Volume 3

Page 1136

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

רים בשאלות הזמן, בקורת, היסטוריה וביבליוגרפיה, פיליטונים וסיפורים. עוד בחו''ל הרבה לכתוב ב"המליץ", "הצפירה", "הזמן" (הוילנאי), ''פריינד". "טאג", "היינט", ב"דער וועקער" הקומוניסטי, ב"העולם" שבחו"ל ובארץ וביתר עתוני הארץ. השאיר בכתב-יד ספר מחקר בפולקלור יהודי. בעת פיצוץ רחוב בן-יהודה על-ידי הטרור הבריטי בתקופת התוהו-ובוהו שלפני הסתלקות השלטון הבריטי מהארץ נהרס גם בית מסחרו, בחורף תש"ח.

נפטר בירושלים, ט"ו חשון תש"ט (17.11.48).

בנותיו: רחל אשת אברהם שטופל (פ"ת), צביה (פקידה במשרד החוץ של מדינת ישראל), חנה אשת תיאודור דישון (דויטש), ירושלים.

ר' מאיר נחמן אוסטרובסקי

לאביו יוסף ברוך (ת"ח) ולאמו איטל . נולד בסלוצק בשנת תקצ"ח (1838).

קיבל חינוך בחדר ובישיבות.

נשא לאשה את חיה בת מרדכי מונבז , ממינסק.

עבר מסלוצק לעיר קרלין-פינסק ועסק שם במסחר העצים ובחורשות והצליח בעסקיו.

התקרב לתנועת חיבת ציון שנתעוררה באותן השנים. תרם ביד רחבה לכל המוסדות, ובעיקר תמך בידי השד"רים שבאו לרוסיה מא"י למען מוסדות התורה והחסד. ביתו היה בית ועד לחכמים ולמשכילים שבעיר קרלין.

הבית היה לו אופי חרדי גמור בתוספת השכלה עברית ורוסית. הבנים והבנות התחנכו בחדרים פרטיים אצל מורים מומחים שהתאמצו להתאים להם השכלה של בית ספר תיכוני בתוספת השכלה עברית מסורתית.

בסוף שנת תרנ"ז עלה עם בני משפחתו לארץ. הכניס את בניו לישיבת "תורת חיים" שהיתה ישיבת טפוחיו ממסד ועד הטפחות בעזרו להרב יצחק וינוגרד, ראש הישיבה - ביסוד הישיבה ובהמשכת קיומה.

נפטר בירושלים, בער"ח אייר תרס''ו.

צאצאיו: יוסף ברוך ז"ל, עקיבה ז''ל, בילה אשת ר' שאול זילברפנינג, יצחק ז"ל, סיכלה אשת זליג טיר, הרב מרדכי (ראה את הערך שלו בכרך זה), הרב משה המאירי (ראה כרך א', עמוד 182).

ד"ר דוד טיטל

נולד בואסילקוב, פלך קיוב (אוקראינה), בשנת תרנ"ג (1.7.1893), לאביו קלמן ולאמו רייזל בת מרדכי גאליאנסקי. למד בחדרים, בגימנסיה רוסית ובמחלקה לרפואה באוניברסיטת רוסטוב ע"נ דון, היה חבר ועד הסטודנטים העבריים, הוסמך לדוקטור לרפואה והתמחה ביחוד בריפוי ילדים, היה חבר ועד "צעירי ציון" ובאגודות ציוניות אחרות.

ב-1916 נשא לאשה את שרה בת צבי מיליקובסקי. עלה לארץ ב-1925 וממשיך לעסוק במקצוע כרופא ילדים בתל-אביב וברמת גן והנו יו"ר ועד הסניף המקומי של ההסתדרות הרפואית הישראלית וחבר הועד המרכזי שלה. ב-1936 היה ממארגניו ומזכירו של הקונגרס העולמי של הרופאים העבריים שהתכנס בארץ.

פרסם את ספרו "התינוק" (הוצאת "אמנות", ת"א, 1930) ומאמרים ומחקרים בעניני ריפוי ילדים בכתביעת לועזיים (בצרפתית ובגרמנית) ובעברית ב"הרפואה".

בנותיו: רחל אשת עוה"ד א. שעיוביץ, צפורה אשת יצחק מסרי.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1136). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1136