Volume 2

Page 996

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המשק. מנדיבות לבו נהנו, באותם הימים, רבים יחידים וגם גופים ציבוריים, כגון ה- Palestine Exploration Fund הסנטוריום של הסתדרות העובדים על הכרמל, בית הספר החקלאי לבנות בנהלל.

מלחמת 1914 החזירה אותו לאנגליה והוא הצטרף לצבא. בשנת 1919 הם חזרו לארץ ישראל והמשיכו בעבודתם כאן. שנתיים נמשכה העבודה בכל המרץ. באותה תקופה כתב מיכאל לאנגה את המאמר על "ההבנה עם הערבים" וכן את הדו"ח לAnglo-Jewish Settlement of the Maccabean Land Compant בשנת 1922 מתה עליו אשתו ומיכאל לאנגה איבד את ענינו בחיים. שלוש שנים אחר כך, בשנת 1925 בכ' אלול תרפ"ה איבד את עצמו לדעת בזכרון יעקב.

חיים ברמן

נולד בקובנה, ליטא, בשנת תר"כ (1860), לאביו דב בר ולאמו דבורה. למד בחדרים ובישיבות ובאחרונה למד בישיבה שניהל רבי ישראל סלנטר בממל והוסמך לשחיטה.

בשנת תרל"ו עלה ארצה והתישב בירושלים.

נשא לאשה את חיה שרה בת ר' יצחק חשין. נתמנה לשוחט ולמוהל בעדת האשכנזים בעיר העתיקה, היה מכובד כתלמיד-חכם וירא-שמים וראשי הרבנים רבי שמואל סלנט ורבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים (האדר"ת) העדיפו לאכול משחיטתו.

כשהזקין פרש מהעבודה וכדי שלא יזדקק לקבל חלוקה פתח חנות מכולת בשכונת מזכרת והיה חי מיגיע כפיו, ואשתו עזרה לו לנהל את העסק, והקדיש הרבה מזמנו ללימוד תורה. נתן לבניו חינוך מסורתיתורני וגם מעשי. לא נרתע מהגיד את דעתו אף לגדולים ותקיפים.

לפני מלחמת-העולם הראשונה ביקר כמה פעמים באמריקה ובדרום-אפריקה.

נפטר בירושלים, כ"ה חשון תש"ו.

צאצאיו: יצחק (באמריקה), נחמיה (חבר הפירמה מן וברמן, משה (בירושלים), אסתר אשת שמואל זאב גראטש, דוד (סוכן-ביטוח בירושלים), צבי (הרי, באמריקה).

אליעזר מלחי

בן שלמה זלצמן וליובוב (אהובה) לבית גרייבסקי. נולד בכ"ב ניסן תרע"ז (13.4.1917) בעיר לנינגראד אשר ברוסיה. מצאצאי הגאון מוילנה, ואביו עסקן ציוני ידוע ומו"ל ציוני מפורסם.

בשנת 1924 בא עם הוריו ארצה ונכנס ללמוד בגימנסיה "הרצליה". את חוק למודיו בגימנסיה סיים בשנת 1934, ואחרי שנת עבודה חקלאית בגליל העליון יצא ללונדון ושם נכנס ללמוד חוק ומשפט באוניברסיטה הלונדונית.

באוניברסיטת לונדון סיים את למודיו בשנת 1939 וקבל את התואר מוסמך למשפטים .LL. B בשנת 1940 עבר בהצטיינות את בחינת הבאר (השני בין 170 נבחנים), קבל את התואר בריסטר וחזר ארצה. בארץ-ישראל המשיך ללמוד את חוקי הארץ ועמד בהצלחה בשנת 1941 בבחינות סיום לעורכי דין זרים. בשנות 42-1940 עבד במשרדי עורכי הדין עליאש והורוביץ בירושלים. בשנת 1942 קבל משרה של יועץ משפטי במחלקת התעשיה הקלה על יד מועצת האספקה המלחמתית במשך השנים 1944-1942 והיה תובע כללי במשפטי ספסרות והפקעת שערים בזמן המלחמה. באחד בינואר 1945 נתמנה לשופט שלום ממשלתי בתל-אביב ובתפקיד זה נמצא גם כיום, פרסם מאמרים בעתונות המשפטית בארץ ישראל. חבר מועצת התאחדות הבוגרים של הגימנסיה העברית "הרצליה" בת"א.

בשנת 1946 נשא לאשה את הגברת רחל בת יצחק רפאלי מירושלים.

בנו: שלמה.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 996). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/996