Volume 7

Page 2863

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נתן מזמנו וממרצו גם לעסקנות צבורית כחבר הועד הפועל של התאחדות בעלי-תעשיה וכראש הועד המאוחד של שכונות הדרום (פלורנטין ואגפיה), כשהתקוממו התושבים נגד שייכות השכונות העבריות לשיפוטה של עירית יפו הערבית, וכשסירבו הבריטים למלא את דרישות התושבים לסיפוח השכונות לתל-אביב, הפסיקו את הקשרים עם עירית יפו והועד המאוחד של השכונות, בראשותו של י. א. סבירנובסקי, קיים את השרותים העירוניים בכוחות עצמיים ובשיתוף עם עירית תלאביב.

כתקופת מלחמת הקוממיות עד אחרי קום-המדינה היה אחד מהשופטים ליד ועד הגיוס מטעם "מינהל העם". כן תרם ביד נדיבה לקרנות ולמוסדות, וביחוד תמך במוסדות תורה וחסד ובלומדי תורה.

משנתרופפה בריאותו בעקב המאמץ הרב והממושך והרופאים גזרו עליו להאיט את קצב עבודתו, ציית להם במורת-רוח, באמרו: "קשה לי להינתק מהכל בבת אחת", והשתדל להפוך לטובה את התקלה הזאת ולנצל את זמנו שנתפנה מאונס לחידוש התעסקותו משנות בחרותו בלימוד תורה. החל לארגן סביבו חוג מצומצם של ידידים לעיון בחכמת ישראל וללימוד גמרא בחבורה, ופעם לפעם היה נכנס לאחד מבתי הישיבות בעיר ויושב ולומד שם בין התלמידים יום או לילה שלם בעילום-שם. גם בחיי המעשה המשיך בפעילות וביזמה מתחדשת, עד שלבו נחלש והפילהו למשכב.

נפטר בתל-אביב, ז' חשון תשט"ו (3.11.54).

בנו: אליהו (בעלו ומנהלו של בית-החרושת "רקם" בתל-אביב).

סנטה יוספטל (פינפוד)

נולדה פירט, באוואריה (גרמניה), כ"ה כסלו תרע"ג (5.12.1912 ).

לאביה יעקב פונפוד ולאמה הדויג בת זיגמונד שילד .

גמרה גמנסיה, שנה אחת משפטים באוניברסיטה בגרמניה (1933).

חמש שנים עבדה במרכז החלוץ בגרמניה.

בשנת 1936 נישאה לד"ר גיורא יוספטל (ראה את הערך שלו בכרך זה).

בשנת 1938 עלתה עם בעלה לארץ (ביקור קודם ב-1935 בתור מלוה קבוצת חלוצים-עולים למען סיור בארץ).

היתה ציר בקונגרסים הציונים : הי"ט בלוצרן (אוגוסט 1935) וה-כ' בציריך (אוגוסט 1937).

חברת קבוץ מיום עלותה לארץ, שנה אחת בגבעתחיים, שש שנים בפלוגת עבודה "הגרעין" - רעננה.

בשנת 1945 עלתה על הקרקע עם קבוץ ''גלעד" בהרי אפרים.

חברת ועדת הבקרת המרכזית של ההסתדרות, חברת בין הדין העליון של מפא"י, חברת המזכירות המרכזת של אחוד הקבוצות והקבוצים.

גזברית קיבוץ "גלעד".

נבחרה כציר לכנסת השלישית מטעם רשימת מפא"י.

איסר בן-צבי (גוזנובסקי)

נולד בוילנה, י"ד סיון תרע"ג (7.6.1913).

לאביו אברהם ולאמו מינה בת אהרן מנזט. קבל חנוך בבית ספר עברי עממי וגמר בי"ס תיכון יהודי בוילנה.

מרכז סניף "גורדוניה" בוילנה, חבר ההנהגה הראשית של "גורדוניה" בפולין וחבר ועד "החלוץ" בוילנה והגליל.

בשנת 1934 עלה לארץ.

משנת 1934 חבר ההגנה.

משנת 1934 עד 1943 חבר דגניה ב', משנת 1943 עד 1949 חבר במעלה החמשה.

בשנת 1936 נשא לאשה את עדה בת אנשל אופנהיים. בשנות 1936-39 בנוטרות בעמק הירדן. משנת 1949 בתפקידים צבוריים שונים.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2863). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2863