Volume 16

Page 4992

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היהדות; בזכותו של פרופ' שניאור זלמן צייטלין מדראפס' - קולג' בארצות הברית נגד קדמות הגנוזות; על זכויות הסופר והספרות הדתית (מיסד אס"ד וראשו. יסוד הוצאת הספרים הא"י ; על זכויות הסטודנט הדתי בישראל ובעולם (מראשי "יבנה"); נגד ביקורת המקרא (כעורך קבצי "יבנה" ועוד); ההסתדרות הכללית כאיגוד מקצועי לכל העובדים (קירבה ל"סוציאליסטים הדתיים", "העובד הדתי"; יסוד סיעת "יצירה ובנין" ב"הפועל המזרחי; לזכווית החינוך הדתי (מיסד ועורך השבועון לילדים הדתי "הניצנים", תרצ"ו); נגד בואו לישראל של השר הגרמני שטראוס; נגד קבלת השגריר הגרמני פאולס ע"י הרב הראשי לישראל; משפט נגד העתון "ג'רוסלם פוסט" על השמצותיו. (העיתון הורשע ונקנס).

למלאות לו 60 שנה (תשכ"ח) מתכוננים ידידיו לפי יזמת אברהם אהרני, מזכיר מערכת "העבר" להוציא ספר יובל שתכלול גם הביבליוגרפיה שלו. וכן עומדים לצאת לאור כתביו המקובצים בכמה כרכים. וכתבי דודו-זקנו בעריכתו. ספר "קאטרינוסלאוו" בעריכתו; "מתתיה" ועוד ממורישו של רבי מתתיהו שטראשון מווילנא (את שארית ספרייתו גאל כיורש והביא השרידים מייווא בניריורק לספריה שהוא ראשה ב"היכל שלמה" בירושלים).

ראה עליו בערכו ב-16 אנציקלופדיות, לכסיקונים, "מיומי" (בישראל בעולם היהודי, בינלאומי ללונדון, הכולל 10000 ערכים, תוך 70 האישים הישראליים). פירסומיו (57 ספרים משלו ובשיתוף, קונטרסים, מהדורות, לפי ספר כרונולוגי); 1) רבנו משה בן מימון" (סופיה, תרצ"ה); 2) משהו על יהודי שולניקי" (ירושלים, תרצ"ז); 3) "הרב פרופ' ש. קליין" (ירושלים, תרצ"ט); 4) הרב פרופ' שמחה אסף" (סקירה ביוביבליוגרפית עם יצחק ורפל, ירושלים, ת"ש); 11-5) "האדם" (עם ד"ר ש. ב. אולמן 7 מהדורות, ירושלים ותל-אביב ; תש"ו, תש"ז, תש"י, תשי"א, תשי"א, תשי"ב, תשי"ג) ; 18-12) "הצמח" (כנ"ל, 6: תש"ז, תש"ז, תש"י, תשי"א, תשי"ב, תשי"ג); 19 "היגיינה מינית מבחינה מדעית (ודתית)" (לד"ר י. סמיטליין); מאנגלית עם אשתו דינה; ניו-יורק, תש"ז); 21-20) "בסוד אושר הנישואין" (על טהרת המשפחה. חתום ד. ז. ירושלמי, דוד יוסיפון וצבי הרכבי . 2 מהדורות, ירושלים, תש"ז); 26-22) "החי" (כנ"ל, 5: תש"ח, תש"ח, תשי"א, תשי"ג); 27-22) "הטבע הדומם" (עם ד"ר ש. ב. ינולמן, הוצאת יבנה בתלאביב. 3: תש"ט, תשי"ב, תשי"ג) ; 30) "הגאון רבי ראובן כץ מפתח-תקוה" (ירושלים, תשי"ב); 32-31); "לחקר משפחות" (ירושלים, 2 מהדורות, תשי"ג); 33) "משפחת הרכבי (ירושלים, תשי"ב); 34) "משפחת משכיל-לאיתן (ירושלם, תשי"ג); 35) "שלמה בן אברהם רוזאניס" (ירושלים, תשכ"ג); 36) "קהילת ייקאטרינוסלאוו" (תל-אביב, תשי"ז); 37) "מקורי הרמב"ם לרש"ש" (ירושלים, 2 מהדורות, תשי''ז): 38) "רבי שמואל שטראשון" (ירושלים, תשי"ז); 39) "שחיתות מינית" (לד"ר י. סמיטליין. מאנגלית עם ד. יוסיפון. ירושלים, תשי''ח; 40 "הגהות רש"ש על ספרי" (מכת"י ניו-יורק, תשי"ט); 41) "אברהם אליהו הרכבי" (תל-אביב, תשי"ט); 42) "כתבי נתן גורן" (ירושלים, תשי"ט); 43) 43) "טופס שירות" (של א. א. הרכבי 1910-1868, ירושלים, תש"ך); 44) "השבתאות ו"רמח"ל" (נגד פרופ' י. תשבי, ירושלים, תשכ"א); 45) "עין רואה'' (לרב אליעזר הרכבי, מכת"י, על "תיקוני זוהר'', ניו-יורק, ניסן תשכ"א ואילך); 46) "הספרות התורנית-הדתית בישראל בתשכ"ג" (ירושלים, תשכ"ד); 47) "חכמת ישראל ברוסית" (ירושלים, תשכ"ה); 48) "הנקודה ההודית בליריקה של משורר יהודיסובייטי" (לזכרו של דודנו מרדכי-מארק שכטר, ירושלים, תשכ"ה); 49) "השלמות למפתח המפתחות" (ודפוסי שאנגהאיי) (ירושלים, תשכ"ו). 50) לוח ירושלים עם "הדף היומי" (ירושלים, תרצ"ט); 51) "ר' יחיאל מיכל פינס - הלוחם למסורת" (ירושלים, תרצ"ט); 52) "הספקנות כביסוס האמונה בהגינות פסקל" (ירושלים, ת"ש); 53) "מגניזות לנינגראד" (ניריורק, תשכ"ג); 54) "רבי מתתיהו שטראשון'' (ירושלים, תשכ"א); 55) "רבי מתתיהו שטראשון (ירושלים, תשכ"ה); 56) "רשימון" (הוצאת הס' הא"י, ירושלים תש"ז).

עריכה: 7 תקופונים (בסדר כרונולוגי): 1) "ישראל" (ירחון. שלוניקי, תרצ"ב; 11 גליונות עם משה ברזילי הי"ד); 2) "הניצנים" (שבועון לילד ולילדה. הוצאת בני-עקיבא. החל מגליון ב' - עם אליעזר אלינר-אורדנג וכן שמעון כשר. 18 גליונות, ירושלים, תרצ"ו); 3) "המדור האקדמאי "במישור" (ת"ש - תש"א); 4) ירחון משרד הדתות" (ירושלים, תשי"ב. נפסק ע"י ד. בן-גוריון, ראש הממשלה דאז, בגלל כרוז הרבנות "ארור מגדל חזירים"); 5) "הספר" (לביבליוגרפיה תורנית, ירושלים תשי"ד-תשכ"א, 9 קונטרסים. לע"ע. התשיעי נקרא: קונטרס הספר התורני...); 6) עם וספר" (תש"ג); 7) יד לקורא" (של אס"י, חבר המערכת כרך כ"ו. תשכ"ב).

10 קבצים: 1) "ישראל" (שנתון, שלוניקי, תרצ''ג, לאדינו ועברית); 2) 1959-1960Editorial assistent who's who in Israel(וכן ההוצאה 1961-62 וכנ"ל 1963-65); 3) "יבנה א'" (עם י. א. זיידמן) לכבוד הרב פרופ' שמואל קליין, ירושלים, תרצ"ט) ; 4) "יבנה ב' " (כנ"ל. הרב פרופ' שמחה אסף, ת"ש): 5) "באהלי תורה בימי המלחמה" )תערוכה, עם י. ורפל ונ. בן-מנחם , ירושלים, תש"ד); 6) ספר הילל צייטלין", (עם ד"ר א. וולפסברג-אביעד, ירושלים, תש"ה); 7) "מדע ואמונה" (ירושלים, תש"ז); 8) ספר נתן גורן" (ירושלים, תשי"ח); 9)

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4992). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4992