Volume 13

Page 4308

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ג'ק (יעקב) זיידנברג

נולד במילאס (תורכיה), ז' כסלו, תרס"ו (5.121905). לאביו ראובן (היה סוכן -כרמל מזרחי" בסוריה 1918-24) ולאמו רבקה בת יוסף קפילוטו. קיבל חינוך בבי"ס כי"ח (האליאנס) והמשיך בצרפת.

ב-1913 עבר לאיזמיר וכעבור 6 שנים עבר לסוריה.

בשנת 1924 ביקר בארץ.

בשנת 1932 עלה לארץ ופתח משרד לסוכנויות שונות לבתי חרושת לדברי חשמל מבלגיה.

בשנת 1935 העלה לארץ את אמו ואחיו.

בשנת 1939 נסע לחו"ל. נאסר ע"י הגרמנים הנאצים, והצליח לברוח מגרמניה על זוג אופניים דרך בלגיה וצרפת לא"י.

היה הראשון בשנת 1940 שהגיע בימים הקשים ההם לארץ ומסר לסוכנות היהודית ולאינטליג'נס הבריטי דו"ח ממעשי הגרמנים בחו"ל שלא היו ידועים.

בארץ הגיש בתור מומחה עזרה רבה להגנה בעניינחשמל.

בפריס המציא פטנט של מנורות מפלסטיק-זכוכית שהוא יוצר אותן בתעשייה שלו הנקראת "ג'קפלור". המנורות לפי דוגמאות שונות נפוצות בארצות רבות ע"י זה שמכר להם את הפטנט שלו.

בארץ עוסק בתעשייה זו אחיו מרדכי. ג'ק מקווה, במשך הזמן, להקים ביח"ר גדול לתעשייה זו בארץ.

אחיו: מרדכי, סלבו, ראובן ואבנר היו חברים פעילים בהגנה. לחמו במלחמת העצמאות ואח"כ בצה"ל.

ד"ר ראובן גפני (וינשנקר)

נולד בסמיטיץ (פולין), ט' אב תרס"ג (2.8.1903). לאביו הרב ישעיהו מאיר וינשנקר ולאמו פסיה בת יצחק. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות: סלובדקה, "תחכמוני" (ביאליסטוק).

בשנת 1924 ביקר בארץ ולמד בבי"ס למשפטים בירושלים והשתלם באוניברסיטה בברוקלין (ניו-יורק) וקיבל תואר ד"ר למשפטים (עורך דין).

היה עורך דין של ועד הקהילה והרבנות הראשית בתל-אביב.

חבר הועד של "הפועל המזרחי".

היה עורך "נתיבה".

הופיע במשפטים להגנת העולים הבלתי-ליגליים בתקופת המנדט.

בשנת 1935 נשא לאשה את בתיה בת דוד פלדמן. היה חבר אספת הנבחרים בירושלים.

חבר הנהלת הברית העולמית של צעירי החלוץ הפועל המזרחי.

חבר הועד הפועל של הפועל המזרחי.

עסק בארצות הברית בעריכת דין והשקעות.

היה יו"ר הנהלת ההסתדרות העברית באמריקה. ממיסדי הליגה למען הפועל הדתי בארצות הברית.

היה חבר הנהלת המזרחי והפועל המזרחי בארצות הברית.

בשנת 1958 עלה לארץ לישיבת קבע.

חבר המרכז העולמי של המזרחי.

חבר בית-דין הקונגרס הציוני.

חבר ועד הנאמנים של האוניברסיטה "בר-אילן.

חבר הנהלת "הצופה".

היה ציר בקונגרסים ציוניים אחדים, החל מקונגרס הי"ג.

כתב מאמרים : ב"נתיבה" (ירושלים), "הצופה" (תלאביב); "דאס אידישע פאלק" (ניו-יורק) ובעתונות אידיש בקובנה ובוורשה.

פרסם ספר "זכותנו ההיסטורית והמשפטית על ארץישראל" (תרצ"ג).

בשנות העשרים ושמונה היה פעיל ב"הגנה" בירושלים.

בניו : דניאל, אברהם יהושע, ישעיהו מאיר. ראה התמונה בעמוד 4360.

חנינא מזרחי

נולד בטהרן (פרס), ט"ו שבט תרמ"ו (1886).

לאביו ר' חיים אלעזר (נולד בטהרן בתרי"ח (1858). עלה לארץ בתמוז תרנ"ה (1895), נודע כמשורר והתפרסם ע"י ספר שיריו "חיאת-אל-אראם" (חיי אדם), נדפס בירושלים, תרס"ז (1907). נפטר בירושלים, כ"ט בסיון תרס"ט) ולאמו קמר בת אלעזר אהרן טורק. קיבל חינוך מסורתי וכללי.

בשנת תרנ"ה (1895) עלה לארץ.

למד בביה"ס להעציל "למל" וגמר את בית המדרש למורים של חברת "עזרה" (מגרמניה).

משנת תרס"ז (1907) מורה ומשנת תרפ"א (1921) מנהל בית הספר.

בשנת תרע"א (1911) נשא לאשה את שרה בת הרב שלום יחזקאל מני (ראה כרך ב', עמוד 910). נפטרה בירושלים, י' סיון, תשט"ז (20.5.1956).

בנה בית בזכרון-טוביה, ואח"כ השתתף בהקמת "בית-הכרם" ע"י בנין בית בה.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4308). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4308