Volume 2

Page 619

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ר' שמעון בראדער . נתקבל לרב בקליצק ואח"כ באורשה שברוסיה הלבנה (תרכ"ח). הצטיין כנואם, סופר וחוקר בהלכה ובחכמת ישראל.

בתרל"ג ביקר בפעם הראשונה בארץ-ישראל ופרסם אח"כ את רשמיו בשם "משא ארץ הקדם'' ב"העברי". ובנאומיו ובכתביו הטיף למען ישוב ארץ-ישראל וחיבת ציון בפועל ודבריו פעלו על רבים.

כשנוסדה החברה "מזכרת משה" להקים בארץ מפעלים לחיזוק הישוב ליום הולדתו המאה של מונ טיפיורי , בחרו בו גדולי הרבנים ברוסיה להציעו לתפקיד נציג החברה ומנהל פעולותיה בארץ. לשם כך נסע בתרל"ו ללונדון מצויד במכתבי תהילה והמלצה מאת גאוני הזמן, ובכללם מאת הרב מלבי"ם . אבל מסיבות שונות לא נתמנה למשרה זו שנמסרה לר' יחיאל מיכל פינס , אך בינתים הכירו ראשי היהדות באנגליה את סגולותיו ומעלותיו הוא ולאחר שנה, בתרל"ז, נבחר לרבה של קהלת ליברפול. גם על רשמי מסעו באנגליה פרסם ב"העברי" שורת מאמרים בשם "משא או מסע ענגלאנד". בתקופת כהונתו באנגליה הוציא יחד עם הדיין הלונדוני רבי דובער שפייער קובץ לחכמת ישראל בשם "גנזי כנסת ישראל". פרסם מאמרים ספרותיים ומדעיים ב"העברי" וב"המגיד" (בחתימת "אגוז") ואת הספרים "גנת אגוז", "שיח אליעזר" על הושענות ויוצרות, ביאור על הגדה של פסח בעברית ובאנגלית בשם "גבול ים", שהדפיסו בהוצאת ההגדה עם תרגום שחיבר לה באנגלית, ספר מחקר על הקדיש בשם "קדיש לעלם", ועוד הרבה חיבורים נשארו אחריו בכתב-יד. ערך מסע-סיבוב בארצות-הברית והטיף בהצלחה למען ציון וחיזוק הישוב ומוסדותיו בארץ, וזכה שם להוקרת טובי העסקנים והרבנים (בין ידידיו שם היה גם הרב בנימין סולד , אביה של הנריטה סולד ז''ל).

לאחר כמה שנות רבנות באנגליה עלה ארצה בשנת תר"ן והתישב בירושלים. כאן היה בין ראשוני המיסדים של שכונת מזכרת משה ונשיא חברת "לינת הצדק".

בתרנ"ט חלה ונסע לוינה לדרוש ברופאים. בכ' אלול תרנ"ט נפטר בעיר רייגרוד, פלך לומז'ה, ע"י הגבול הפרוסי, ונקבר על יד מחותנו הרב שמואל בראמזון.

הרב זאב פראנק

נולד בקובנה, ליטא, כ"ו חשון תרמ"ו (1885), לאביו הרב יהודה ליב (מבאי-כח "אגודת קובנה" שהשתתפה ביסוד המושבה חדרה, מראשוני המתנחלים במושבה, שהיה בה רב ועסקן בבנינה ובסידורה בשנותיה הראשונות) ולאמו מלכה בת ר' תנחום שילמן .

כבן שש עלה ארצה עם בית אביו בסוף שנת תרנ"ב. המשפחה התישבה על אדמתה בחדרה, והוא, בהיותו בגיל הלימוד ובמושבה הנבנית לא יכול אביו לתת לו חינוך תורני כראוי, שלח אותו ללמוד בירושלים ולמד בחדרים ובישיבת "עץ חיים". בה הגיע לדרגה גבוהה בידיעת התורה, הוסמך לרבנות ונשאר גם אחרי חתונתו ללמוד בישיבה והנו עד היום אחד מטובי הלומדים בישיבת "עץ חיים" בירו שלים. חיבר ספר "תולדות זאב", שיצא בשנת תרצ"ה.

אחיו הוא הרב צבי פסח פראנק , אב"ד בקהלת כנסת ישראל בירושלים.

צאצאיו: זלמן; פייבל ; צפורה ; שרה רבקה ; יצחק ; פסח .

יצחק גולדשטיין

נולד בשנת תרכ"ה (1865), בעיירה קאמיניץ ליטובסק שליד בריסק דליטא, פלך גרודנה, לאביו טוביה . בעודו תינוק נתיתם מאביו ובעודו נער - גם מאמו. אז נלקח לבית גיסו, בעל אחותו, בנאי שהיה עובד בבנינים אצל בעלי האחוזות שבכפרי

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 619). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/619