Volume 14

Page 4565

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כירה ושימשה בתפקיד מזכירה לכל השגרירים שאומנו בארץ עד יומה האחרון.

נפטרה בתל-אביב, ד' אב תשכ"ד (13.7.1964).

בנה: בנימין זאב פלז .

אחיה: מהנדס עמנואל וריל (פקיד גבוה במניסטריון העבודה השבדי בשטוקהולם).

דודיה (אחי אמה): ליאון גילדסהיים ופייר גילד סהיים, עסקנים צבוריים הפועלים באנגליה ובאמריקה לטובת מדינת ישראל, (ראה את הערכים שלהם בכרך זה).

ד"ר יצחק ויצמן

נולד בעיירה שבול (ליטא) בשנת תר"ס (1900).

לאביו גרשון ויצמן (ראה כרך א', עמוד 468) ולאמו נחמה בת יצחק שלום מקלם.

קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד רפואה באוניברסיטה בקאזאן. בעיקר הקדיש לימודיו לחקר המלריה, אחרי ששמע מראשי הציונים מ. מ. אוסיש קין ואחד העם על הביצות והמלריה בא"י החליט להלחם בה בדרך מדעית. כשפרצה המהפכה עבר לחרקוב ומשם לקוקאז, ובסוף 1919 הגיע לטריפוזנד בגבול התורכי, ומשם ברגל בחברת 8 חלוצים אחרים לאיסטנבול בתורכיה. שם פגש ביוסף טרומפלדור והיה למזכירו. יחדיו הגיעו לארץ. טרומפלדור הלך ל"תל-חי", והוא נשאר בדגניה.

כלוחם במלריה היה לרופא ממשלתי ושימש עוזרו של פרופ' מאר , לוחם המלריה המפורסם. לא נשאר זמן רב כרופא בממשלת המנדט ועבר ל"הדסה" ואף משם פרש.

נשא לאשה את דינה בת ר' אלתר אטינגון (ממשפחת אטינגון המפורסמת בנדבנותה ועושרה ברוסיה, פולין וגרמניה).

בשנת 1923 עלתה משפחתו לארץ ובשנת 1924 פתחו בעכו את בית החרושת הראשון לגפרורים בשם "נור", בתעשיה שאביו ניהל בקובנה.

עזר לאביו ולדודו ר' יעקב מאיר ויצמן ז"ל בשנת תרפ"ט (1929) לרכוש 240 דונם אדמה ברחובות ונטעו פרדס.

ניהל בהצלחה יחד עם בן דודו המהנדס ברוך ויצמן את בית החרושת "נור" בעכו ובמפרץ חיפה. וכן תעשיות הימיות שונות.

אהב להתרועע עם פשוטי עם, והיה תורם ביד רחבה.

נפטר בחיפה, ג' תשרי תשכ"ג (1.10.1962).

בניו: נח, נחמיה .

אליעזר אלטמן

נולד בנובוסליץ (בסרביה) ט' תמוז תרע"ג (14.7.1913).

לאביו משה בן אליעזר אלטמן ולאמו פרל בת יצחק אורנשטיין .

קיבל חינוך מסורתי ולאימי בבי"ס "תרבות''.

היה פעיל בבית"ר בעירו.

עלה לארץ בשנת 1.4.1933.

בשנת 1939 נשא לאשה את צפורה בת אשר גיטיס. פעיל כל השנים במוסדות בית"ר והסתדרות העובדים הלאומית בנתניה.

היה חבר אצ"ל (אירגון צבאי לאומי).

מראשי העסקנים בתנועת "חרות".

מיוזמי החברה הקבלנית לבנין "חומת אנך", אשר תרמה רבות לבנין ופיתוח העיר נתניה.

יו"ר אירגון הקבלנים והבונים בנתניה מזה 12 שנה.

נציג אירגון הקבלנים והבונים בנתניה בכל המוסדות הכלכליים של מרכז אירגוני הקבלנים והבונים בארץ.

חבר ההנהלה של מרכז הקבלנים והבונים בישראל.

מעורה בחיי החברה והציבור ומקובל על הבריות.

צאצאיו: אשר (עובד עם אביו בחברת "חומתאנך" הנ"ל. נשוי לזיוה כהן בת קיבוץ אפיקים),

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4565). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4565