Volume 2

Page 606

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נפטר בפתח-תקוה, ד' אדר ב' ת"ש, והובא לקבורה ביום המחרת.

צאצאיו: חנה אשת יצחק שישה, משה, שלמה . בנימין, חיה (עסקנית ויצ"ו) אשת השופט צדקיהו הרכבי, רוחמה אשת יצחק רוכל.

שמעון דב הורביץ

נולד בקטלובה, פלך מינסק, רוסיה הלבנה, בחודש טבת תר"מ (1880), לאביו שמואל מאיר . למד בחדרים ובישיבת, סלובודקה. גויס לצבא הרוסי, שרת בו תשעה חדשים וברח לארץ-ישראל.

בתרס"ב הגיע ארצה, השתקע בירושלים ונשא לאשה את חנה בת הרוקח ר' יחזקאל מנדלמן . המשיך ללמוד בישיבת "תורת חיים", ומשנת תרס"ה ואילך היה מגיד שעורים במכינה של הישיבה ("הישיבה הקטנה"). בינתים למד שחיטה ובדיקה והוסמך לשוחט. נתמנה כמשגיח, יחד עם ר' מנדל פרוש, בישיבת "תורת חיים" של הרב יצחק וינוגרד בירושלים.

משנת תרע"ב הוא שוחט בפתח-תקוה. כאן השתתף ביסוד הסניף המקומי של "הפועל המזרחי" והיה פעיל בעניני בטחון.

מתרצ"ו ואילך הוא עוסק בהתנדבות באיסוף תרומות לטובת "בית מדרש לתורת ארץ-ישראל" בפתחתקוה (קיבוץ אברכים לבירור דיני המציות התלויות בארץ).

צאצאיו: חיה שר ה אשת צבי פוחוביץ.

פסח אליהו שולמן

נולד במינסק, רוסיה הלבנה, בשנת תרכ"ד (1864), לאביו ר' שמואל ולאמו שרה . למד בחדרים ובישיבות, ובהיותו בן 16 עלה ארצה עם הוריו ובני-ביתם בשנת תר"מ והתישבו בירושלים.

המשיך ללמוד בישיבת "עץ חיים" ובשעות הפנאי היה אביו מלמדו עבודת עץ לצרכי החיים, את מלאכת הנגרות, שלמד אותה בחו"ל לפני בואו ארצה לבל יזדקק כאן לקבל "חלוקה". היה מראשוני הנגרים היהודים בירושלים והיתה לו עבודה רבה בבנין השכונות החדשות מחוץ לחומת העיר העתיקה.

כשידע את המלאכה על בוריה יצא לעבוד בנגרות בבניני מקוה ישראל. אח"כ עבר לעבוד בראשון לציון (כאן השתתף כחבר פעיל בתזמורת הראשונה של בני המושבה) ובהקמת הבנינים במושבת הבילויים גדרה.

נשא לאשה את פשה דובה בת אריה ליב בקר . השתקע ביפו ומצא עבודה לרוב בבניני היהודים שנתרבו והלכו בעיר. היה מראשוני המתישבים והבונים בנוה צדק (כאן הקים את הבמה של להקת תיאטרון החובבים). השתתף בסיון תר"ס עם משה (מוריץ) שיינברג ואחרים ביסוד אגודת "פעולה" למלאכה ואומנות, הוא הקואופרטיב הראשון של בעליהמלאכה ביפו.

נוסף למלאכתו עסק גם במסחר במטות ברזל, צבעים, פאנרים וצרכי פירזול לרהיטים ולבנינים שהביא מאוסטריה ומגרמניה, בו בזמן שיבוא מצרכים אלה היה כעין מונופולין בידי הסוחרים הגרמנים ביפו, ובזה עשה מעשה-כיבוש חלוצי בחזית המסחר העברי.

נפטר בירושלים, כ"ה אלול תרס"ב.

צאצאיו: רחל אשת משה פיינזילבר (ירושלים), ד''ר אריה (ליאון) (מעסקני התאחדות בני הישוב, ממנהלי גימנסיה בלפור בת"א), חיה אשת שמואל בקר , ד"ר יצחק (ז"ל) (רופא ובעל בית-חולים פרטי בפאריס, שם נפטר ביום ח' אדר תש"ז), דבורה אשת מכס אורפירר, אסתר (ז"ל) אשת יקותיאל חינסקי (אמו של אליהו חינסקי-כהן הי"ד, שנהרג בשנת תש"ו בעת חושו להגנת רשפון ושפים כשהושם עליהן מצור צבאי בגלל נכונות הישוב לעזור לקליטת המעפילים וי;צלתם מגירוש).

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 606). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/606