Volume 14

Page 4503

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

החלוץ המסורתי הראשון, ממיסדי בית ספר מתקדם הראשון של המזרחי.

היה מנהל בית ספר מזרחי בפיוטרקוב-טריג פולניה.

בשנת תר"פ (1920) נשא לאשה את דבורה גיטל בת דוד מרקוביץ (הושמדה באושביץ בימי היטלר ימ"ש) ובזיווג שני 1שא לאשה בשנת 1940 את פנינה (פאולה) בת צבי (הרמן) דרובנר - גאסט .

ביום כ"ב ניסן תרפ"א (30.4.1921) עלה לארץ.

עבד בעבודת בנין, בחקלאות, יבוש ביצות חדרה.

היה מנהל סניף "הפועל המזרחי" בחיפה. סגן מנהל לשכת עבודה הכללית, מנהל משרד הרישום המחוזי של הממשלה בחיפה, בשליחות הסוכנות והרבנות באניות האיטלקיות.

היה ציר הקונגרס הציוני הי"ד בוינה, והועידה העולמית של המזרחי בוינה.

כתב מאמרים בעתונות: "היסוד", "הצופה", גוילין, "בצרון" ו"הדאד" בארצות הברית.

ממיסדי הפועל המזרחי ו"כפר חיטים".

היה חבר ההגנה והמחתרת.

חבר הועד הפועל של "הפועל המזרחי" בארץ, מועצת סניף חיפה, שופט צבורי בבית משפט של עירית חיפה, חבר ועדת הערעורים של ביטוח לאומי חיפה.

כיום - בפנסיה.

צאצאיו: שרה אשת יוסף הורוביץ, משה, דינה .

אברהם ורדיגר

נולד בלודז (פולין)" כ"ח ניסן תרפ"א (6.5.1921).

לאביו הרב יעקב ורדיגר (מחבר ספרים ומו"ל ידוע. לפני השואה הוציא את הספד הגדול והידוע בחוגי הלומדים והוא "ויעש אברהם" לאביו זקנו הגאון הגדול וחובב ציון ידוע רבי מנחם מענדל חיים לנדא זצ"ל (רבה של זווירציה בפולין). כמו"כ הוציא את הגדה של פסח "ברכת אברהם" לנ"ל. בארץ הוציא את שני החלקים הראשונים של מפעל דייו הגדול הסידור "צלותא דאברהם" ע"פ נוסח תפילתו של סבו זקנו הצדיק רבי אברהם מציכנוב זי''ע עם פירוש "שירותא דצלותא", הערות, הארות. ומקורות התפילה ומנהגיה בהלכה, אגדה וקבלה. הסידור התפרסם בכל רחבי תבל בחוגי רבנים ובני תורה והופיע כבר בשלש מהדורות. הגאונים רבי דובעריש וויידנפלד הגאב"ד ציבין והגאון רבי שלמה יוסף זווין שליט"א סמכו את ידיהם על החיבור הנפלא שבשטח התפילה לא היה כמותו. כעת עומד להופיע ספרו החדש והוא "ברכה משולשת" על נשואין, ברית מילה ופדיון הבן. בהכנה: החלקים ג' ד' של "צלותא דאברהם").

מצא אביו הוא נכדו של הגאון רממ"ח לנדא זצ"ל מזווירציה, נו"נ להצדיק רבי אברהם מציכנוב זי"ע שהיה מצד אמו נו"נ הגאון רבי מנחם מנדל אוירבך זצ"ל בעל "עטרת זקנים" על שו"ע מגן אברהם, נו"נ לרבינו המהר"ל מפראג זצ"ל, לרבנו ה"בית יוסף" רבי יוסף קרוא זצ"ל ולמעלה בקודש. סבתו נעמי אשת הרמ"ח מזווירציה היתה בתו של רבי זלמן בהריר נכד הגאון בעל "באר היטיב" והגאון רבי יהושע בעל "פני יהושע" הראשון, ולפעלה בקודש נינו של השל"ה הקדוש זי"ע רבינו רש"י רבי יוחנן הסנדלר ממשפחת דוד המלך ע"ה. כתב היוחסין (העתק) נמצא ברשותו.

אבי אמו, ינטע בת הרב הסופר והחוקר ר' יהודה אריה וידיסלבסקי מעיר לודז (ממשפחת חרשתנים חסידיים בפולין - חיבר את הספר "תולדות רבי מנחם עזריה מפאנו" וספר "תולדות הראש" לרבינו אשר. כמו"כ השתתף בספרות ועתונות עברית לפני השואה וכתב ערכים שונים באנציקלופדיות.

נספח בשואה.

קיבל חינוך מסורתי בישיבת מיר בפולין ולימודים כלליים בפריס.

היה מזכיר המרכז האירופי של פא"י (פועלי אגודת ישראל).

היה מפעילי העליה ב' וחבר הנהלתה באירופה.

בשנת תש"ז (1947) נשא לאשה את חיה בת מרדכי קיש .

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4503). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4503