Volume 13

Page 4262

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בירושלים - הכ"ג, תשי"א (1951), הכ"ד - תשט"ז (1956) והכ"ה - תשכ"א (1961).

כתב רשימות שונות בעתונות.

צאצאיו: אבשלום, שאול, יהודית אשת ראובן ברנר, אהובה אשת אליהו בן-ארוי, אסתר אשת דב סלומון.

מנחם גורפינקל

נולד במינסק (רוסיה) בשנת תר"ס (5.2.1900). לאביו יונה בנימין גורפינקל ולאמו הניה בת הירש ציבין. למד בחדר מתוקן ובבית-ספר יהודי ממשלתי. בשנות מלחמת העולם הראשונה היה לחבר אגודת "הפועל החלוץ", שנוסדה במינסק והצטרפה למפלגת רדיקל-פועלי-ציון.

יצא להכשרה בחוות קוראסובצ'ינה ע"י מינסק ולאחר מכן יצא עם קבוצת חברים לדרום-רוסיה במטרה להגיע לארץ-ישראל.

לאחר תלאות וטלטולים במשך שנתיים הבריח את הגבול הרומני ויצא לארץ-ישראל מקישנוב בקבוצת החלוץ השביעית, שהגיעה לחיפה בספטמבר 1921.

היה פועל-בניין בתל-אביב.

ב-1926 נשא לאשה את מנוחה בת שמואל ואיטה כץ (מאנשי העלייה השנייה).

עסק במסחר בחמרי-בניין, והיה ראשון שהקים משרפת-סיד במגדל-צדק בשותפות עם אשר ברלוי . בשנות המאורעות תרצ"ו-תרצ"ט השתתף בהגנת מחצבות מגדלצדק.

חבר ה"הגנה" מאז בואו לארץ. השתתף בהגנת תלאביב באב תרפ"ט.

היה קצין ב"משמר האזרחי" באזור "תחכמוני" בתלאביב ובתקופת מלחמת הקוממיות - אפסנאי של גוש דן.

חבר סניף "בני-ציון" ברמת-גן, חבר מועצת "מעון הילד'" (בית-יתומים ע"ש איסר בלובשטיין ), מושב הזקנים בבני ברק ו"ביקור חולים" ברמת-גן.

צאצאיו: יהודית אשת אליהו סלוצקי, שולמית אשת חנן פרגר, רות אשת עמנואל ריקלין, איתן.

הרב שלמה דוד כהנא

נולד ביאנוב ליד קובנה, בשנת תרכ"ח (1868). לאביו בן-ציון כהנא. רבה של וורשה וירושלים העתיקה. חתנו של הרב ז. קלפפיש , רבה של וורשה, בן נין לר' חיים מולוזין). קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת ולוזין ואצל חותנו ראב"ד וורשה, הרב זוועלע (שמואל זנוויל קלפפיש) שנתן את היתר השמיטה לקרקעות א"י.

נשא לאשה את אסתר בת הרב שמואל זנוויל קלפפיש, ראב"ד וורשה (נפטרה בירושלים, י"ח אייר, תשכ"ג 12.5.1963).

היה ראב"ד בוורשה.

סגן נשיא אגודת רבני פולין.

היה ראש לשכת העגונות. התיר למעלה ממאה אלף עגונות.

סגן נשיא רבני פולין בארץ.

היה רבה של ירושלים העתיקה.

נשיא רבני פולין בארץ.

ראש ישיבה בעיר העתיקה והלשכה לענייני עגונות. היה ציר לכינוס הראשון של הסוכנות היהודית לא"י בעת הקמתה.

כתב מאמרים על שאלות ותשובות בקובצים תורניים שונים.

נחשב כפוסק רבני.

היה פועל בקרן הקיימת וקרן היסוד.

נפטר בירושלים, כ"ז כסלו, תש"ך (24.12.1943) והובא לקבורה בסנהדריה בירושלים.

צאצאיו: ישראל כהנא (עובד במשרד הפנים), ד"ר שמואל זנוויל כהנא (מנהל כללי של משרד הדתות במדינת ישראל, ראה כרך י"א, עמוד 3831), מלכה אשת ר' בצלאל מועד (מאנטוורפן), גיטה אשת דב קוץ (מחרבין).

ד"ר דוד צריקר

נולד בביליץ (אוסטריה-פולין), ז' כסלו, תרע"ב (28.11.1911).

לאביו זאב צריקר ולאמו מרים בת חיים שלגר הורוביץ. קיבל חינוך מסורתי וכללי. בית-ספר תיכון ממשלתי בעירו. שנה למד משפטים בקרקוב, פילוסופיה ורפואה בבולגנה (איטליה). קיבל תואר ד"ר לרפואה.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני.

בשנת 1939 עלה לארץ.

באותה שנה נשא לאשה את בבה בת משה מוצמן. עבד כרופא פרטי, רופא אחראי לבדיקות החזה בלשכת הגיוס יפו-ת"א.

יו"ר צוות רפואי להנחות ופיקוח על הטיפול של מחלות אלרגיות אצל נכים - במשרד הבטחון, אגף כוח אדם, מחלקת השיקום.

יועץ רפואי למחלות אלרגיות.

שרות פעיל בצה"ל במלחמת השחרור.

חבר מועדון רוטרי, אח במסדר בני-ברית.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4262). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4262