Volume 17

Page 5165

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פירסם כתריסר חוברות בקורת על שחיתות בציבור ובממשלה, שנתפרסמו בקביעות במשך 7-6 שנים (בין החוברות: "והיה המישור לעקוב" נמיסת המטבע, כלכלה משובשת, אסון הדיור, מסים כבדים, איך לאזן תקציבים, חובות לאומיים כבדים וכו'.

בסוף החוברת הוא מפרסם מכתב אל הקורא הנכבד: ...אם נוחה דעתך מתוכן חוברתי זו ומדרכה, ויש באפשרותך להמציא לי חומר נוסף שיהיה עשוי לשרת את צבור האזרחים במדינה, שאינם מתמצאים בסבך הבעיות שהתעוררו. בעיקר הנני מעונין בחומר עובדתי בדוק ומנופה על מנת שלא להכשל.

נפטר בתל-אביב, ג' תמוז תשכ"ו (21.6.1966) והובא לקבורה בבית העלמין "נחלת יצחק".

בתו: בתיה.

אריה קוצר

נולד בפולוצק (רוסיה) בשנת תרע"ג (25.12.1913).

לאביו הרב שניאור זלמן דב ברבי שלמה (קרבת משפחה למשפחת הרב מלאדי , ר' שניאור זלמן בעל ה"תניא") ולאמו נחמה בת פרלה והרב שמעון וולף טייטלבוים (דיין בעיר פולוצק, מצאצאי הרמ"א, ר' משה איסרליש זצ"ל, מקרובי הרב הרבי מסאטמאר, בת דוד לכנר הידוע יאשא חפץ). גדל בעיירה מיורי, פלך וילנה.

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת "ראמיילס" בוילנה. מתלמידיו של הרב חיים עוזר גרודזנסקי זצ"ל. תקופה קצרה למד אצל החפץ-חיים בראדין. אח"כ למד בתיכון עברי בוילנה, בסמינר למורים עברים ובאוניברסיטת ורשה. לא סיים בגלל עליה לארץ.

בשחר ילדותו הצטרף לארגון הלאומי "השחר" שהיווה את הגרעין לבית"ר.

היה מבקר נציבות "בית"ר" ומפקח ראשי של "ברית החיל", מפקד קורסים מחוזיים להכשרה הגנתית בפולין. מבוגרי ביה"ס למדריכים של ירמיהו הלפרן ז"ל (ראה כרך ששי, עמוד 2572).

פעל בחו"ל במגביות לרכישת נשק למחתרת.

היה ציר הועידות העולמיות של בית"ר בקרקוב בשנת 1934 ובורשה בשנת 1938.

בשנת 1935 עלה לארץ.

היה גפיר ושומר בזכרון יעקב.

מפקד פלוגת-הגיוס של בית"ר בראש פינה בתקופת עליתו של שלמה בן יוסף הי"ד לגרדום (9.6.1938 - ל' בסיון התרצ"ח. ראה כרך רביעי, עמודים 1765-66).

היה סגן מפקד האצ"ל בגליל.

שירת בנוטרות 1935-36.

היה מעורכי "בחרב", עתון פנימי של האצ"ל.

מהתוקעים הראשונים על יד הכותל המערבי בירושלים (1937). הראשון שלא הכיר בשופטים הבריטים כזכאים לשפוט לוחם חרות עברי. נשפט ל-7 חדשי מאסר עם עבודת פרך בירושלים.

השתתף בפעולות הטירור של האצ"ל בארץ.

היה חבר "אצ"ל" (ארגון צבאי לאומי) עד שנת 1940.

בשנת 1940 היה מראשוני "לח"י" (לוחמי חרות ישראל) בארץ שנוסד ע"י אברהם שטרן (יאיר) ראה כרך שני, עמודים 1914-16).

נאסר כחבר לח"י ונכלא במחנה-המעצר במזרע (בין עכו ונהריה).

לאחר רצח ראש הלח"י יאיר (אברהם שטרן) ביום כ"ה בשבט תש"ב (12.2.1942) בתל-אביב נכלא במאסר בודד במשך כ-30 חודש בעכו.

הוגלה לאריטריה ולאחר מכן לסודן ע"י הבריטים. לאחר שחרורו המשיך בפעולתו בלח"י עד 1948 (הקמת המדינה, ולח"י חדל להתקיים במחתרת והרוב התגייסו לצה"ל).

לאחר רצח הרוזן השוודי פולקה ברנאדוט ביום 17.9.48 (שבהתנהגותו גילה נטיה לצד הערבים, והשתדל להעלים עין ממעשיהם בהפרת ההפוגה)

APA citation

Tidhar, D. (1968). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 17, p. 5165). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/17/5165