והעבריין, ירושלים.

יו"ר האגודה הישראלית לקרימינילוגיה.

כל השנים חבר ההגנה.

בסוף שנת 1953 נתמנה לשופט בבית המשפט העליון בירושלים.

צאצאיו : אילנה, חיים.

צבי למפרט

נולד בביאליסטוק בשנת תרמ"ב (1882).

לאביו ר' אברהם אבא. בילדותו עלה עם הוריו לארץ והתישבו ביהודיה. קבל חנוך מסורתי.

מילדותו עבד במשק החקלאי של הוריו שהיו מראשוני בוני המושבה פתח-תקוה.

חרש את החריש העמוק הראשון ולימד את בני מושבתו בחרישה ובחקלאות.

בשנת 1904 נשא לאשה את חנה בת אריה ליב רובוביץ (בנו של ר' משה רובוביץ) , ראה כרך א', עמוד 336).

היה אמיץ לב והיה משומריה וממגיניה הטובים של המושבה, עזר לשומרי המושבה הגדולים ממנו אברהם שפירא ועוד. ברדיפה אחרי רוצחים ושודדים היה גשש מצויין. בימי ממשלת תורכיה היה מעריך רכוש ממשלתי.

השתתף בבנית בית הכנסת הגדול של המושבה, בין מיסדי היקב והשוקד במושבה.

היה בורר יחיד בסכסוכים בין אדם לחברו.

היה ירא שמים, ידו היתה פתוחה ותרם במתן בסתר.

במלחמת העולם הראשונה, כשמגורשי יפו-ת"א באו לפתח-תקוה, חילק בחנם לנצרכים תבואות וכו'.

נפטר בפתח-תקוה ב' תשרי תשי"ג (21.9.1952).

צאצאיו: אסתר אשת יוסף וילנצ'יק (ראה בכרך זה), אברהם, משה (מהנדס).

אברהם (אלברט) ניניו

נולד בכ"ב טבת תרע"ט (25.12.1918) באלכסנדריה של מצרים.

לאביו בכור שמואל (סוחר) ולאמו דונה בת מרדכי בונדי. ב-1927 עלה לארץ עם הוריו והשתקעו בתל-אביב. למד בבית-הספר של חברת כי"ח ואח"כ בבית-הספר למסחר.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3307). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3307