Volume 18

Page 5463

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בגיל 12 נוסף ללימודיו נכנס לחיי עבודה ויצירה והמשיך מאז ועד היום במסחר.

הגיע לארץ במח"ל בשנת 1947. אחרי מלחמת העצמאות חזר בשנת 1950 לביתו בוונצואלה. בשנת 1955 חזר לארץ לצמיתות.

את הוריו שלח לארץ עוד בשנת 1948. נפטרו בת"א בשנת 1952 והובאו לקבורה בקרית שאול.

בשנת 1957 נשא לאשה את פירחה בת אמיליה ומשה ויינר (מותיקי תל-אביב).

יסד והקים את אירגון סוחרי המכוניות הארצי שליד התאחדות הסוחרים הכללית. הקים את המוסדות לאשראי בענף המכוניות בארץ.

משנת 1962 יו"ר אירגון סוחרי המכוניות בארץ.

מנהל כללי של "אוטו-קרדיט", סחר מכוניות, בתל-אביב.

חבר הנהלת התאחדות הסוחרים הכללית בישראל.

מצטיין במידות תרומיות, ירש מאביו את התכונה של "מתן בסתר". שיקם בארץ עשרות מבני משפחתו, שהביא אותם לארץ. מושיט עצה ותושיה לכל נצרך ונזקק, בתוך זה רבים מחברי אירגונו (אירגון המכוניות).

צאצאיו (נולדו בארץ): אירית, אבי (אברהם) מוהר.

אלימלך כהן

נולד בוורשא (פולין), בפורים שנת תרס"ב (20.3.1902). לאביו יצחק צבי (איטשע הערש) קאהן (מראשוני חסידי הרבי מאוסטרובציה, תלמיד חכם מופלג, היה צם כמעט כל ימיו בימי שני וחמישי של השבוע, נס פה בגיטו וורשא בשנת 1942 בגיל 86) ולאמו רחל בת יוסף שמריהו זילברמינץ (אחת העסקניות הידועות בוורשא).

מראשוני החברים ב"צעירי מזרחי" בוורשא. בשנים האחרונות לפני עלייתו לארץ היה חבר במזכירות הסניף.

עלה לארץ בחודש אדר תרפ"ה (מרץ 1925). עבד כפועל בנין, בכבישים וכמה שנים עבד בבית החרושת של טריקו "ורל".

בשנת תרפ"ו (1926) נבחר כחבר במזכירות הסניף של הפועל המזרחי בתל-אביב ויו"ר ועדת העבודה. ביחד עם החבר משה קלמר (ראה כרך שמיני, עמוד 3134), מזכיר "הפועל המזרחי" בסניף תל-אביב, התחילו בפעולה לשם בניית הבנין של הפועל המזרחי ברח' אחד העם 108.

בשנת תרפ"ח (1928) היה ממייסדי ביהכ"נ של הפועל המזרחי בתל-אביב וממייסדי קופת גמ"ח שע"י ביהכ"נ הנ"ל.

בשנת תר"צ (1930) היה ממייסדי ביהכ"נ "תורה ועבודה" וממייסדי קופת גמ"ח שע"י ביהכ"נ הנ"ל.

בא' באלול תרצ"א (14.8.31) נשא לאשה את שרה בת שלום אלבוים (היה ידוע בתל-אביב בתור רבי שלום סופר (מראשוני סופרי סת"ם בתל-אביב, מחסידי גרודזיסק וממייסדי ביהכ"נ של חסידי גרודזיסק בתל-אביב).

בשנת תרצ"ה (1935) יסד עם החבר יוסף מנחם זיסהולף את המסעדה של "הפועל המזרחי" בת"א ברחוב רמב"ם פינת נחלת-בנימין בת"א.

בשנת תרצ"ה (1935) נתקבל כאח בהתאחדות "בני ציון" "לשכת הלל" והיה זמן ידוע פעיל בלשכה הנ"ל.

בשנת תרצ"ו (1936) נבחר כמזכיר "בית הנכים" בתל-אביב ועבד במוסד עד שנת תשכ"ה (1965).

בשנים 1936-42 היה חבר ההגנה.

בשנת תשכ"ה (1965) נתמנה מטעם עיריית תלאביב, כרכז קניות מזון, צרכי נקיון, וענייני כביסה עבור כל מוסדות העירייה לרבות בתי החולים של העירייה.

בשנת תשט"ו (1955) היה ממייסדי קופת גמ"ח שע"י ביהכ"נ "שער שלום" והיה מנהל הגמ"ח הנ"ל.

צאצאיו: אורי (מהנדס חשמל עובד בחברת "מקורות" בתור מהנדס החזקה בחבל הנגב והדרום. שירת בצה"ל בתור קצין חיל הים. נשא לאשה את רחל בת יעקב שיפר , מראשוני המתיישבים במושב חיטין). ברכה (בוגרת אוניברסיטה בירושלים במקצוע יעוץ לחינוך. שרתה בנח"ל, מראשוני עליה למעלת הגלבוע. אשת יאיר בן יעקב כוכבא, חבר ב"קבוצת יבנה", עובדת בקבוצה כמורה לחינוך מיוחד).

רוזה קפניס

נולדה בירושלים בשנת תרנ"ד (1894).

לאביה ר' ישראל דב פרומקין ז"ל (מעסקני היישוב הישן. מייסד ועורך העיתון "החבצלת". ראה את הערך שלו בכרך ראשון, עמוד 489) ולאמה ביילה בת אריה ליב כהן ז"ל (אבי אפרים כהן-רייס ז"ל, מנהל בתי הספר של חברת ה"עזרה" בארץ. ראה את הערך שלו בכרך שלישי, עמוד 1154 והאגרונום חיים (שארל) כהן-רייס ז"ל, ראה את הערך שלו בכרך שלישי, עמוד 1502).

אביה התנגד שילדיו יבקרו (בימים ההם) בבתי

APA citation

Tidhar, D. (1969). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 18, p. 5463). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/18/5463