Volume 18

Page 5395

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיו: בלהה אשת אריה ניצן ; רוחמה אשת יונתן פרוינד; שלמה צביאלי.

חיים יצחק ראביד (ראבידוביץ)

נולד בשצ'וצ'ין, פלך לומזה (רוסיה), בחודש חשון תרכ"א (1960).

לאביו אברהם שלום ראבידוביץ (סוחר בגרייבה, פולין, מראשוני משפחת ראבידוביץ רבי שבתי, מחבר ספר "שפת ישנים" על חמישה חומשי תורה) ולאמושיינה לבית סוריא. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות לומז'ה, וואלוז'ין ומיר.

ביום ט' בניסן התרמ"ד (1884) נשא לאשה את חנה בתיה בת אברהם יצחק ורחל לאה רעמכלינקר (נפטרה בביאליסטוק, ו' אלול תר"פ - 20.8.1920).

היה מורשה הוועד האודיסאי של "חובבי ציון" בגרייבה.

עסק באכספורט של עורות, פטריות (אבקה המתקבלת לאחר ייבוש צמחים הגדלים בעיקר ברוסיה. בגרמנית נקרא הצמח Barlappenוהאבקה נקראת ברוסית ,Plavushkaכלומר, צפה על פני המים, תכונת האבקה - ייבוש ושמירת יובש. השתמשו בה בבתי חרושת ליציקה) מרוסיה לגרמניה ולארצות הברית.

היה חבר בחברת לומדי ש"ס בגרייבה.

היה ציר מטעם "המזרחי" בקונגרס הציוני השביעי בבזל. כשעמדה שם שאלת "אוגנדה" כמקום התיישבות ליהודים, היה בין המתנגדים להצעה, והיה עם עוזבי האולם עם מ. מ. אוסישקין בראש, "הבוכים". לאות מחאה עזב את תנועת "המזרחי", מפני שהרב ריינס היה בעד אוגנדה.

בשנת תרפ"ב (1922) עלה עם בני משפחתו לארץ ופנה לחקלאות במשקו, במושב העובדים "מרחביה" כאיכר בעל משק פרטי.

פירסם ספר "מרחבי יצחק" (חידושים, ביאורים בדברי רש"י לסדר התלמוד, מסכתות ברכות ושבת. הוצאת "תורה", מושב מרחביה. השאיר בעזבונו כתובים, חידושים כמו "מרחבי יצחק" על כל הש"ס).

נפטר במושב "מרחביה", כ' אלול תרצ"ו (7.9.1936) והובא לקבורה במרחביה, לרגלי "גבעת המורה".

צאצאיו: רבקה אשת פישל אולדק ז"ל; שפרה ז"ל אשת ירוחם לוין ז"ל (ראה את הערך שלו בכרך י"ז, בעמודים 5157-58); ד"ר יעקב מרדכי ראביד ז"ל ; פרופ' שמעון ראבידוביץ ז"ל; שבתי ראביד (חקלאי במושבה "באר טוביה", ראה את הערך שלו בכרך זה); מאיר ראביד (פרדס חנה); אברהם שלום ראביד (תל-אביב).

פנחס תאזיני (זאושניצא)

נולד בוולצלבסק שליד הויסלה (פולין), ל' ניסן תרס"א (16.4.1900).

לאביו ר' מרדכי זאושניצא (ממשפחת רבנים וגאוני תורה וחסידים) ולאמו יהודית בת יצחק גרטמן .

קיבל חינוך מסורתי וכללי והשתלם בעצמו בשפות וכו'.

היה פעיל כעסקן ציבורי, בעיקר במוסדות צדקה וחסד והצטיין ב"מתן בסתר".

עסק בייצור וייצוא תוצרת עצי-יערות וטחנות קמח בעירו.

היה פעיל למען הקרנות הלאומיות, ומראשי "צעירי ציון", "מכבי" ונוער בעירו.

בשנת 1925 עלה לארץ.

בשנת 1952 נשא לאשה את נחמה בת מאיר ארנ שטיין .

עסק בביטוח ובתיירות.

ממייסדי חברת הביטוח "ירדניה" והיה מנהלה הכללי.

אחרי שמכר את החברה לה' שמואל לבנון (ראה כרך ה', עמוד 2156) פתח משרד כללי של חברות שונות לביטוח, והוא כיום מנהלם הכללי.

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5395). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5395