Volume 17

Page 5126

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ראה ספר תולדות ההגנה, כרך ב', חלק ראשון, עמוד 534).

ענו, מתרחק מפרסום (חומר זה השגתי ממקורות שונים היות והוא נוהג לא לענות על שאלונים ובפרט הוא נמנע להצטלם. כנראה כשהיה צעיר "לא התנגד לצלום".

ידוע כצמחוני.

זכה שאחיו יוסף שידלובסקי, בעל תעשיית מוטורים לאווירונים בעיר טארנוס, בצרפת, עוזר לתע"ש (צה"ל) בהקמת ביח"ר כנ"ל ב"בית שמש".

הכריז כעין "חרם" (?) על "צלמים"... ועל כתיבת זכרונות. מאז, הימים הראשונים שעלה לארץ מנע מצלמים לצלמו. אין אתה מוצא בשום ספר זכרונות ("העליה השניה" ו"השלישית", בספרי קיבוץ כנרת (יובלות, אלבום) בארכיונים, ספרי תולדות ההגנה, בבית הגדודים ועוד. תמונותיו - במוסדות רשמיים אין להשיגם. שבועון ידוע הצליח לצלמו - מאחוריו (ראה התמונה השניה. כעובד במחלקת החשמל של הקיבוץ).

היות והוא בעל עבר עשיר בהגנה ובבנין המולדת, החלטתי ללקט חומר בספרים שונים, בהם כתבו אחרים זכרונות ומזכירים אותו ב"מעשיו הטובים". וכך הצלחתי להכין את הערך שלו - תולדותיו בקיצור, ומונע עי"ז מ"ענו" - שלא יישכח בין בוני הישוב.

דוד זכאי - "לזכר נעדרים" ב"דבר" ב-23.1.68, כותב בקשר עם המורה יצחק פלר (ראה בכרך זה), איש העליה השניה (1911), ביקש לדעת מתי ואיפה נולד וכו'. "והלכתי ל'אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו' של דוד תדהר . חיפשתי ולא מצאתי (וזה עונש ם של אלה אשר מסיבות שונות, ולעתים מחמת ענוותנות או יהירות יתירה, לא נענו לבקשת עורך האנציקלופדיה ולא כתבו) ז"א ענו..." בנותיו: ריקה אשת מרדכי שלו (ד"ר לרפואה); הדסה אשת מכבי דין פתח-תקוה.

יצחק קנב (קניבסקי)

נולד במליטופול, צפון קרים (רוסיה), ט' באייר תרנ"ו (22.4.1896).

לאביו אברהם קניבסקי ולאמו שרה בת בנימין אוסטרובסקי. קיבל חינוך כללי. למד מדעי טבע וכלכלה באוניברסיטת סימפורופול, מדעי חברה בלונדון, בוינה ובית-ספר לכלכלה ומשפט. מוסמך למדעי החברה מ.א.

היה בפעילי "החלוץ" עם יוסף טרומפלדור (ראה כרך ד', עמוד 1588) וי. אלמוג. היה פעיל בתנועה הציונית ו"צעירי-ציון".

בשנת 1919 עלה לארץ.

השתתף בהגנת תל-חי בי"א באדר תר"פ (1.3.20) ונפצע קשה.

כל השנים היה חבר פעיל בהגנה.

עבד בחקלאות במקומות שונים בארץ.

בשנת 1923 נשא לאשה את רחל בת דוד רמיז. משנת 1923 במרכז קופת חולים של הסתדרות העובדים הכללית בישראל.

בשנים האחרונות יו"ר מרכז קופת חולים הנ"ל.

מנהל המכון לחקר סוציאלי שהוקם על ידו בשנת 1947.

השתתף בהקמת מוסדות בריאות של קופת חולים הנ"ל ותיכנן ביטוח סוציאלי בישראל (1949) וביטוח בריאות כללי (1956-57).

יסד מכון למחקר סוציאלי וכלכלי.

כל השנים פעיל להלכה ולמעשה בתחום הביטוח הסוציאלי. הכין התוכנית לביטוח סוציאלי, שבעקבותיה בוצע הביטוח הלאומי, וכן באירגונים בינלאומיים לביטוח סוציאלי.

חבר בוועדה מצומצמת של מומחים לבטחון סוציאלי של - I.L.O.ארגון עבודה בין-לאומי בג'נבה.

פירסם בעתונות על ביטוח סוציאלי במשך עשרות בשנים מאמרים ומחקרים.

חיבר ספרים: "ביטוח סוציאלי מהו ?" (1922); "קרן חוסר עבודה" (1933); "הביטוח הסוציאלי בישראל" (1942); "תוכנית בווריג' " (1943); "בעיות האוכלוסין והבטחון הסוציאלי (1944); "תוכנית לביטוח סוציאלי" (1948) ; "תוכנית לביטוח סוציאלי בישראל" (1950); "ביטוח סוציאלי - מתכנון לתחיקה" (1952); "אוכלוסין וחברה בעמים ובישראל" (1957); "חברה בישראל ותכנון סוציאלי" (1962) ו"מדיניות סוציאלית בישראל" ((1964); "בעיות פיתוח שירותי הבריאות וביטוח בריאות בארצות מתפתחות (יצא לאור על ידי מוסד בין-לאומי לבטחון סוציאלי )1964 ISSAועוד.

חתן "פרס ישראל" (תשכ"ב) במדעי חברה.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5126). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5126