Volume 17

Page 5133

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

האדום ובנו שוחרר). מרוב התאמצות חלה וסבל ממאמץ-יתר וניתנו לו הוראות לנוח.

כשהבריא ושקטו קצת הרוחות בעיר חזר לעבודתו. מהנהלת "הדסה" ביקשו ממנו להצטרף לשורת עובדי "הדסה" כשכיר.

עוסק ביחסי צבור, תיירות במוסד "הדסה" ירושלים. בשנת 1960 הופתע לקבל מכתב מן השגריר האמריקאי בו הודיע לו, שגב' לולה לסקר ז"ל, אחותו של הנדבן הידוע אלברט לסקר, ציוותה לו בצוואתה סך של אלף דולר, אחרי שהיא שמעה על מבצע "ערב פסח" בהעברת מצות וכו', להדסה בהר הצופים כנ"ל.

בסכום זה נעזר להוצאת ספר זכרונותיו "ליד ההגה" - בימים סוערים שהופיע בירושלים בשנת תשכ"ה (בסוף 1964). ספר אוטוביוגרפי, פרי עטו של יליד ירושלים העתיקה המקפל בקרבו פרקי חיים מענינים על ירושלים העתיקה והחדשה ותיאורים נאמנים של קורות העיר והארץ בשתי מלחמות העולם, ובעיקר פרטים מענינים שפעל בשטח ההגנה כנהג גבור במאורעות הדמים בשנות 1947-48. ראה בערך שלו - כנ"ל. בעריכת הספר והוצאתו עזרו לו משה הורביץ ובתו הצעירה יפה שגיב. ב"דבר עובדי הדסה", בטאון פנימי, שבט תשכ"ח (פברואר 1968) בעמוד 22 פרסם מאמר "הדרך"... אותות של הערכה, נשלחו לו ממנהלי ורופאי "הדסה" ועוד ליובלו החמישים, ואח"כ כשמלאו לו 60 שנה. כולם משבחים את פעולותיו ומעשיו לטובת "הדסה" והישוב העברי בימים הקשים ההם.

כתב מאמרים במסגרת המועצה למניעת תאונות דרכים.

צאצאיו: צפורה אשת מרדכי ורשבסקי; חיה אידלמן; יפה אשת פנחס שגיב; יעקב (במשרד הבטחון).

הערת העורך : הקורא יסכים עמי שיליד הארץ עדין , ראוי למספר העמודים שהקדשתי לערך שלו כנ"ל.

ד"ר מנחם בוכוויץ

נולד בקרקוב (פולין) כ"ד אב תר"ע (29.8.1910).

לאביו יעקב בוכוויץ ולאמו פרל בת גד מצנר. קיבל חינוך מסורתי לאומי. בוגר הגימנסיה העברית בקרקוב. Dr. Jur.(קרקוב).

עסק בעירו במקצוע כעורך דין.

היה מזכיר הסתדרות אקדמאים ציוניים "השחר" בקרקוב.

חבר הנהלת ברית הצה"ר בגליציה המערבית.

בשנת 1943 עלה לארץ. בשנת 1944 נשא לאשה את נעמי (ציזה) בת יצחק כהן. כיהן כמזכיר כללי של משרד לנפגעי מלחמה.

שירת במלחמת העולם השניה בצבא בנות הברית.

חבר בהגנה בירושלים בשנים 1947-48.

עורך שבועון ציוני בשפה הפולנית.

בשנים 1949-52 היה מפקח המנגנון בנציבות שירות המדינה.

בשנים 1952-58 פרקליט נפת השפלה.

משנת 1958 שופט בית משפט השלום בכפרסבא, ויושב ראש בית המשפט העירוני בעירית פתח-תקוה והסביבה.

פרסם ספרים: "המנדט הא"י של חבר הלאומים" (בפולנית); "השלטון המקומי בישראל".

חבר הועד הפועל של המיסדר "בני-ברית" בישראל.

בתו: מרגלית.

בנימין יפה

נולד בירושלים, כ"ב שבט תרפ"א (31.1.1921).

לאביו אריה ליב יפה (ראה כרך ראשון, עמודים 84-83) נינם של הרב מרדכי גימפל יפה זצ"ל (ראה כרך ראשון, עמוד 351 ור' ישראל משה פישל הכהן לאפין ("הנגיד") ז"ל. (ראה כרך ראשון, עמוד 337) ולאמו פרידה בת בנימין קפלן (מנכבדי קהילת וילנה וחבר מועצת עיריתה).

קיבל חינוך עברי: בי"ס "תחכמוני", הגימנסיה העברית ברחביה והאוניברסיטה העברית בירושלים. קיבל תוארים מ.א., מ. יור. עורך דין.

שירת בהגנה משנת 1937.

בשנים 1942-46 שירת ביחידה א"י בצבא הבריטי במצרים ובלוב.

בשנים 1944-4545 פעל בקהילת בנגאזי.

בשנת 1948 נשא לאשה את מלכה בת יוסף קלינזינגר. בשנים 1948-52 מזכיר הועד המנהל של עלית הנוער, ירושלים.

בשנים 1952-56 מזכיר משפטי בבית המשפט העליון.

בשנת 1956 דובר מערכת היומן "זמנים", וכותב מאמרים ראשיים בו.

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5133). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5133