Volume 3

Page 1258

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בן 26 נשא את שרה לאה בת ישראל ממינסק (נפטרה בתל-אביב, י"ב אדר תרפ''ב, ונקברה בבית הקברות הישן). עסק זמן קצר יחד עם אביו בסחרפשתים, אח"כ עבר למינסק ושם נצטרף לתנועת חבת ציון. החליט לעלות ארצה ולהתישב על הקרקע.

יצא לסיור בארץ כדי לברר אפשרויות התנחלות כאכר. נזדמן לגדרה ובזמן בקורו במושבה נזקקו שם למורה. מכיוון שהיה אתו מכתב המלצה מאת יהושע דוב בנינסון, נתקבל למורה בבית הספר. שהה בארץ קרוב לשנה ואח"כ נסע לאפריקה הדרומית לקרובים העשירים להשפיע עליהם שירכשו קרקע בארץ ישראל, אך לא הצליח וחזר למינסק, שם השקיע את כל מאמציו לחסוך סכום כסף לשם התנחלות בארץ. עוד במינסק השליט בביתו את הדיבור העברי בהברה הספרדית.

בסוף 1913 שלח ארצה את אשתו ושתי בנותיו ובידם סכום כסף על חשבון קניית הנחלה. הוא עצמו ואתו בתו השלישית נשארו במינסק לחיסול העסקים. בינתיים פרצה המלחמה העולמית הראשונה ונתעכב ברוסיה. בינתיים רכשה אשתו בארץ, בעצת מאיר דיזנגוף, מגרש בתל-אביב.

ב-1919 הצליח להגיע ארצה.

ב-1924 מכר את המגרש שרכשה אשתו בת"א ובתמורה קנה חלקת-אדמה ובית בעין גנים שליד פתח-תקוה. נטע פרדס ומטע בננות.

עוד ברוסיה, בהיותו מושפע מתורת טולסטוי, פרש מאכילת בשר ודגים. ובהיותו בארץ החל לטפל ב-1933 בהוצאת "ספר הטבעונות" שהשקיע בו הרבה מרץ ועמל.

נפטר בתל-אביב, בערב פסח תרצ"ח ונקבר בבית הקברות בנחלת-יצחק.

צאצאיו: ישראל ז"ל,דבורה ז"ל, שושנה אשת איסר קוסובסקי, יהודית אשת ברוך אפרתי.

שמואל זלקינד

נולד בשקלוב, פלך מוהילב, רוסיה הלבנה, בשנת תקצ"א (1831), לאביו יעקב הלוי זלקינד (שהיה מראשי העיר שקלוב, פרנס ועסקן צבורי). קיבל חנוך תורני וכללי.

התישב במוסקבה והיה שם במשך 30 שנה קומיסיונר לסידור הקניות של סוחרי מנופקטורה בערים שונות ברוסיה. עסק בצרכי צבור, היה גבאי ראשי בבית-הכנסת הגדול, מכובד אף בעיני שרי השלטון ופעל רבות לטובת יהודים מ"תחום המושב" ששהו במוסקבה בלי "זכות ישיבה''.

בתרנ"ו פרש מהעסקים, עלה ארצה עם אשתו והתישבו בירושלים, בדירה שאחותו חאשה ובעלה ר' משה ויטנברג הכינו לו קריה נאמנה בשכונת בתי ניסן בק.

היה דודו של הסוחר יצחק שריון מירושלים (ראה כרך שני, עמוד 715).

הקדיש את זמנו לפעילות לטובת מוסדות התורה והחסד בירושלים ונתמנה לגבאי-כבוד של ישיבת "תורת חיים" (מיסודו ובראשותו של הגאון רבי יצ חק וינוגראד) , וכן היה עוזר ומיטיב גם לנצרכים פרטיים.

נפטר בירושלים, בתרס"ד.

אליעזר צ'ריקובר

לאביו חיים ולאמו חיה ריזה בת אליעזר טפלינסקי מפולטבה.

נולד בשנת תרכ"ח (1868) בפולטבה (אוקראינה).

קבל חנוך, מסורתי. כשגדל, התכונן לבחינות בגרות בתור אכסטרן. אחרי שעמד בהצלחה בבחינה, נכנס ללמוד בפקולטה המשפטית באוניברסיטה הפטרבורגית, אך כיהודי לא הורשה לעבוד במקצועו. אחרי סיימו את למודיו בשנת 1998 החל לעבוד בעסקי ה

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1258). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1258