Volume 13

Page 4292

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אח בלשכת הבנאים החפשים. מותיקי ההגנה (מפקד בהגנה בעיר העתיקה בירוש לים), מפקד ההגנה באיזור נתניה וכו'. שירת בצה"ל בדרגת סרן.

צאצאיו: משה (עוזר לאביו בביהח"ר), אהוד (בוגר מכון וינגייט ומדריך בספורט), עפרה .

אליעזר ראאב

נולד בפתח-תקוה. כ''ח אלול תר"ס (22.9.1900). לאביו משה שמואל ראאב (בן-עזר. ראה כרך א', עמוד 195). ולאמו מרים (אלטע) בת משולם פייבל גינזבורג. קיבל חינוך מסורתי בבי''ס "נצח ישראל" בפ"ת "בישיבת המשתלמים" בירושלים, שהיתה החומר היסודי לסמינר למורים "מזרחי" של היום. השתלם בלימודים כלליים בגימנסיה בקילן על הריין בגרמניה, ואח''כ גמר בי"ס תיכון למסחר בלונדון.

היה בין הראשונים לפתח שיווק ההדרים בשוק לונדון (אנגליה), בעיקר בשיווק פרי יפו בלונדון. אח''כ ייצג חברות ,Jaffa Fruitהחקלאי פתח-תקוה בפרי הדר בשיווק ברומניה, וכן עבור "פרדס סינדיקט" בפולניה.

בשנת תרפ"ח (1928) נשא לאשה את דבורה רחל בת חלבנה ניידיץ. במשך שנים היה יו"ר ועדי ההורים של ביה''ס "נצחישראל" בפתח-תקוה, וחבר ועדי גני-הילדים בפתח-תקוה וייצג אותם ע"י מחלקת החינוך העירוני.

כתב מזמן לזמן בעתונות בארץ ובאמריקה מכתבים למערכת.

ברשותו בכתובים: שירים בעברית ובאנגלית וכמו כן ליקוטים והסברים על פרשיות השבוע.

סגן נשיא לשכת בני-ברית "חבצלת השרון" פתחתקוה, אח בנאי חפשי בלשכת דוד ילין בפתח-תקוה.

חבר מנהל הרשות החקלאית בפתח-תקוה.

חבר הועד החקלאי בפתח-תקוה.

חבר במועצה לסקטור ההדרים.

במלחמת העצמאות שירת במלואים ונפצע ע"י ראש העין (ראש-אל-עין, מזרחה לפתח-תקוה).

פרדסן, אחד ממנהלי חברת בן-עזר (ראב) לפידות ואלעזר - משווקי הדרים בע"מ ואחד ממנהלי חברת בית אריזה מרכזי "הדר" בע"מ.

בניו: בנימין-חיים. דוד.

אריה יפה

נולד בוובלוניק (ליטה), י"ג אדר א' תרמ"ו (1886). לאביו שמריהו יפה (מצאצאי הרב מרדכי יפה בעל ה"לבושים'') ולאמו רבקה בת שמואל דוד. קיבל חינוך מסורתי בחדר.

בשנת תרנ"א (1891) עלה לארץ.

המשיך ללמוד בירושלים בישיבת "עץ-חיים" ו"תורת חיים".

היה מורה עברי.

כ-15 שנה היה חבר מרכז הסתדרות המורים בארץ. יו"ר ועד סניף הסתדרות המורים בתל-אביב.

בשנת תרס"ה (1905) נשא לאשה את בבה בת ר' פנחס סקולוביץ (נפטרה בטבעון, כ"ב שבט תשי"ח 12.2.1958).

היה שופט בבית משפט השלום העברי בתקופת המנדט. היה שופט במשפט החברים של הסתדרות העובדים הכללית.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4292). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4292