Volume 18

Page 5424

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1924 נשא לאשה את פרומה בת נח יצחק גודין. היה מזכיר אירגון החיילים המשוחררים (יהודים) ומזכיר "פועלי ציון".

מזכיר כללי של התנועה הציונית העובדת בקנדה (1945-55).

היה מפעילי "מגבית ההסתדרות", "קרן קיימת", "הפצת הבונדס", בועד למען "החלוץ", הכשרה וכו'.

בשנת 1951 היה ציר לקונגרס הציוני בירושלים.

בשנת 1955 עלה לארץ.

התיישב באביחיל.

מזכיר בית הגדודים העברים באביחיל.

צאצאיו: משה נחמן; יהואש, חיים הלל; חנה תמר.

תמרה כהנא

נולדה בג'נבה, שוויץ, ב' כסלו תרס"ז (19.11.1906), לאביה. י. ד. ברקוביץ (ראה את הערך שלו בכרך שלישי, בעמודים 1194-95) ולאמה חיה-אסתר (טיסי) בת הסופר שלום-עליכם (שלום רבינוביץ).

לאחר שהיות ארעיות באירופה וברוסיה אחרי התחלת מלחמת העולם הראשון (1915), עברה עם כמעט כל משפחת סבא שלום-עליכם לארצות-הברית.

בארצות הברית קבלה תואר B.A.מאת New York 1927-: University.

עבדה כ-3 שנים בתור עתונאית ומתרגמת.

עלתה לארץ ב-1931, שלוש שנים אחרי הוריה.

עבדה 9 שנים בועד הכלכלי האמריקאי לא"י.

מ-1947 עד 1951 עבדה במשרד הבטחון ובמשרד ראש הממשלה במדור למומחים מחוץ-לארץ.

נישאה בשנת 1941 לאדריכל אוריאל כהנא (ערכו ראה בכרך זה, עמוד 5411).

תירגמה מיצירות שלום-עליכם לאנגלית: "מוטל בן פייסי החזן"- Adventures of Mottel the Can"1953tor's Son", Henry Schuman, New York, "חיי אדם" 'The Great Fair", The Noonday 1955Press, New York, ,מנחם-מנדל" "The Adventures of Menahem.1969Mendl", G.P. Putnam's Sons, New York, כמו כן תרגמה מיספר סיפורי אביה, י. ד. ברקוביץ, שהופיעו במאספים שונים בארץ ובחו"ל.

עם התחלת בנייתו של בית שלום-עליכם בתלאביב, טיפלה בסידורו ומיונו של הארכיון הגדול של שלום עליכם, שבחלקו נשמר בידי אביה.

נסעה לניו-יורק והביאה משם את חלק הארכיון שהיה שמור בידי משפחת שלום-עליכם. כנציגת משפחת שלום-עליכם , חברת הנהלה של בית שלום-עליכם.

מרדכי דב קולומבוס

נולד בקרטינגן, פלך קובנה (ליטא), י' בטבת תרנ"ט (25.12.1898) למשפחה ציונית מסורתית. לאביו נתן-נטל קולומבוס ולאמו שיינה בת נחמן גרשון קולומבוס (אחיו של בעלה). (היא היתה ממתיישבי באר-יעקב). אביה היה גדול בתורה. חברם וידידם ומבאי-ביתם של גאוני הדור הרב אליעזר גורדון ז"ל מטלז והרב יצחק אלחנן ספקטור ז"ל מקובנה).

בן שש היה כשנתייתם מאביו.

קיבל חינוך מסורתי, שנתיים 1914-15) בישיבת טלז, כללי בבי"ס למסחר תיכון רוסי.

בשנים 1916-18 עבד כמזכיר נפה בקורציאני, מחוז קרטינגן בימי הכיבוש הגרמני במלחמת העולם הראשונה.

היה חבר הועד העירוני של הציונים הכלליים בעירו. חבר במליאת המרכז של הציונים הכלליים בליטה.

מורשה לקק"ל ומזכיר גלילי של קרן היסוד למחוזות קרטינגן ומאז'ייצק. וחבר פעיל בועדת "קרן הזהב".

בשנת 1919 הובטחה לו ויזה לעלייה לארץ. לשם זה נסע לקניגסברג בגרמניה, והויזה לא ניתנה לו ונאלץ לחזור לעירו, ב-1.6.1925 קיבל משרה בתור

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5424). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5424