Volume 19

Page 5731

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

דעתו ואת שמו של דוד היינו מעלים בשיחותינו, ברכה ז"ל ואנכי ומאוד הערכנו את עבודתו השקודה באנציקלופדיה של אנשי הישוב, הנה עוד אחד הסתלק מאותו מהנה שחייתי בו כל שנותי בארץ.

דוד הכהן

לשעבר שגריר ישראל בבורמה ויו"ר ועדת חוץ ובטחון של הכנסת היפה, 16.12.70 ...בשם המוסד הוותיק "שערי תורה", ובשמי אני, מביע אני את צערנו הגדול, בעמדנו נדהמים, ומשתוממים במר נפש אל שמועה כי באה מפטירת יקירנו ומכובדנו, כבוד בעלה - אביהם הדגול ומרומם א' דוד זכרונו לברכה. שמו הטוב, בפעולותיו הרבות והנשגבות, לא יסוף מקרב הרבים, אשר כבדוהו בחייו, ויכבדוהו גם במותו, בהיותו חרות עמוק על לב מעריציו עצמו מספור. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

הוד עליון, נורא העלילה, המעדה נפש כל יצור, יערה רוח ממרום, להטיף צרי-נחת על פצעי לבבם, לנחם אבלותם, בתוך אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד.

ישראל איסר שפירא,

ישיבת שערי תורה תל-אביב, י"ט כסלו תשל"א גם אם מתוך מסיבות הימים האלה התעכבתי בעל כרחי בדברי אלה, אשר היו בפי עטי ברגע הגיע לי ופצעתני במעמקי לבבי הידיעה על הסתלקותו של דוד היקר והנפלא, הנערץ והנחמד חביב-נעורי, תואילו נא לקבל אותם כהווייתם באמתת היותי אתכם בדאבונכם ובצערכם. ביקרת ערכו הנשגב בתקומת תחייתנו, בהסן אישיותו ומסירות נפשו ותקף פעילותו בתהליך ההיסטורי של התחדשות בניין עמנו וארצנו, תתעודדו ותתחזקו ותתנחמו.

אתכם כולי נאמנכם ונאמן ידידותו וערכו של דוד ז"ל.

הרב יהודה הכהן קוק

ירושלים, ב' בחנוכה התשל"א ...אני מאמין שהוא היה חי בינינו כאחד מאותם "ל"ו", אשר בזכותם העולם קיים.

חבל יהיה אם מלוא מעשיו הטובים, שאת רובם עשה בסתר, לא יוודעו בציבור, על מנת שישמשו מופת חינוכי לדורות.

על כן אני מציע כי תקום ועדה אשר תפנה בפומבי אל כל מי שתדהר עזר לו אי פעם, ותקבץ את סיפורי המעשה המופלאים הללו, אשר אותו חלק זעיר מהם שהגיע לאזני, מזכיר את סיפורי י. ל. פרץ.

אני בעצמי מוכן ברצון להשתתף בכל מפעל כזה.

אליקים העצני

תל-אביב, 20.12.70 נדהמתי לקרוא על פטירתו של חברי וידידי דוד תדהר, שאהבתיו והערכתיו כמו רק מעט אנשים. הידיעה המעציבה באה אלי מאוחר מדי ולא יכולתי לבוא ללווייה, אך ארשה לי לבקר אתכם בהזדמנות ראשונה שאהיה בתל-אביב.

במשך שנים רבות היה הארכיון הציוני המרכזי והייתי אני אישית קשור למנוח, ואני גאה שיכולתי לסייע על-ידי עצה להוצאת המפעל הגדול שלו "אנציקלופדיה של חלוצי הישוב ובוניו". זה היה באחת השיחות לפני שנים רבות, כשהוא סיפר לי על תוכניות שלו להוציא אנציקלופדיה כזאת, ושאסף חומר רב, וקשה להוציא אותו לאור, מפני שדרושות

APA citation

Tidhar, D. (1971). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 19, p. 5731). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/19/5731