Volume 2

Page 961

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר הנשיאות של אגוד עתונאי א"י וראש המשלחת של האגוד בקונגרס הבין-לאומי של העתונאלם גפרג 1947 (בקונגרס זה נתקבל האגוד כחבר בארגון הבין לאומי של העתונאים, שמושב הועד הפועל שלו נמצא בלונדון).

בשנת 1921 נשא לאשה את אטיל בת מנחס מנדל ליפשיץ.

צאצאיו: דניאל, יהודית אשת ד"ר צבי מנדלסון, ורדה.

אברהם דיסקין

נולד בירושלים, ט' כסלו תרנ"ה (1894), לאביו יעקב (בן ר' שמחה יאנובר ) ולאמו פרידה בת ר' משה יאנובר (מעסקני ירושלים).

למד בחדרים, בביה"ס למל ובביה"ס למסחר. עבד בסוכנות המסחרית של וילהלם (זאב) גרוס בירושלים ואח"כ בחיפה (1910/14), ב"חברת קרונות השינה" במצרים (1915/16), בשרות הצבא הבריטי במצרים, צרפת ואיטליה (1916/20), ובשנת 1920 נתקבל לשרות כפקיד בממשלה הצבאית (ואח"כ המשיך בשרות הממשלה האזרחית) בירושלים במחלקת הכספים והמחסנים.

ב-1923 נשא לאשה את שרה בתם של ר' בנימין דיסקין (מראשוני המיסדים והעסקנים בפתח תקוה) ואשתו ציטה בת ר' ישראל דב פרומקין (העסקן הירושלמי הנודע, עורך "החבצלת").

בשנות 1923/36 עבד בבקורת החשבונות במחלקות הממשלתיות, ב-1936/41 היה מבקר החשבונות מטעם הממשלה בעיריות תל-אביב, פתח תקוה ונתניה ובמועצות המקומיות. ב-1941 היה סגנו של היועץ למס-הכנסה בירושלים ומסוף אותה שנה ואילך קצין ההערכה של מס הכנסה למחוז לוד ונתניה בתלאביב, ובעד שרותיו אלה קיבל ב-1945 מאת ה. מ. המלך את אות-הכבוד .E .B .M משמש נשיא הסניף הארצי של אגודת רואי-חשבון בינלאומית, שמרכזה בלונדון, חבר רוטארי קלוב ליפו-ת"א, חבר ה"בריטיש לגיון" ונציג סניפו התל-אביבי, חבר ארגיז החיילים המשוחררים מהמלחמה הקודמת, נשיא מועדון השחמט "עמנואל לסקר", יו"ר קרן תנועת המכבי ועשה רבות למענה, חבר המועצה למען "הבימה", יו"ר הועדה הכספית למען האופרה העממית הא"י, חבר ועד היובל להוצאת בל כתבי המשורר יעקב כהן , לשעבר חבר ועד ההורים המרבזי של בתי-הספר בת"א, מ-1946 נשיא לשכת הבונים החפשים "חירם", מיוזמיו ויו"ר הועד להקמת ביתחולים ליולדות מחוסרות אמצעים שיוקם ליד רמת השרון, חבר הועד הפועל של "הקרן הבריטית לעירת נפגעי המלחמה" במלחמת-העולם השנית, עזר ועוזר למפעלי תרבות וחסד (לעזרת יתומים, ילדים עזובים וכדומה).

בנו : עודד.

חנה דנין (סוכובולסקי)

נולדה ביפו, לי סיון תרנ"ב (1892) לאביה יחזקאל (אחד מחמשת חברי הועד הראשון של "אחוזת בית.-' שיסדו את העיר תל-אביב, עסקן ישובי) ולאמה רחל בת ר' יהושע ילין (אחותו של ר' דוד ילין). קבלה חנוך בבית הספד לבנות ביפו בהנהלת הגב' רוזה יפה (אחות ד"ר הלל יפה).

היתה פעילה בחברת "לינת הצדק" שמילאה אז תפקידים חשובים בהגשת עזרה רפואית (עוד לפני יסוד מגן דוד אדום וכוי). מעמלת ראשית וחברה פעילה במכבי, ובכל המוסדות התרבותיים שנוסדו בימים ההם ע"י המכבי.

בימי מלחמת-והעולם הראשונה לקחה חלק פעיל במטבח "אחוה" שהגיש עזרה לנצרכים נגד תשלומים זולים וכן פעלה במסירות באגודת "ההלבשה" שמטרתה היתה להלביש בגדים ונעלים לתלמידי בתי הספר הנצרכים.

נפטרה בתל-אביב, כ"ג סיון תרפ"ב.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 961). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/961