Volume 19

Page 5608

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רפאל גולדברג

נולד בפתח-תקוה, כ"ב אייר תרע"ו (25,5.1916).

לאביו יצחק (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו זלדה בת אברהם אבא למפרט (מהמתיישבים הראשונים בפתח-תקוה).

קיבל חינוך מסורתי וכללי בביה"ס פיק"א בפתחתקוה.

היה פעיל ב"מכבי", בהגנה ומזכיר אגודת "פרדס" במושבה הרבה שנים.

בגיל 13 נרשם בשורות הנוער של ההגנה ועבר קורסים רבים להדרכה ולפיקוד.

לקח חלק בשמירה במושבה בימי פרעות או הכנות לפרעות.

עזר להוריו בחקלאות.

נשא לאשה את סוזי בת מנחם שינדל מפרנקפורטאמיין (נשלחה מגרמניה בעליית ילדים - האחרונים - לאנגליה. שם נמצאו משפחות נוצריות שקיבלו עליהן לאמץ את הילדים היהודים, ומאוחר יותר הועברה לעבודה במחנות ובחוות שסודרו ע"י הסוכ נות היהודית). כיום סוחר לדברי פלסטיק בחיפה.

צאצאיו: אילנה אשת בנימין כץ; שלומית, יצחק.

ישראל טופל

נולד באוסטרוביעץ (פולין), ט"ז שבט תרפ"א (25.1.1921).

לאביו דוד אליהו טופל (מצאצאי הש"ך, נכד הרב מאוסטרוביעץ, ראה את הערך שלו בכרך י"ג, עמוד 4252) ולאמו בתיה (באשה) בת אליעזר ווארטמן (ממשפחה מיוחסת, נכד הרבי מאוסטרוביצי קעלסצקי, מגזע הש"ך).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עזר לאביו בהנהלת סוכני ומפיצי עתונים. מו"ל, סוכן ומפיץ עתונים שונים.

יחד עם אביו, אחיו משה (ראה כרך ט"ו, עמוד 4680) עזרו למנוח ד"ר עזריאל קרליבך (ראה כרך א', עמוד 3923) ליסד את עתון הערב "מעריב".

בשנת 1956 נשא לאשה את אילנה בת יצחק קרוקס (פעילה באירגון "אילן").

היה פעיל בתנועת המכבי.

חבר באירגון ותיקי ההגנה.

התגייס במלחמת העצמאות ובשאר המלחמות ונלחם בחזיתות שונות.

צאצאיו: אודליה, אורלי, אביבה.

יוסף גולדברג

נולד בפתח-תקוה, ט' תשרי תרנ"ח (באוקטובר 1897).

לאביו יצחק (ראה את הערך שלו בכרך זה) ולאמו זלדה בת אברהם אבא למפרט (מהמתיישבים הראשונים בפתח-תקוה).

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה ובבי"ס פיק"א בפתח-תקוה.

אחרי גומרו את ביה"ס, החל לעבוד בפרדס ויצא לעבוד בחוץ בכדי לעזור למשפחה.

בשנת 1916 נסע בשליחות לדמשק (סוריה) למכור

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5608). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5608